http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/604/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 604+

[~] Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v Obchodnom vestníku
[~] Mantis 3133: Chybové hlásenie pri pridávaní hromadnej súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 3134: Pridať zástupné reťazce na číslo spisu bez formátovania od 4/2017
[+] Mantis 3136: Pridať typ úkonu podľa EP - 233/2019 § 8 ods. 5 - zaslanie spisu
[+] Mantis 3135: Pridať filtrovanie spisov na základe skupiny kontaktov, ktorej sa generoval dokument
[~] Mantis 3137: Orezať koncové nuly z úrokovej sadzby v zástupnom reťazci #$BANKY_ZOZNAM_POHYBLIVYCH_CIASTOK
[~] Mantis 3139: Zástupné reťazce, ktoré vracajú IČ DPH povinného píšu do textu DIČ: SK0123456789 namiesto IČ DPH: SK0123456789
[~] Mantis 3140: Pridať zástupný reťazec na dátum doručenia Upovedomenia o zastavení §61n oprávnenému
[~] Mantis 3143: Pridať PSČ do zástupných reťazcov *_NAZOV_ADRESA a *_NAZOV_ADRESA_DORUCOVACIA
[~] Mantis 3151: Prechod Sociálnej poisťovne na komunikáciu WebService na SSL TSL 1.2

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/603/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 603+

[~] Mantis 2991: Zjednotiť výber záznamov na hromadné operácie
[~] Mantis 3087: Zrušiť vyhľadávanie v RFO na základe krstného mena a dátumu narodenia
[+] Mantis 3089: Pridať možnosť pri vydaní faktúry ku konkrétnemu spisu cez služby ju pridať ako prílohu do spisu
[+] Mantis 3092: Pridať zástupné reťazce na číslo exekučného titulu a dátumu úhrady trov pri zastavení starej exekúcie
[~] Mantis 3048: Pridať rodné meno a priezvisko do zástupných reťazcov #$*_VRAT_POVINNYCH alebo #$*_VRAT_OPRAVNENYCH
[~] Mantis 3096: Nástenka nezobrazuje všetky spisy na zastavenie exekútorom - §61n
[~] Mantis 3095: Upozornenie na úhradu trov ZSE
[+] Mantis 3091: Farebné zvýraznenie podkladu upozornenia v súčinnosti CRE .... POZOR povinný nebude zapísaný do CRE
[+] Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v Obchodnom vestníku
[~] Mantis 3050: Export faktúr pre SK, a.s. vo formáte CSV
[+] Mantis 3097: Pridať v súčinnosti s bankami - zobraz iba ukončené spisy, ako tomu je v súčinnosti s CRE
[+] Mantis 3099: Pridať v súčinnosti s katastrom - zobraz iba ukončené spisy, ako tomu je v súčinnosti s CRE
[~] Mantis 3100: Chyba pri exporte zásielky do podacieho hárku formou súboru XLS ak má kontakt pridelenú právnu formu štát - nevloží názov kontak
[+] Mantis 3101: Pridať filtrovanie výber položiek pre export do odoslanej faktúry (povinný, oprávnený, iný)
[+] Mantis 3102: Pri generovaní faktúr z vyúčtovania umožniť aj vloženie záverečného textu faktúry
[~] Mantis 3103: Chybové hlásenie pri ukladaní opravy dokumentu spise
[~] Mantis 3022: Zobraziť príčinu "violation of FOREIGN KEY constraint" v rôznych operáciách
[+] Mantis 3093: Pridanie hromadnej funkcionality - ÚPVS odosielanie
[+] Mantis 3105: Upozorniť pri rozúčtovaní platby od povinného na ukončený spis
[~] Mantis 3106: Export faktúr do Money S3 nefunguje, ak je číslo DIČ kontaktu väčšie ako 2147483647
[+] Mantis 2912: Upraviť zobrazované údaje v komunikačnom module ÚDZS
[+] Mantis 3107: Podfarbiť číslo spisu vo vyúčtovaní EX za celý úrad
[+] Mantis 3108: Farebné zvýraznenie registrácie do CRE nad úkonmi v spise
[+] Mantis 3111: Hromadná aktualizácia vymáhaného nároku v registračnom zázname v CRE
