http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/599/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 599+
[~] Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
[+] Mantis 2937: Pridať stĺpec dátumu doručenia v zozname "na vedomie" pri oprave dokumentu
[+] Mantis 2939: Implementácia XML verzie UoZSE do prílohy v podaní pre oprávneného
[~] Mantis 2944: Úkony nad spisom nezobrazujú súčinnosť s RFO na inú osobu ako povinného
[+] Mantis 2945: Pridať možnosť opakovaného vytvorenia už raz vytvoreného podania na ÚPVS
[+] Mantis 2942: Pridať nové zástupné reťazce k ZSE

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/598/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 598+
[+] Mantis 2918: Pridať funkcionalitu hromadnej zmeny verzie zápisu v CRE nad spisom
[~] Mantis 2894: Hromadný zápis dátumu doručenia poverenia do spisov na základe evidencie došlej pošty
[+] Mantis 2921: Pri rozúčtovaní platby od povinného upozorniť, že je spis označený na zastavenie podľa 233/2019 Z.z.
[+] Mantis 2922: Fitrovanie zoznamu príloh na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2923: Filtrovanie spisov na základe dátumu prílohu v spise
[+] Mantis 2924: Filtrovanie spisov na základe nastavenia predĺženia rozhodnej doby podľa 233/2019 § 4
[+] Mantis 2920: Hromadná tlač príloh na tlačiareň
[~] Mantis 2925: Hromadné odblokovanie vozidiel nad ukončenými spismi nefunguje
[~] Mantis 2926: Export faktúr do TPSoft
[+] Mantis 2927: Zobrazenie vzťahu k spisu pri náhľade na zoznam povinných alebo oprávnených
[+] Mantis 2928: V zozname spisov zobraziť spis toľko krát, koľko je povinných v EK
[~] Mantis 2454: Implementácia XML poverenia vo verzii 1.11
[~] Mantis 2269: Import poverenia vo formáte XML musí upozorniť, že daný spis už existuje v databáze
[+] Mantis 2897: Pridanie príznaku došlej pošty z ÚPVS, že či bola spracovaná
[+] Mantis 2929: Pridať zobrazenie priradených kategórií k spisu v zozname spisov
[~] Mantis 2930: Pri prázdne odpovedi z CRE lustrácie sa modul zacyklí
[~] Mantis 2931: Zlyhanie komunikačného modulu Registra úpracov pri spracovaní odpovede
[~] Mantis 2933: Program si nepamätá uloženie pozícií stĺpcov v zozname spisov
[~] Mantis 2934: Pokiaľ dátum vystavenia faktúry je v novom roku, ale zaúčtovaná a dodaná v predchádzajúcom, tak sa v zozname neobjaví

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/596/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 596+
[~] Mantis 2839: Chyba pri prepínaní nárokov exekútora v rozúčtovacej obrazovke prijatej platby od povinného
[~] Mantis 2841: Chyba pri zápise pohybu z bankového výpisu "A component named frmEImportHomebankingPridaj already exists."
