Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná implementácia na import bankových výpisov vo formáte SEPA a exportu prevodných príkazov vo formáte SEPA. Niektoré banky už dnes umožňujú klientom komunikovať vo formáte SEPA XML a od februára 2016 prechádzajú všetky banky na SEPA komunikáciu
 • možnosť vypnúť generovanie popisu nároku do CRE, kde program vygeneruje len jednoduchý text "s príslušenstvom"
 • možnosť filtrovanie globálneho vyúčtovania EX na záznamy, ktoré sú nesprávne rozúčtované na strane výdaj. Zväčša sa to stáva, keď sa používateľ zasahuje do záznamov, ktoré vznikli z rozúčtovacej obrazovky a nesprávne modifikuje sumy, ktorých súčet sa nerovná sume rozúčtovanej sumy
 • pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia bankový účet exekútora, kde sa riadi tým, že pokiaľ je spis vymáhaný na účet oprávneného, tak vráti číslo účtu bežného exekútora na trovy exekúcie inak vráti depozitný účet exekútora. Týmto sa dá zabezpečiť to, že do dokumentu sa bude uvádzať bankový účet exekútora podľa toho, že či sa vymáha celá pohľadávka na účet exekútora alebo iba trovy exekúcie
 • pokiaľ pri vytváraní obálky pre jedného adresáta s viacerými dokumentami nebol čiarový kód nájdený, tak program prestane pokračovať na akceptovaní ďalších čiarových kódov, aby sa predišlo tomu, že si obsluha nevšimne, že čiarový kód nebol akceptovaný a aj napriek tomu ho vložia do obálky
 • pridaná evidencia návštev, telefonátov za naznamenávanie poznámok na úrovni kontaktu
 • pridaný systémový dotaz na zoznam dokumentov v spisoch
 • do tlačovej zostavy "Zoznam dokumentov v zásielke" doplnení dátum odoslania, poradové číslo dokumentu v spise a možnosť generovania upozorňujúceho textu na prítomnosť odpovednej obálky na spätné zaslanie zoznamu na adresu úradu
 • pri vytváraní obálky pre konkrétneho adresáta je možné zadať, že sa majú pridať len dokumenty zo živých spisov
 • pridaná možnosť filtrovania ORSR podľa toho, že či zaniknutá osoba má alebo nemá právneho nástupcu
 • rozšírené filtrovanie odpovedí súčinnosti so Sociálnou poisťovňou na dôvody nevybavenia
 • možnosť vypnúť detekciu nesprávnych rodných čísiel, ktoré sú pridelené cudzincom VšZP pri exporte XML dávky
 • doplnený nový formát súboru pre import z Registra obyvateľov
 • zvýraznenie kontaktu v adresári a odoslanej pošte obdobne ako v evidencii spisov v prípade, že sa jedná o zrušenú, vymazanú spoločnosť alebo fyzickú osobu s pozastavenou alebo zruženou živnosťou
 • pridané tlačítko na prechod do zoznamu spisov priamo z globálneho vyúčtovania EX
 • pridaná možnosť tlačenia vystavených faktúr v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii
 • pridané filtrovanie došlej pošty podľa dátumu príchodu pošty
 • opravená chyba filtrovania spisov na základe PSČ a dátumu narodenia povinného
 • opravená chyba importu spisov, kde sa do ručnej zadanej zákonnej odmeny zadala nula a spôsobilo to nesprávne výpočty trov exekúcie
 • opravená chyba, keď pri niektorých povinných v spisoch VŠZP mali na obálku tlačenú neúplnú adresu, kde chýbalo PSČ a mesto
 • možnosť nastaviť v oprávneniach používateľov obmedzenie, aby používateľ videl iba svoje spisy
 • pridaná možnosť zlučovania druhov zásielok
 • pred zadaním dátumu vykonateľnosti exekučného titulu program automaticky dosadí rovnaký dátum ako dátum právoplatnosti
 • opravená chyba pri výpočte DPH zo sumy bez DPH
 • opravená chyba, keď v položkách prevodného príkazu sa zobrazovala nesprávna osoba. Samotný prevodný príkaz bol ale poukázaný na správneho príjemcu
 • možnosť zobraziť informácie o spise aj v globálnom vyúčtovaní EX
