http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/601/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 601+
[+] Mantis 2958: Implementácia XML schémy Upovedomenia o zastavení starej exekúcie verzia 1.6
[+] Mantis 2960: Pridať systémový SQL dotaz, ktorý vráti hodnoty pri zastavení starej exekúcie do dokumentov
[+] Mantis 2962: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnom vymazávaní záznamov z databázy
[+] Mantis 2964: Pridať zástupný reťazec na názov súdu vydávajúceho poverenie v siedmom páde
[+] Mantis 2965: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnom zlučovaní záznamov v databáze
[~] Mantis 2966: Optimalizácia kódu modulu opakovania súčinností so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2968: Chyba pri vytváraní kópie šablóny dokumentu, ktorá obsahuje kategórie na pridanie alebo odmazanie
[~] Mantis 2969: Kópia šablóny neprenesie niektoré nastavenia originálu
[~] Mantis 2970: Niekedy nevytvorí podanie na ÚPVS aj na adresáta, ktorý má doručovateľnú schránku
[~] Mantis 2971: V zozname spisov sa zobrazuje iný účastník konania ako povinný
[~] Mantis 2972: Detail spisu zobrazuje dátum doručenia UoZSE súdu pri odoslaní námietok súdu
[+] Mantis 2973: Implementácia podpory spracovania nepodpísanej doručenky z ÚPVS
[+] Mantis 2975: Pridať adresáta - vydavateľ poverenia na vytvorenie podania pre ÚPVS nad zoznamov dokumentov v spise
[~] Mantis 2976: Presunutie informačného okna nespracovaných prijatých správ z ÚPVS do bočnej nástenky
[~] Mantis 2977: Zlyhanie modulu na kontrolu zoznamu nedoručených UoZSE v prípade, že vydavateľ poverenia nie je zadaný
[+] Mantis 2978: Pridanie prídavného potvrdenia pri hromadnej zmene stavu záznamu v importovaných záznamov z bankových výpisov
[+] Mantis 2507: Vyradenie povinného z lustrácií v spise z dôvodu § 61i ods. 2 Ex. por.
[+] Mantis 2528: Doplniť filter Sociálna poisťovňa o možnosť vyfiltrovať dôchodcov bez zrážok z dôchodku
[+] Mantis 2979: Hromadné pridanie dátumu námietok pri zastavení starých exekúcií
[~] Mantis 2981: Chyba pri vytváraní súboru, kde meno obsahuje ASCII(9) = TAB pri konverzii dokumentu do PDF
[~] Mantis 2982: Pri zaraďovaní došlej pošty z ÚPVS sa prepisujú už zaradené záznamy do spisov
[~] Mantis 2974: Zlyhanie komunikačného modulu s Registrom úpadcov pri párovaní s relevanciou zhody
[~] Mantis 2986: Hromadná tlač na ručne zadaného adresáta nepreberie niektoré nastavenia druhu zásielky
[+] Mantis 2987: Pridať typ úkonu podľa EP - § 61n ods. 4
[+] Mantis 2988: Doplniť do vystavenej faktúry za názov položky číslo spisu ku ktorej sa viaže
[+] Mantis 2989: Doplniť do vystavenej faktúry aj cenu položky za MJ bez DPH
[+] Mantis 2870: Pridať zástupný reťazec ako #$SPIS_UROKY_AKTUALNE4, ale namiesto bodiek vložiť tabulátor, nový #$SPIS_UROKY_AKTUALNE6
[+] Mantis 2990: Zobraziť v odoslanej pošte cez ÚPVS URI, číslo schránky príjemcu a XML odoslanej správy
[+] Mantis 2984: Pridať zástupný reťazec dátumu doručenia UoZSE oprávnenému a súdu
[+] Mantis 2992: Doplniť filtrovanie spisov na dokumenty na ktorých sa sleduje doručenie a nebolo doručené
[~] Mantis 2944: Úkony nad spisom nezobrazujú súčinnosť s RFO na inú osobu ako povinného
[~] Mantis 2996: Pomalé zobrazenie zoznam došlej pošty z ÚPVS nad spisom
[~] Mantis 2995: Ručné priradenie alebo vymazanie spisu v došlej pošte ÚPVS vykoná zmenu na všetkých správach s rovnakým vzťahovým ID správy
[+] Mantis 2998: Vytvoriť používateľský SQL dotaz na zoznam spisov a ich zápisu do CRE na základe požiadavky SK, a.s.