[~] Mantis 2840: Vo vyvolanej skrátenej obrazovke (evidencii) programu tlačidlom F9 chýba kolónka "nástenka"
[~] Mantis 2844: CRE lustrácia spôsobuje "Connection pool is full"
[+] Mantis 2845: Pridať generovanie predmetu podania cez ÚPVS pre Union zdravotnú poisťovňu
[~] Mantis 2834: Pri zobrazení spisov zo zoznamu záznamov v súčinnostiach umožniť zobraziť s a bez súvisiacich spisov
[~] Mantis 2846: Chyba pri zobrazení tlačovej zostavy na obrazovke "Access violation"
[~] Mantis 2847: Chyba pri importe poverenia z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej dĺžky čísla exekučného titulu
[~] Mantis 2848: Chyba pri zlučovaní kontaktov v adresári v prípade, že je kontakt v účastníkoch konania v spise ako zastupovaná osoba
[+] Mantis 2799: Zobraziť miesto uloženia spisu pri zapisovaní došlej pošty ÚPVS do spisu
[+] Mantis 2666: Doplniť filtrovanie odpovedí SP, kde je pri dôchodku uvedené "došetriť individuálne"
[+] Mantis 2568: Hromadná zmena bankového účtu v zobrazených spisoch
[+] Mantis 2661: V úkonoch nad spisom nezobrazovať spracované súčinnosti
[+] Mantis 2849: Filtrovanie vyúčtovania exekučného konania na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2850: Priraďovanie došlej pošty z ÚPVS aj na základe čísla spisu a variabilného symbolu oprávneného
[~] Mantis 2852: Vytvorenie spisu z XML poverenia nastaví stav aktuálnosti spisu na "neaktualizovaný"
[+] Mantis 2853: Pridať nastavenie pre koho sa vymáha v číselníku typov príslušenstva
[+] Mantis 2854: Pridať zástupný reťazec na zoznam dokumentov v spise bez interných dokumentov
[+] Mantis 2855: Zamedziť opakovaného označenia stavu konkurzu kontaktu adresára na základe informácie z CRIBISu, EPI alebo PBI konkurzov
[~] Mantis 2857: Párovanie položiek bankového výpisu nefunguje pri vytvorení prevodného príkazu z príjmovej strany vyúčtovania EX
[~] Mantis 2858: Chybové hlásenie pri zatvorení okna na rozúčtovanie platby
[+] Mantis 2859: Filtrovanie príkazov do banky na základe IBAN účtu na vymožené plnenie
[+] Mantis 2667: v Odoslanej pošte pridať možnosť vyhľadávania aj podľa popisu obálky
[+] Mantis 2860: Pridať úkon z EP § 57 odst. 1. písm g)
[+] Mantis 2862: Umožniť filtrovanie spisov na základe kategórií, kde vyhovujú všetky zadané kategórie
[~] Mantis 2856: Umožniť pri generovaní faktúr z vyúčtovania EX definovať, že komu sa fakturuje
[+] Mantis 2863: Umožniť filtrovanie spisov na základe chýbajúceho dátumu doručenia poverenia exekútorovi
[~] Mantis 2864: CRE lustrácia sa zasekne, keď príde prázdna odpoveď
[~] Mantis 2868: Chyba funkcionality hromadnej konverzie adresy na ulicu, súpisné a orientačné číslo
[~] Mantis 2869: Nesprávne umiestnenie dočasných súborov, ktoré sa otvárajú v asociovanom priehliadači

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/597/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 597+
[+] Mantis 2871: Priama tlač PDF príloh došlej pošty ÚPVS na tlačiareň
[+] Mantis 2873: Umožniť pridať súčinnosť s RFO ako novú so založením novej ID Exekúcie
[+] Mantis 2875: Pridať zástupné reťazce na dátum výmazu z Obchodného registra SR
[+] Mantis 2879: Umožniť nastaviť šablóny, aby pri generovaní dokumentu vedela pridať alebo odmazať kategórie zo spisu
[~] Mantis 2890: Chyba pri zápise došlej pošty ÚPVS "Trying to store a string of length 2 into a field that can only contain 1."
[~] Mantis 2891: Zlyhanie komunikačného modulu Sociálnej poisťovne pri získaní názvu dávky
[~] Mantis 2892: Chyba v optimalizácii šablón voči zoznamu použitých zástupných reťazcov
[~] Mantis 2893: Zlyhanie komunikačného modulu Sociálnej poisťovne pri získaní DIČ platiteľa dávky
[+] Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
[~] Mantis 2835: Upozorniť na nástenke, že v predchádzajúcom mesiaci nedošlo k požadovanému plneniu zo strany povinného
[+] Mantis 2894: Hromadný zápis dátumu doručenia poverenia do spisov na základe evidencie došlej pošty
[+] Mantis 2900: Nastavenie filtrovania spracovaných/archivovaných úkonov nad spisom sa nezapamätá
[~] Mantis 2903: Komunikačný modul Sociálnej poisťovne skončí s chybou a nespracuje všetky odpovede
[+] Mantis 2904: Zastavenie/Odblokovanie v prípade zastavenia starej exekúcie voči bankám
[+] Mantis 2905: Štrukturovaný predmet podania cez ÚPVS pre Sociálnu poisťovňu v prípade, že je oprávnená v spise
[~] Mantis 2907: Pád komunikačného modulu s Registrom úpadcov
[+] Mantis 2906: Generovanie štrukturovaného predmetu podania pre Slovenskú konsolidačnú, a.s.