[~] Mantis 3115: Upraviť predmet v úkonoch v spise pri registračných záznamoch v CRE
[+] Mantis 3116: Filtrovanie zoznamu importovaných záznamov z výpisu účtu podľa druhu dokladu
[+] Mantis 2700: Prílohu došlého podania z ÚPVS zapísať do jedného spisu aj v prípade podania do viacerých spisov
[~] Mantis 3120: Chyba pri získavaní dátových schránok pre neznámych adresátov z došlej pošy ÚPVS
[+] Mantis 3117: Pridať do denníka úloh filtrovanie na základe zoznamu spisov
[~] Mantis 3121: Chyba pri ukladaní elektronického príkazu do bánk (Could not convert variant of type (Null) into type (Integer))
[+] Mantis 3119: Do podania cez ÚPVS vkladať aj číslo písomnosti za číslo EX napr. 123/2010-10
[+] Mantis 3122: Do vyúčtovania EX pridať stĺpec kontaktu
[+] Mantis 2898: Export vyúčtovania EX
[+] Mantis 3123: Dátum ukončenia exekúcie v prípade ZSE
[~] Mantis 3124: Zástupný reťazec #$ZSE_UPOVEDOMENIE_DORUCENE_SUDU vráti dátum doručenia UoZSE súdu aj v prípade, že boli vyznačené námietky
[~] Mantis 3126: Filtrovanie odoslanej pošty ÚPVS nefunguje na dátum doručenia pri filtrovaní od a do
[+] Mantis 3127: Doplniť upozornenie pri ukladaní prílohy došlej pošty z ÚPVS na existujúci súbor s rovnakým názvom
[+] Mantis 2781: Hromadný zápis dátumu doručenia do dokumentov a do spisov
[+] Mantis 3110: Pridať možnosť obmedziť prístupové práva do adresára kontaktov a pošty ÚPVS
[+] Mantis 3094: Umožniť vyvolať rozúčtovaciu obrazovku platby na viacero operácií

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/601/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 601+
[+] Mantis 2958: Implementácia XML schémy Upovedomenia o zastavení starej exekúcie verzia 1.6
[+] Mantis 2960: Pridať systémový SQL dotaz, ktorý vráti hodnoty pri zastavení starej exekúcie do dokumentov
[+] Mantis 2962: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnom vymazávaní záznamov z databázy
[+] Mantis 2964: Pridať zástupný reťazec na názov súdu vydávajúceho poverenie v siedmom páde
[+] Mantis 2965: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnom zlučovaní záznamov v databáze
[~] Mantis 2966: Optimalizácia kódu modulu opakovania súčinností so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2968: Chyba pri vytváraní kópie šablóny dokumentu, ktorá obsahuje kategórie na pridanie alebo odmazanie
[~] Mantis 2969: Kópia šablóny neprenesie niektoré nastavenia originálu
[~] Mantis 2970: Niekedy nevytvorí podanie na ÚPVS aj na adresáta, ktorý má doručovateľnú schránku
[~] Mantis 2971: V zozname spisov sa zobrazuje iný účastník konania ako povinný
[~] Mantis 2972: Detail spisu zobrazuje dátum doručenia UoZSE súdu pri odoslaní námietok súdu
[+] Mantis 2973: Implementácia podpory spracovania nepodpísanej doručenky z ÚPVS
[+] Mantis 2975: Pridať adresáta - vydavateľ poverenia na vytvorenie podania pre ÚPVS nad zoznamov dokumentov v spise
[~] Mantis 2976: Presunutie informačného okna nespracovaných prijatých správ z ÚPVS do bočnej nástenky
[~] Mantis 2977: Zlyhanie modulu na kontrolu zoznamu nedoručených UoZSE v prípade, že vydavateľ poverenia nie je zadaný
[+] Mantis 2978: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnej zmene stavu záznamu v importovaných záznamov z bankových výpisov
[+] Mantis 2507: Vyradenie povinného z lustrácií v spise z dôvodu § 61i ods. 2 Ex. por.