[~] Mantis 2997: Viacnásobné priradenie došlej pošty z ÚPVS k spisu
[+] Mantis 2999: Negenerovať platiteľa do faktúry v prípade, že sa generuje faktúra pre oprávneného
[+] Mantis 3000: Filtrovanie spisov, kde bol "repodaj" a podané námietky voči ZSE
[~] Mantis 3001: V detaily spisu program nezobrazuje dátum doručenia UoZSE súdu aj napriek doručeniu
[+] Mantis 3003: Doplniť automatické vymazanie spisu z CRE, keď sa UoZSE doručí súdu
[+] Mantis 3004: Ignorovať dokumenty, ktoré sa označia ako interné pri spracovaní zastavenia starých exekúcií
[~] Mantis 2955: Zamedziť zlučovaniu číselníkov, pokiaľ nie je zobrazené iba označené záznamy
[~] Mantis 3005: Chyba pri filtrovaní nástenky podľa skupiny povinných
[+] Mantis 2938: Pridať funkcionalitu pripomenutia bližiaceho sa zastavenia spisu na základe 233/2019 - uplynula rozhodná doba
[+] Mantis 3006: Zmena uloženia spisu pri zápise došlej pošty ÚPVS
[~] Mantis 3007: Filtrovanie nástenky podľa spisu (všetky, aktuálne, ukončené)
[+] Mantis 2985: Umožniť šablóne pridať doručenku UoZSE oprávnenému na doručenie cez ÚPVS
[+] Mantis 3008: Chýbajúci spis ktorý ručným prepísaním čísla spisu nie je možné pridať, lebo program hlási, že existuje
[+] Mantis 3010: Hromadné pridanie internej poznámky k došlej pošty z ÚPVS
[+] Mantis 3009: Označovanie došlej pošty ÚPVS podľa typu
[+] Mantis 3011: Umožniť šablóne pridať doručenku prijatích námietok proti UoZSE cez ÚPVS
[~] Mantis 3012: Zástupný reťazec #$SPIS_SPRAVA_OPR_SOC_POIST nevracia správne text poberaných dávok
[~] Mantis 3013: Pri vytvorení podania ÚPVS a zmeny druhy zásielky pre adresáta sa neprenesú všetky nastavenia z nového druhu zásielky
[~] Mantis 3014: Pri zápise doručenia odoslanej pošty obálkou sa zapíše dátum doručenia alebo vrátenia ale nie je zobrazený v detaily zásielky
[+] Mantis 3017: Pridať zástupné reťazce aj na zoznam súvisiacich ukončených spisov
[+] Mantis 3020: Služby nad prílohami rozšíriť o hromadnú zmenu popisu prílohy
[+] Mantis 3019: Pridanie dátumu ukončenia exekúcie pre banky v prípade zastavenia starej exekúcie
[+] Mantis 3024: Rozšíriť funkcionalitu hromadného ukončenia spisu s možnosťou zadania dátumu ukončenia na základe dátumu doručenia UoZSE súdu
[~] Mantis 3025: Pokiaľ program preferuje štvorčíselný rok VS do prevod. príkazu, tak pri prijatej platbe s dvojčíselným rokom nevie nájsť spis
[~] Mantis 3023: Upozorniť na nástenke na odblokovanie po doručení oznámenia o ukončení exekučného konania
[~] Mantis 3028: Zástupný reťazec #$ZSE_VYMAZ_ORSR niekedy nevráti dátum výmazu aj napriek prijatej súčinnosti
[~] Mantis 3029: Zástupné reťazce #$ZSE_UZNESENIE_* nevracajú informácie z konkurzného konania, iba z oddĺženia
[+] Mantis 3030: Pridať nástenku do evidencie spisov
[+] Mantis 3031: Služby nad prílohami rozšíriť o hromadnú zmenu odosielateľa/adresáta
[+] Mantis 3033: Umožniť filtrovanie zoznamu vozidiel DIPZSR na základe typu blokácie (elektronická/papierová/všetky)
[+] Mantis 3034: Pridať filtrovanie súčinností s DIPZSR na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 3036: Filtrovanie spisov a zoznamu súčinností s DIPZSR na počet vozidiel

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/600/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 600+
[~] Mantis 2947: Optimalizácia transakcií v module ÚDZS
[~] Mantis 2948: Pokiaľ sa zasekne hromadné generovanie dokumentov, tak sa nepripraví podanie do ÚPVS ani na jednom generovanom dokumente
[~] Mantis 2949: Únik pamäte pri generovaní dokumentov
[~] Mantis 2951: Chyba pri vytváraní XML Upovedomenia o zastavení starej exekúcie
[+] Mantis 2950: Umožniť centrálne ovládať "pracovnú dobu" modulov RFO a DIPZSR
[~] Mantis 2941: Pridať do nástenky s upozorneniami servisného modulu možnosť filtrovania podľa zoznamu spisov
[+] Mantis 2885: Farebné zvýraznenie súčinností s RFO nad úkonmi v spise
[~] Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
[~] Mantis 2952: Viacnásobné zobrazenie súčinnosti na tú istú osobu v ORSR
[~] Mantis 2953: Opakujúce sa oznámenia zo servisného modulu na nástenke
[~] Mantis 2954: Chybné oznámenie neodoslaného alebo nedoručeného Upovedomenia o zastavení starej exekúcie v nástenke
[~] Mantis 2926: Export faktúr do TPSoft
[+] Mantis 2946: Umožniť nastaviť účet exekútora na trovy pri zastavení starej exekúcie
[+] Mantis 2877: Možnosť pridania poznámky k došlej pošte z ÚPVS
[+] Mantis 2957: Filtrovanie došlej pošty podľa zoznamu spisov

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/598/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 598+
[+] Mantis 2918: Pridať funkcionalitu hromadnej zmeny verzie zápisu v CRE nad spisom
[~] Mantis 2894: Hromadný zápis dátumu doručenia poverenia do spisov na základe evidencie došlej pošty
[+] Mantis 2921: Pri rozúčtovaní platby od povinného upozorniť, že je spis označený na zastavenie podľa 233/2019 Z.z.
[+] Mantis 2922: Fitrovanie zoznamu príloh na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2923: Filtrovanie spisov na základe dátumu prílohu v spise
[+] Mantis 2924: Filtrovanie spisov na základe nastavenia predĺženia rozhodnej doby podľa 233/2019 § 4
[+] Mantis 2920: Hromadná tlač príloh na tlačiareň
[~] Mantis 2925: Hromadné odblokovanie vozidiel nad ukončenými spismi nefunguje
[~] Mantis 2926: Export faktúr do TPSoft
[+] Mantis 2927: Zobrazenie vzťahu k spisu pri náhľade na zoznam povinných alebo oprávnených
[+] Mantis 2928: V zozname spisov zobraziť spis toľko krát, koľko je povinných v EK
[~] Mantis 2454: Implementácia XML poverenia vo verzii 1.11
[~] Mantis 2269: Import poverenia vo formáte XML musí upozorniť, že daný spis už existuje v databáze
[+] Mantis 2897: Pridanie príznaku došlej pošty z ÚPVS, že či bola spracovaná
[+] Mantis 2929: Pridať zobrazenie priradených kategórií k spisu v zozname spisov
[~] Mantis 2930: Pri prázdne odpovedi z CRE lustrácie sa modul zacyklí
[~] Mantis 2931: Zlyhanie komunikačného modulu Registra úpracov pri spracovaní odpovede
[~] Mantis 2933: Program si nepamätá uloženie pozícií stĺpcov v zozname spisov
[~] Mantis 2934: Pokiaľ dátum vystavenia faktúry je v novom roku, ale zaúčtovaná a dodaná v predchádzajúcom, tak sa v zozname neobjaví

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/599/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 599+
[~] Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
[+] Mantis 2937: Pridať stĺpec dátumu doručenia v zozname "na vedomie" pri oprave dokumentu
[+] Mantis 2939: Implementácia XML verzie UoZSE do prílohy v podaní pre oprávneného
[~] Mantis 2944: Úkony nad spisom nezobrazujú súčinnosť s RFO na inú osobu ako povinného
[+] Mantis 2945: Pridať možnosť opakovaného vytvorenia už raz vytvoreného podania na ÚPVS
[+] Mantis 2942: Pridať nové zástupné reťazce k ZSE

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/597/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 597+
[+] Mantis 2871: Priama tlač PDF príloh došlej pošty ÚPVS na tlačiareň
[+] Mantis 2873: Umožniť pridať súčinnosť s RFO ako novú so založením novej ID Exekúcie
[+] Mantis 2875: Pridať zástupné reťazce na dátum výmazu z Obchodného registra SR
[+] Mantis 2879: Umožniť nastaviť šablóny, aby pri generovaní dokumentu vedela pridať alebo odmazať kategórie zo spisu
[~] Mantis 2890: Chyba pri zápise došlej pošty ÚPVS "Trying to store a string of length 2 into a field that can only contain 1."
[~] Mantis 2891: Zlyhanie komunikačného modulu Sociálnej poisťovne pri získaní názvu dávky
[~] Mantis 2892: Chyba v optimalizácii šablón voči zoznamu použitých zástupných reťazcov
[~] Mantis 2893: Zlyhanie komunikačného modulu Sociálnej poisťovne pri získaní DIČ platiteľa dávky
[+] Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
[~] Mantis 2835: Upozorniť na nástenke, že v predchádzajúcom mesiaci nedošlo k požadovanému plneniu zo strany povinného
[+] Mantis 2894: Hromadný zápis dátumu doručenia poverenia do spisov na základe evidencie došlej pošty
[+] Mantis 2900: Nastavenie filtrovania spracovaných/archivovaných úkonov nad spisom sa nezapamätá
[~] Mantis 2903: Komunikačný modul Sociálnej poisťovne skončí s chybou a nespracuje všetky odpovede
[+] Mantis 2904: Zastavenie/Odblokovanie v prípade zastavenia starej exekúcie voči bankám
[+] Mantis 2905: Štrukturovaný predmet podania cez ÚPVS pre Sociálnu poisťovňu v prípade, že je oprávnená v spise
[~] Mantis 2907: Pád komunikačného modulu s Registrom úpadcov
[+] Mantis 2906: Generovanie štrukturovaného predmetu podania pre Slovenskú konsolidačnú, a.s.
[+] Mantis 2909: Pridať export používateľského SQL dotazu do formátu Microsoft Excel
[+] Mantis 2910: Exportovanie zoznamov do rôznych formátov
[+] Mantis 2911: Invertarizačná zostava spisov pre zastavenie starých exekúcií pre VšZP
[+] Mantis 2908: Pridať zástupný reťazec #$SPIS_DATUM_EXEKUCNY_PRIKAZ_ZACATIE_INY_PRIJEM
[~] Mantis 2913: Zacyklenie komunikačného modulu súčinnosti DIPZSR
[+] Mantis 2914: Filtrovanie spisov na základe poznámky zobrazovanej pri generovaní dokumentu a rozúčtovaní platby
[~] Mantis 2915: Umožniť lustráciu všetkých účastníkov konania v Registri obyvateľov
[+] Mantis 2916: Filtrovanie spisov na základe verzie CRE v nastaveniach spisu a registračným záznamov v CRE
[+] Mantis 2917: Zobraziť registračné záznamy v CRE, ktoré majú rozdielny dátum vydania poverenia v spise voči CRE