[+] Mantis 2909: Pridať export používateľského SQL dotazu do formátu Microsoft Excel
[+] Mantis 2910: Exportovanie zoznamov do rôznych formátov
[+] Mantis 2911: Invertarizačná zostava spisov pre zastavenie starých exekúcií pre VšZP
[+] Mantis 2908: Pridať zástupný reťazec #$SPIS_DATUM_EXEKUCNY_PRIKAZ_ZACATIE_INY_PRIJEM
[~] Mantis 2913: Zacyklenie komunikačného modulu súčinnosti DIPZSR
[+] Mantis 2914: Filtrovanie spisov na základe poznámky zobrazovanej pri generovaní dokumentu a rozúčtovaní platby
[~] Mantis 2915: Umožniť lustráciu všetkých účastníkov konania v Registri obyvateľov
[+] Mantis 2916: Filtrovanie spisov na základe verzie CRE v nastaveniach spisu a registračným záznamov v CRE
[+] Mantis 2917: Zobraziť registračné záznamy v CRE, ktoré majú rozdielny dátum vydania poverenia v spise voči CRE

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/595/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 595+
[~] Mantis 2769: Program nesprávne vyznačuje nové a zmenené odpovede zo súčinnosti SP vo verzii 594
[~] Mantis 2714: Skartovanie spisov
[+] Mantis 2775: Pridať tlačovú zostavu na výsledok lustrácie povinného v CRE
[+] Mantis 2774: Umožniť automatické vygenerovanie PDF poslednej súčinnosti a priloženia do podania
[~] Mantis 2776: Chyba pri importe konkurzov od Prvej bánovskej
[~] Mantis 2768: Upraviť tlač spisového prehľadu - obsah spisu
[+] Mantis 2603: Zoznam dokumentov v spise s cenou poštovného
[+] Mantis 2778: Pri exporte prevodného príkazu umožniť zapísať dátum prevodu do záznamov v príkaze
[+] Mantis 2773: Umožniť vkladanie viacerých súborov do príloh zo súborov
[+] Mantis 2028: Doplniť modul DIPZSR o "mnou blokované"
[~] Mantis 2779: Pridať kompletnú adresu PZ vo zverejnení upovedomenia v OV
[+] Mantis 2765: V úkonoch nad spisom zobraziť v predmete súčinnosti s DIPZSR počet vozidiel alebo negatívnu súčinnosť
[~] Mantis 2780: Nastaviť nulu do ceny poštovného v prípade, že sa dokument odoslal cez dátovú schránku
[~] Mantis 2787: Transakcia len na čítanie blokuje použitie interných dokladov v účtovníctve
[+] Mantis 2784: Zobrazovanie poznámky k spisu počas hromadnej tlače
[+] Mantis 2788: Zobrazenie počtu nájdených spisov na základe lustrácie v CRE v zozname úkonov nad spisom
[+] Mantis 2772: Lustrácia / filtrovanie počtu exekúcií v CRE
[+] Mantis 2760: pridať zástupný reťazec zostáva vymôcť pre oprávneného
[~] Mantis 2789: Lustračný modul CRE nezobrazuje spisy, ktoré boli vymazané z programu v časti registrácia do CRE
[+] Mantis 2790: Filtrovanie spisov v lustračnom module CRE na základe časti čísla spisu
[~] Mantis 2791: Umožniť parsovanie orientačného a súpisného čísla s písmenami napr. "Pod mostom 123/65A"
[~] Mantis 2792: Eliminácia zbytočného odriadkovania v zástupných reťazcoch vracajúcich viacriadkové texty