 • pridané poradové číslo v došlej pošte na tlač do knihy došlej pošty s možnosťou dodatočného prečíslovania
 • pridané zástupné reťazce na zoznam dokumentov v spise
 • možnosť obmedziť prístup do číselníka šablón používateľom, aby sa zamedzilo neoprávnenej manipulácie so šablónami
 • možnosť upresnenia typu pohľadávky (prednostná, neprednostná, výživné) + pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia textové popisy na typ pohľadávky. Po aktulizácii na túto verziu nebudú mať spisy vyznačený typ pohľadávky, ale v hromadných funkciách je možné hromadne nastaviť typ pohľadávky
 • pri importe dávky VšZP dá upresniť spôsob generovania špecifického symbolu a do variabilného symbolu dosadzuje správne symboly
 • pri povolovaní nájdeného subjektu v súčinosti s DIPZSR program umožní nastaviť zaškrtnutie automaticky v prípade, že sa rodné číslo, IČO, dátum narodenia zhodujú. Túto možnosť treba zapnúť v nastaveniach programu
 • pridané filtrovanie odoslanej pošty na základe dátumu odoslania, doručenia a vrátenia zásielky
 • export dávky pre VŠZP do čísla exekučného titulu prenesie iba číselné hodnoty, t.j. pokiaľ je číslo ET napr. "PV123/2001" tak sa do dávky prenesie iba "1232001"
 • pridaná možnosť hromadnej tvorby obálkok pre jeden dokument na už expedovaný dokument
 • pridaná možnosť filtrovania pridania dokumentov do obálky pre konkrétneho adresáta podľa toho, že či je spis živý alebo ukončený
 • do špeciálnych funkcíí pridaná funkcia na detekciu duplicity názov kontaktov, aby sme vedeli jednoduhšie zistiť rovné osoby, ktoré nevieme identifikovať na základe inej duplicity
 • pridané filtrovanie prehľadu úrad z portálu Sociálnej poisťovne
 • pridaná možnosť nastaviť program, aby každý nový spis mal implicitne zadaný príznak zabráneniu vydania exekučného príkazu. Pokiaľ spis má zakázaný exekučný príkaz, tak program nedovolí vygenerovať exekučný príkaz. Oprávnená osoba môže príznak zrušiť. Ostatní ho môžu len nastaviť. Oprávnenia osôb nastavíte v číselníku používateľov a východzie nastavenie nového spisu v nastaveniach programu. Na to, aby blokácia fungovala správne je potrebné na každej šablóne nastaviť správny paragraf EP
 • opravená chyba pri filtrovaní došlej pošty na základe čísla spisu v prípade, že bol spis ako ďalší ktorého sa zásielka týka
 • filtrovanie odoslanej pošty na základe typu úkonu podľa EP v dokument a poznámky z doručenky
 • možnosť zobraziť súvisiace spise v samostatnom okne po stlačení ikony spisov v súvisiacich spisoch
 • možnosť zobrazenia histórie zmien nad spismi a došlou poštou
 • pridaná možnosť filtrovania spisov podľa právnej formy oprávneného
 • z odoslanej pošty je možné zobraziť spisy, ktorých dokumenty sa nachádzajú v označených obálkach
 • pridané číslo strany a počet strán podacieho hárku odoslanej pošty
 • možnosť hromadného opakovaného doručovania nedoručených zásielok s možnosťou opakovanej tlače dokumentov na základe čiarového kódu vrátenej obálky
 • možnosť dočasnej vypnúť kontrolu maximálnych súm na konkrétnej položke pri rozúčtovaní platby od povinného
 • pridané napojenie popisu pohybu vo vyúčtovaní EX na číselník textov
 • pridaná tlačová zostava priebežného sumárneho vyúčtovania EX
 • pridaná možnosť v došlej pošte špecifikovať osobu na ktorú sa viaže došlá pošta. Napríklad v spise je viacero povinných a k jednému príde pošta do spisu, aby bola možnosť špecifikovať, že ku ktorému sa viaže
 • pridaný systémový dotaz na počet vydaných dokumentov v spisoch
 • odstránená chyba pri filtrovaní spisov na základe variabilného symbolu pri úvodných nulách

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií