http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/590/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 590+
[~] Mantis 2571: Umožniť podpisovanie neobmedzeného počtu súborov pomocou QSign pri prípave odoslanie do ÚPVS
[~] Mantis 2574: V niektorých prípadoch sa odpoveď banky na inú žiadosť nezapíše do požiadavky
[+] Mantis 2575: Lustrácie povinných v CRE
[~] Mantis 2576: Pri vytvorení spisu z prílohy došlej pošty ÚPVS automaticky použiť dátum podania z dátumu prijatia poverenia na dátovej schránky
[+] Mantis 2577: Filtrovanie spisov na základe vyúčtovania exekučného konania ako súčtu sumy od-do
[+] Mantis 2579: Systémový SQL dotaz na zoznam spisov zamestnaných povinných bez vydaného §66 ods. 1d, ÚVTOS ako ZEC ignoruje
[+] Mantis 2580: Systémový SQL dotaz na zoznam živých spisov zamestnaných povinných bez vydaného §89 vo výkone trestu alebo väzby
[~] Mantis 2581: Načítať názov protiúčtu z výpisu banky vo formáte SEPA CAMT.053.001.02
[+] Mantis 2582: Vylepšenie filtrovania na základe zostatku na vymoženie oprávnenému a pridať zostatok na vymoženie pre exekútora
[~] Mantis 2583: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj zákonných zástupcov

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/589/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 589+
[~] Mantis 2527: Chyba pri pridávaní súčinosti do RFO
[~] Mantis 2530: Zrušiť obmedzenie dĺžky názvu súboru prílohy podania na ÚPVS
[~] Mantis 2531: Komunikačný modul ZVJS zlyhá pri neúplných údajoch o povinnom
[+] Mantis 1147: Pridanie viacerých kolóniek k vykonateľnosti exekučného titulu
[~] Mantis 2533: Filtrovanie došlej pošty na základe ÚPVS ID správy, vzťahu k správe a referenčného ID k správe
[+] Mantis 2535: Pridať hromadný export XML došlej pošty z dátovej schránky do súborov
[+] Mantis 2536: Import súdnych trov pri nepeňažnom plnení z XML poverenia
[+] Mantis 2537: Formát predmetu správy pre Dôveru ZP pri odosielaní cez ÚPVS
[~] Mantis 2539: Nesprávna detekcia MIMETYPE príloh odosielaných cez ÚPVS v prípade ZEP a ASIC formátov
[+] Mantis 2540: Implementácia vizualizácie dokumentov z kontajnera ZEP DataSignatures verzie 1.1 a 2.0
[+] Mantis 2541: Pokiaľ pri vizualizácii XML pomocou XSLT transformácie sa nájde PDF súbor, tak ho zobraziť v asociovanom programe
[+] Mantis 2542: Pokiaľ sa používať pokúša vizualizovať XML pomocou transformácie na súbore "application/pdf", tak ho rovno otvoriť
[+] Mantis 2543: Implementácia ASICE kontainera
[+] Mantis 2544: Implementácia XMLDataContainer vo verzii 1.0 a 1.1
[~] Mantis 2545: Zlyhanie komunikačného modulu pri získavaní informáci z eDeskInfo o detailoch dátovej schránky
[~] Mantis 2546: Komunikačný modul ZVJS skončí s chybou "The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send."
[~] Mantis 2547: Pri importe XML poverenia chyba "value exceeds the range for valid dates"
[~] Mantis 2548: Nesprávne enkódovanie formulárov ÚPVS do UTF-8
[~] Mantis 2549: Pokiaľ nie je zverejnený dátum začiatku väzby alebo trestu, tak komunikačný modul ZVJS zlyhá
[~] Mantis 2550: Zväčšiť Request.Timeout v komunikačnom module so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2551: Komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou zlyhá na timeout servera SP
[~] Mantis 2552: Komunikačný modul DIPZSR musí aktualizovať vozidlá do 2 minút po aktívnej transakcii
[+] Mantis 2553: Nový zástupný reťazec #$SPIS_NAROK_OPRAVNENEHO_AKTUALNY7
[~] Mantis 2554: Pridať filtrovanie súčinností úkonov nad spisom na základe súčinnosti s ORSR
[+] Mantis 2557: Pri FO podnikateľovi doplniť do pracovného názvu kontaktu IČO
[+] Mantis 2558: Po importe XML poverenia automaticky ponúknuť zápis do CRE
[+] Mantis 2559: Vyhľadanie osoby v adresári pri importe XML poverenia
[~] Mantis 2560: Výpis SEPA XML neimportuje číslo výpisu a doplnkové informácie o platbe v hotovosti
[+] Mantis 2561: Po rozúčtovaní platby v novom spise ponúknúť aktualizáciu údajov v CRE
[+] Mantis 2562: Upozorniť na konkurz na povinného pri rozúčtovaní platby