[~] Mantis 2797: Opraviť názov úkonu podľa EP - § 66
[+] Mantis 2798: Pridať filtrovanie číselníka úkonov podľa EP na základe časti názvu úkonu
[~] Mantis 2802: Zoznam spisov v CRE pri inventarizácii je nesprávne zoradený
[~] Mantis 2803: Chyba pri oprave účtu v účtovnom rozvrhu
[+] Mantis 2801: poštový podací hárok-pridať pri exporte podací hárok doporučený list so službou doručenka (stĺpec AG=X)
[+] Mantis 2804: Pokiaľ sa generuje väčšie množstvo faktúr z vymoženého plnenia, tak program nereaguje
[+] Mantis 2805: Umožniť vyradenie povinného v spise zo zápisu do CRE
[+] Mantis 2806: Pridať tlačítko tlače výsledku súčinnosti z katastra do obrazovky detailu súčinnosti
[+] Mantis 2808: Do knihy pohľadávok pridať stĺpec základu a DPH
[+] Mantis 2796: Pridať typ úkonu podľa EP - § 61o ods.1 Upovedomenie o ukončení exekúcie
[+] Mantis 2795: pridať typ úkonu podľa EP - § 186 Upovedomenie a exekučný príkaz odobratím veci
[+] Mantis 2809: Pridať možnosť generovať text do podania ÚPVS s variabilným symbolom, s označením oprávneného a číslom spisu
[~] Mantis 2810: Chyba "validation error" pri oprave dokumentu v obálke pre Slovenskú poštu
[+] Mantis 2812: Pridať možnosť filtrovania kontaktu iba na povinných pri zápise do vyúčtovania alebo rozúčtovaní bankového výpisu
[~] Mantis 2814: Lustračný modul na CRE opakuje lustrovanie povinného po 80 dňoch
[+] Mantis 2815: Pridať typ odoslanej faktúry - Ťarchopis
[+] Mantis 2816: Pridať stĺpec MimeType do príloh odoslanej pošty ÚPVS na ľahšiu identifikáciu typu
[+] Mantis 2817: Podpora ZIP ZEPf formátu na otvorenie a uloženie do súboru
[+] Mantis 2818: Doplniť podporu rozoznávania ÚPVS kontajnera MultiPartDocument
[+] Mantis 2820: Pridať systémový SQL dotaz na spisy, kde bola pozitívna súčinnosť na banky, ale nie je vydaný PnZ ani EP
[~] Mantis 2824: Pridanie prílohy zo spisu alebo zo súboru do podania ÚPVS spôsobí "Stream read error."
[~] Mantis 2825: Pri ručnom pridávaní povinného do spisu prednastaviť, že sa má zapísať do CRE
[+] Mantis 2829: Pridať možnosť označenia spisu značkami
[+] Mantis 2819: ExeServis - pridať servisný modul na vykonanie dlhotrvajúcich operácií
[+] Mantis 2832: Umožniť filtrovanie exportu prevodných príkazov
[+] Mantis 2833: Umožniť zobrazenie poverenie v pôvodnom XML formáte
[+] Mantis 2834: Pri zobrazení spisov zo zoznamu záznamov v súčinnostiach umožniť zobraziť s a bez súvisiacich spisov
[+] Mantis 2835: Upozorniť na nástenke, že v predchádzajúcom mesiaci nedošlo k požadovanému plneniu zo strany povinného
[~] Mantis 2836: Nedostatočná identifikácia povinného v niektorých zástupných reťazcoch do správy pre oprávneného
[+] Mantis 2838: Pridať filtrovanie spisov na základe verzie zápisu v Centrálnom registri exekúcií