[+] Mantis 2528: Doplniť filter Sociálna poisťovňa o možnosť vyfiltrovať dôchodcov bez zrážok z dôchodku
[+] Mantis 2979: Hromadné pridanie dátumu námietok pri zastavení starých exekúcií
[~] Mantis 2981: Chyba pri vytváraní súboru, kde meno obsahuje ASCII(9) = TAB pri konverzii dokumentu do PDF
[~] Mantis 2982: Pri zaraďovaní došlej pošty z ÚPVS sa prepisujú už zaradené záznamy do spisov
[~] Mantis 2974: Zlyhanie komunikačného modulu s Registrom úpadcov pri párovaní s relevanciou zhody
[~] Mantis 2986: Hromadná tlač na ručne zadaného adresáta nepreberie niektoré nastavenia druhu zásielky
[+] Mantis 2987: Pridať typ úkonu podľa EP - § 61n ods. 4
[+] Mantis 2988: Doplniť do vystavenej faktúry za názov položky číslo spisu ku ktorej sa viaže
[+] Mantis 2989: Doplniť do vystavenej faktúry aj cenu položky za MJ bez DPH
[+] Mantis 2870: Pridať zástupný reťazec ako #$SPIS_UROKY_AKTUALNE4, ale namiesto bodiek vložiť tabulátor, nový #$SPIS_UROKY_AKTUALNE6
[+] Mantis 2990: Zobraziť v odoslanej pošte cez ÚPVS URI, číslo schránky príjemcu a XML odoslanej správy
[+] Mantis 2984: Pridať zástupný reťazec dátumu doručenia UoZSE oprávnenému a súdu
[+] Mantis 2992: Doplniť filtrovanie spisov na dokumenty na ktorých sa sleduje doručenie a nebolo doručené
[~] Mantis 2944: Úkony nad spisom nezobrazujú súčinnosť s RFO na inú osobu ako povinného
[~] Mantis 2996: Pomalé zobrazenie zoznam došlej pošty z ÚPVS nad spisom
[~] Mantis 2995: Ručné priradenie alebo vymazanie spisu v došlej pošte ÚPVS vykoná zmenu na všetkých správach s rovnakým vzťahovým ID správy
[+] Mantis 2998: Vytvoriť používateľský SQL dotaz na zoznam spisov a ich zápisu do CRE na základe požiadavky SK, a.s.
[~] Mantis 2997: Viacnásobné priradenie došlej pošty z ÚPVS k spisu
[+] Mantis 2999: Negenerovať platiteľa do faktúry v prípade, že sa generuje faktúra pre oprávneného
[+] Mantis 3000: Filtrovanie spisov, kde bol "repodaj" a podané námietky voči ZSE
[~] Mantis 3001: V detaily spisu program nezobrazuje dátum doručenia UoZSE súdu aj napriek doručeniu
[+] Mantis 3003: Doplniť automatické vymazanie spisu z CRE, keď sa UoZSE doručí súdu
[+] Mantis 3004: Ignorovať dokumenty, ktoré sa označia ako interné pri spracovaní zastavenia starých exekúcií
[~] Mantis 2955: Zamedziť zlučovaniu číselníkov, pokiaľ nie je zobrazené iba označené záznamy
[~] Mantis 3005: Chyba pri filtrovaní nástenky podľa skupiny povinných
[+] Mantis 2938: Pridať funkcionalitu pripomenutia bližiaceho sa zastavenia spisu na základe 233/2019 - uplynula rozhodná doba
[+] Mantis 3006: Zmena uloženia spisu pri zápise došlej pošty ÚPVS
[~] Mantis 3007: Filtrovanie nástenky podľa spisu (všetky, aktuálne, ukončené)
[+] Mantis 2985: Umožniť šablóne pridať doručenku UoZSE oprávnenému na doručenie cez ÚPVS
[+] Mantis 3008: Chýbajúci spis ktorý ručným prepísaním čísla spisu nie je možné pridať, lebo program hlási, že existuje
[+] Mantis 3010: Hromadné pridanie internej poznámky k došlej pošty z ÚPVS
[+] Mantis 3009: Označovanie došlej pošty ÚPVS podľa typu
[+] Mantis 3011: Umožniť šablóne pridať doručenku prijatích námietok proti UoZSE cez ÚPVS
[~] Mantis 3012: Zástupný reťazec #$SPIS_SPRAVA_OPR_SOC_POIST nevracia správne text poberaných dávok
[~] Mantis 3013: Pri vytvorení podania ÚPVS a zmeny druhy zásielky pre adresáta sa neprenesú všetky nastavenia z nového druhu zásielky
[~] Mantis 3014: Pri zápise doručenia odoslanej pošty obálkou sa zapíše dátum doručenia alebo vrátenia ale nie je zobrazený v detaily zásielky
[+] Mantis 3017: Pridať zástupné reťazce aj na zoznam súvisiacich ukončených spisov
[+] Mantis 3020: Služby nad prílohami rozšíriť o hromadnú zmenu popisu prílohy
[+] Mantis 3019: Pridanie dátumu ukončenia exekúcie pre banky v prípade zastavenia starej exekúcie
[+] Mantis 3024: Rozšíriť funkcionalitu hromadného ukončenia spisu s možnosťou zadania dátumu ukončenia na základe dátumu doručenia UoZSE súdu
[~] Mantis 3025: Pokiaľ program preferuje štvorčíselný rok VS do prevod. príkazu, tak pri prijatej platbe s dvojčíselným rokom nevie nájsť spis
[~] Mantis 3023: Upozorniť na nástenke na odblokovanie po doručení oznámenia o ukončení exekučného konania
[~] Mantis 3028: Zástupný reťazec #$ZSE_VYMAZ_ORSR niekedy nevráti dátum výmazu aj napriek prijatej súčinnosti
[~] Mantis 3029: Zástupné reťazce #$ZSE_UZNESENIE_* nevracajú informácie z konkurzného konania, iba z oddĺženia
[+] Mantis 3030: Pridať nástenku do evidencie spisov
[+] Mantis 3031: Služby nad prílohami rozšíriť o hromadnú zmenu odosielateľa/adresáta
[+] Mantis 3033: Umožniť filtrovanie zoznamu vozidiel DIPZSR na základe typu blokácie (elektronická/papierová/všetky)
[+] Mantis 3034: Pridať filtrovanie súčinností s DIPZSR na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 3036: Filtrovanie spisov a zoznamu súčinností s DIPZSR na počet vozidiel

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/602/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 602+
[~] Mantis 3040: Pri filtrovaní zoznamu vozidiel "blokované" alebo "neblokované" zobraziť iba tie vozidlá, ktoré sú v tom spise el. blokované
[~] Mantis 3042: Upraviť zástupný reťazec #$SPIS_UPOVEDOMENIE_DORUCENE, aby napísalo "nedoručené" v prípade absencie dátumu doručenia
[~] Mantis 3043: Okno došlej pošty z ÚPVS je veľmi vysoké a na monitoroch s malým rozlíšením
[+] Mantis 3046: Zamedziť používateľovi pri zadávaní súčinnosti s bankami ručne prechod položkou "skupinová žiadosť"
[+] Mantis 3050: Export faktúr pre SK, a.s. vo formáte CSV
[+] Mantis 3053: Filtrovanie adresátov pripravených podaní cez ÚPVS na základe skupiny kontaktov
[+] Mantis 3055: Filtrovanie príkazov do bánk na základe poradového čísla príkazu
[~] Mantis 3049: Optimalizácia získavania zoznamu vozidiel
[~] Mantis 3056: Zobraziť v zoznam vozidiel voči ktorej právnej forme bolo vozidlo získané
[~] Mantis 3057: Funkcionalita hromadného odblokovania nezobrazuje správne zoznam vozidiel
[+] Mantis 3058: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnej zmene
[+] Mantis 3059: Pridať zástupný reťazec dátumu právoplatnosti uznesenia súdu o zamietnutí námietok pri ZSE
[+] Mantis 3060: Pridať zástupný reťazec dátumu doručenia Upovedomenie o začatí exekúcie, pri absencii doručenia vypíše text "sa povinnému..."
[~] Mantis 3067: Hromadná tlač dokumentov nastavuje viac ako jedného adresáta ako hlavného
[+] Mantis 3068: Pridať systémový SQL dotaz nad zoznamom spisov, ktorý vráti prehľad spisov
[+] Mantis 3066: Pridať používateľský SQL dotaz na zoznam spisov s dátumom doručenia UoZSE oprávnenému a súdu
[+] Mantis 3069: Pridať používateľský SQL dotaz na zoznam Registra úpadcov a CRIBIS s vypárovaním spisov podľa povinného
[+] Mantis 3064: Pridať filtrovanie spisov na základe dátumu doručenia UoZSE oprávnenému a súdu
[+] Mantis 3065: Filtrovanie spisov na základe dátumu právoplatnosti pri námietkach k UoZSE
[~] Mantis 3071: CRE lustrácia zlyhá pri prijatí dávky s chybným kódovaním
[+] Mantis 3047: Umožniť obmedziť alebo vypnúť potvrdzovanie kontrolným kódom hromadné operácie
[+] Mantis 2452: Pridať filtrovanie evidencie exekvovaného majetku na zobrazenie iba ukončených spisov
[+] Mantis 53: Zobraziť zoznam spisov z označených záznamov v exekvovanom majetku
[~] Mantis 3073: Pri otvorení záznamu došlej pošty nastaviť kurzor do stavu záznamu namiesto typu pošty
[+] Mantis 3038: Umožniť pridať súčinnosti s DIPZSR aj na zomrelých povinných
[~] Mantis 3015: Oprava povolení užívateľa - napriek zákazu pridania, užívateľ môže pridávať cez úkony
[+] Mantis 3039: Umožniť pridať súčinnosti s katastrom aj na zomrelých povinných
[+] Mantis 3074: Hromadná zmena dátumu v denníku úloh
[~] Mantis 3075: Chyba archivovania pri otvorení záznamu došlej pošte ÚPVS cez zoznam spisov - záznam sa odškrtne ako nespracovaný
[+] Mantis 3076: Pri vytváraní nového spisu program nedeteguje rovnaké IČS z ECLI, kde dodatkové poverenie bolo vydané v inom roku
[+] Mantis 3048: Pridať rodné meno a priezvisko do zástupných reťazcov #$*_VRAT_POVINNYCH alebo #$*_VRAT_OPRAVNENYCH
[+] Mantis 3045: Zamedziť vymazaniu odoslanej správy z ÚPVS pokiaľ je v stave odosielania
[+] Mantis 3078: Pridať filtrovanie vytvorených a pripravených podaní podľa zoznamu spisov
[+] Mantis 3041: Pridať zástupný reťazec vracajúci počet exekúcií + vypíše zoznam exekúcií a exekútorov na základe poslednej lustrácie s CRE
[+] Mantis 3054: Pri odosielaní podania cez ÚPVS ponúknuť výber súboru ako príloha došlej pošty z ÚPVS
[+] Mantis 2994: Pridať možnosť zaslania formuláru na zverejnenie v OV v prípade zastavenie exekúcie exekútorom
[+] Mantis 3018: Pridať filtrovanie spisov na základe štatistických dátumov v spise
[+] Mantis 3062: Filtrovanie spisov, ktoré nemajú priradenú kategóriu
[+] Mantis 3061: Hromadná zmena príznaku získania zoznamu subjektov, vozidiel a ostatných subjektov pri súčinnosti s DIPZSR
[+] Mantis 3052: Doplniť ku každému zást. reťazcu ktorý uvádza údaje o povinnom dátum úmrtia
[+] Mantis 3081: Upraviť zástupný reťazec #$SPIS_SPRAVA_OPR_PLATBY + pridať ďalšie verzie s rôznymi výstupmi
[+] Mantis 3082: Filtrovanie spisov na základe doručenia oznámenia o zastavení starej exekúcie oprávnenému
[+] Mantis 2993: Rozšíriť zobrazenie zoznamu dokumentov v odoslanej pošte o pohľad pre všetkých adresátov na vedomie
[+] Mantis 3037: Pridať filtrovanie spisov na základe súčinnosti s bankami aj na súvisiacich spisoch
[+] Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v Obchodnom vestníku
[+] Mantis 3044: Pridať funkcionalitu na hromadné potvrdenie papierových blokácií v evidencii vozidiel
[~] Mantis 3072: Zástupný reťazec #$SPIS_VYMAHANA_SUMA_AKTUALNA nezohľadňuje zaúčtovanú odmenu na výpočet DPH
[+] Mantis 3084: Doplniť do nástenky aj oprávneného
[~] Mantis 3086: Program neupozorní na nefunkčnosť súčinnosti so ZVJS v prípade expirovaného hesla

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/600/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 600+
[~] Mantis 2947: Optimalizácia transakcií v module ÚDZS
[~] Mantis 2948: Pokiaľ sa zasekne hromadné generovanie dokumentov, tak sa nepripraví podanie do ÚPVS ani na jednom generovanom dokumente
[~] Mantis 2949: Únik pamäte pri generovaní dokumentov
[~] Mantis 2951: Chyba pri vytváraní XML Upovedomenia o zastavení starej exekúcie
[+] Mantis 2950: Umožniť centrálne ovládať "pracovnú dobu" modulov RFO a DIPZSR
[~] Mantis 2941: Pridať do nástenky s upozorneniami servisného modulu možnosť filtrovania podľa zoznamu spisov
[+] Mantis 2885: Farebné zvýraznenie súčinností s RFO nad úkonmi v spise
[~] Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
[~] Mantis 2952: Viacnásobné zobrazenie súčinnosti na tú istú osobu v ORSR
[~] Mantis 2953: Opakujúce sa oznámenia zo servisného modulu na nástenke
[~] Mantis 2954: Chybné oznámenie neodoslaného alebo nedoručeného Upovedomenia o zastavení starej exekúcie v nástenke
[~] Mantis 2926: Export faktúr do TPSoft
[+] Mantis 2946: Umožniť nastaviť účet exekútora na trovy pri zastavení starej exekúcie
[+] Mantis 2877: Možnosť pridania poznámky k došlej pošte z ÚPVS
[+] Mantis 2957: Filtrovanie došlej pošty podľa zoznamu spisov