[~] Mantis 2563: Opakovať súčinnosti so SP okamžite, keď uplynie stanovený počet dní a nie až na ďalší deň
[+] Mantis 2569: Spracovanie doručeniek ÚPVS vo formáte ASICe
[~] Mantis 2565: ÚPVS – filtrácia odoslaných správ na základe dátumu doručenia alebo bez dátumu doručenia

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/587/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 587+
[~] Mantis 2441: Chyba pri zlučovaní kontaktov v adresári "violation of FOREIGN KEY constraint "FK_ZVJS_ADRESAR" on table "ZVJS""
[~] Mantis 2443: Pridanie súčinnosti do RFO pridáva novú exekúciu
[~] Mantis 2430: Na základe čísla Er/Ek poverenia ponúknuť spis na zápis došlej pošty z ÚPVS
[~] Mantis 2442: súčinnosť s bankami - dátum súčinnosti + opakovanie súčinností
[~] Mantis 2426: Pridať komunikačný modul s ZVJS
[+] Mantis 2444: Pri otváraní prílohy ÚPVS program hlási neznámu kombináciu "application/vnd.etsi.asic-e+zip"
[+] Mantis 2445: Zobrazenie veľkostí priložených súborov v odoslanej pošte ÚPVS
[~] Mantis 2446: Zamedziť volaniu MassiveCheckMessageStatus pri StatusCode = 01006 pri súčinnosti s bankami
[~] Mantis 2447: Došlá pošta ÚPVS - viackrát zapísaná v spise
[+] Mantis 2448: Filtrovanie súčinností s katastrálnym portálom na základe katastrálneho územia
[+] Mantis 2454: Implementácia XML poverenia vo verzii 1.11
[+] Mantis 2376: Automatické preklopenie informácií o majetku povinného do správy pre oprávneného
[~] Mantis 2457: Chyba pri vyhľadávaní podľa čísla spisu v zozname odoslanej pošty do ÚPVS
[~] Mantis 2458: Chyba pri filtrovaní spisov na základe dôvodu výmazu oprávneného z ORSR
[+] Mantis 2459: Tlač výsledku súčinnosti so ZVJS priamo z detailu
[+] Mantis 2460: Doplniť stĺpce do tlačovej zostavy vyúčtovania exekučného konania
[~] Mantis 2461: Pri zobrazení detailu konkurzu cez CRIBIS sa zobrazí chybové hlásenie
[~] Mantis 2462: Poplatok za súčinnosť s DIPZSR zapisuje v nesprávnej výške
[~] Mantis 2472: Chyba pri ručnom pridaní odoslanej faktúry
[~] Mantis 2468: Krátky vstupný rozsah pre položku "Výška úroku, pokuty v EUR"
[+] Mantis 2473: Hromadná zmena sadzby DPH s následným prepočtom sumy
[~] Mantis 2474: Výmena serverového certifikátu CRIF

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/588/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 588+
[+] Mantis 2476: Zástupné reťazce na hotové výdavky, stratu času a zákonnú odmenu exekútora z vyúčtovania exekučného konania
[~] Mantis 2482: Komunikačný modul ZVJS nepokračuje, pokiaľ nájde neznámeho vydavateľa poverenia
[+] Mantis 2483: Hromadné uloženie príloh z došlej pošty ÚPVS do príloh v spise
[+] Mantis 2484: Hromadná zmena parametrov spisu pre komunikáciu s bankami
[~] Mantis 2376: Automatické preklopenie informácií o majetku povinného do správy pre oprávneného
[+] Mantis 2480: Filtrovanie súčinností so Sociálnou poisťovňou na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2456: Do doručenky z ÚPVS, ktorá sa vytlačí zadať aj k čomu je ta doručenka
[~] Mantis 2424: výkaz exekútora pre OS BB - chyba nedáva všetky spisy
[~] Mantis 2475: Obmedziť ponúkané stavy pri hromadnom vytvorení podaní na ÚPVS
[+] Mantis 2485: XML export údajov o exekučných konaniach pre Justičnú pokladnicu
[~] Mantis 2486: Chyba pri vytváraní podaní na ÚPVS
[~] Mantis 2487: Pridanie typu úkonu zastavenia exekúcie exekútorom podľa §61n
[~] Mantis 2488: Pridanie evidencie súdnych rozhodnutí
[~] Mantis 2489: Komunikačný modul s ÚDZS hlási, že nebol spustený dlhšiu dobu aj napriek bezchybnému vykonaniu súčinnosti
[~] Mantis 2491: Chyba pri zlučovaní spisov [+] Mantis 2492: Vytvorenie spisu z XML poverenia, ktoré prišlo ako príloha došlej pošty z ePodateľne
[+] Mantis 2466: Doplniť schému na transformáciu výkazu nedoplatkov VšZP
[+] Mantis 2493: Do nastavení programu pridať východzia nastavenie zostavovania textov do podania na ÚPVS
[~] Mantis 2494: Zoznam pohľadávky oprávneného a jeho právneho zástupcu k dnešnému dňu nezohľadňuje platby na trovy
[+] Mantis 2500: Vytvorenie spisu z XML poverenia v prílohe došlej pošty ÚPVS neuloží pôvodné XML do spisu na vizualizáciu
[+] Mantis 2502: Automatické stiahnutie balíčka z ÚPVS pri neznámych formulároch
[~] Mantis 2503: Zobrazenie a uloženie XML správy v došlej pošte ÚPVS
[+] Mantis 2478: ÚPVS odoslaná pošta - filtrácia
[~] Mantis 2370: Vytvoriť podanie na UPVS pri generovani dokumentov do bánk
[+] Mantis 2504: Zobrazenie súvisiacich správ v došlej pošte ÚPVS v hlavnom okne
[~] Mantis 2505: Chyba pri filtrovaní odoslanej pošty ÚPVS na základe ID správy
[~] Mantis 2506: Chyba pri zotriedení súvisiach došlých správ v detaily došlej správy ÚPVS
[~] Mantis 2514: Ignorovať kontakty bez IČO a RČ pri zisťovaní stavu dátovej schránky
[+] Mantis 2515: Filtrovanie adresára a pripravených podaní na príznak aktualizácie eDeskInfo na získanie informácií o dátovej schránke
[+] Mantis 2508: pridať reťazec #$SPIS_ODMENA_UOZE_ZNIZENA S - Odmena exekútora znížená bez DPH ku dňu vydania UOZE
[+] Mantis 2509: pridať reťazec #$SPIS_NAROK_OPRAVNENEHO_A_PRAVNEHO_ZASTUPENIA_UOZE
[+] Mantis 2511: pridať reťazec #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_DPH_AKTUALNE_ZNIZENE_UOZE
[+] Mantis 2512: pridať reťazec #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_SPOLU_UOZE_ZNIZENE
[+] Mantis 2510: pridať reťazec #$SPIS_VYMAHANA_SUMA_UOZE_ZNIZENA
[+] Mantis 2513: pridať reťazec #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_BEZ_DPH_UOZE_ZNIZENE
[+] Mantis 2515: Filtrovanie adresára a pripravených podaní na príznak aktualizácie eDeskInfo na získanie informácií o dátovej schránke
[+] Mantis 2516: Filtrovanie spisov, ktoré majú vo vymáhanom nároku cudziu menu
[+] Mantis 2517: Pridanie CORRELATION_ID do odosielanej správy cez ÚPVS
[+] Mantis 2518: Nastavenie došlej správy z ÚPVS na opätovné spracovanie komunikačným modulom
[+] Mantis 2519: Filtrovanie došlých správ ÚPVS, ktoré neboli spracované komunikačným modulom
[+] Mantis 2520: Upozorniť používateľa o počte nespracovaných došlých správ z ÚPVS
[~] Mantis 2521: Chyba v komunikačnom module RFO pri získavaní detailu o osobe
[+] Mantis 2523: Implementovať podporu SSL pri odosielaní faktúr z programu cez SMTP server
[~] Mantis 2524: Filtrovanie odoslanej pošty cez ÚPVS podľa oprávneného a/alebo skupiny oprávnených
[~] Mantis 2525: Nesprávne filtrovanie odoslanej pošty cez ÚPVS podľa povinného a/alebo skupiny povinnných
[+] Mantis 2526: Pridať filtrovanie odoslanej pošty cez ÚPVS na základe adresáta podania

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/586/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 586+
[~] Mantis 2295: Import XML poverenia verzia 1.9
[~] Mantis 2428: Chýbajúca klávesová skratka vo Vyučtovaní EX
[+] Mantis 2430: Na základe čísla Er/Ek poverenia ponúknuť spis na zápis došlej pošty z ÚPVS
[+] Mantis 2431: Potvdzovanie správ z ÚPVS pri ApprovalStatus = NONE
[~] Mantis 2432: Opakovaný príjem správy z ePodateľne ÚPVS je potrebné eliminovať
[+] Mantis 2433: Označenie kontaktu príznakom "ústredie"
[~] Mantis 2434: Do tlačovej zostavy knihy pohľadávok vložiť variabilný symbol
[~] Mantis 2435: Lomítko v názve súbory prílohy došlej pošty ÚPVS zabraňuje uloženiu prílohy na disk
[~] Mantis 2436: Chyba pri podpisovaní XML výkazu exekútora
[+] Mantis 2437: Pokiaľ účet CRIBISu nefunguje, lebo Code=202, tak oznámiť klientovi na nástenke
[+] Mantis 2438: Pokiaľ ÚPVS doručí správu, ktorú modul nevie spracovať, tak sa vyradí z parsovania
[~] Mantis 2274: zvýšiť počet znakov v exekučnom titule v kolónke "typ exekučn. titulu"
[+] Mantis 2426: Pridať komunikačný modul s ZVJS
[+] Mantis 2301: došlá pošta ÚPVS - pridať funkciu hromadná zmena stavu: nespracovaný...,ignorovaná správa, zapísať do spisu
[~] Mantis 2419: Úhradu odpočítava aj od trov exekúcie
[+] Mantis 2439: Exportovanie XML dávky pre VšZP v zaheslovanom ZIP súbore
[+] Mantis 2440: Zapisovať oznámenia a info o prijatí na spracovanie ÚPVS do spisov automaticky