http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/596/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 596+
[~] Mantis 2839: Chyba pri prepínaní nárokov exekútora v rozúčtovacej obrazovke prijatej platby od povinného
[~] Mantis 2841: Chyba pri zápise pohybu z bankového výpisu "A component named frmEImportHomebankingPridaj already exists."
[~] Mantis 2840: Vo vyvolanej skrátenej obrazovke (evidencii) programu tlačidlom F9 chýba kolónka "nástenka"
[~] Mantis 2844: CRE lustrácia spôsobuje "Connection pool is full"
[+] Mantis 2845: Pridať generovanie predmetu podania cez ÚPVS pre Union zdravotnú poisťovňu
[~] Mantis 2834: Pri zobrazení spisov zo zoznamu záznamov v súčinnostiach umožniť zobraziť s a bez súvisiacich spisov
[~] Mantis 2846: Chyba pri zobrazení tlačovej zostavy na obrazovke "Access violation"
[~] Mantis 2847: Chyba pri importe poverenia z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej dĺžky čísla exekučného titulu
[~] Mantis 2848: Chyba pri zlučovaní kontaktov v adresári v prípade, že je kontakt v účastníkoch konania v spise ako zastupovaná osoba
[+] Mantis 2799: Zobraziť miesto uloženia spisu pri zapisovaní došlej pošty ÚPVS do spisu
[+] Mantis 2666: Doplniť filtrovanie odpovedí SP, kde je pri dôchodku uvedené "došetriť individuálne"
[+] Mantis 2568: Hromadná zmena bankového účtu v zobrazených spisoch
[+] Mantis 2661: V úkonoch nad spisom nezobrazovať spracované súčinnosti
[+] Mantis 2849: Filtrovanie vyúčtovania exekučného konania na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2850: Priraďovanie došlej pošty z ÚPVS aj na základe čísla spisu a variabilného symbolu oprávneného
[~] Mantis 2852: Vytvorenie spisu z XML poverenia nastaví stav aktuálnosti spisu na "neaktualizovaný"
[+] Mantis 2853: Pridať nastavenie pre koho sa vymáha v číselníku typov príslušenstva
[+] Mantis 2854: Pridať zástupný reťazec na zoznam dokumentov v spise bez interných dokumentov
[+] Mantis 2855: Zamedziť opakovaného označenia stavu konkurzu kontaktu adresára na základe informácie z CRIBISu, EPI alebo PBI konkurzov
[~] Mantis 2857: Párovanie položiek bankového výpisu nefunguje pri vytvorení prevodného príkazu z príjmovej strany vyúčtovania EX
[~] Mantis 2858: Chybové hlásenie pri zatvorení okna na rozúčtovanie platby
[+] Mantis 2859: Filtrovanie príkazov do banky na základe IBAN účtu na vymožené plnenie
[+] Mantis 2667: v Odoslanej pošte pridať možnosť vyhľadávania aj podľa popisu obálky
[+] Mantis 2860: Pridať úkon z EP § 57 odst. 1. písm g)
[+] Mantis 2862: Umožniť filtrovanie spisov na základe kategórií, kde vyhovujú všetky zadané kategórie
[~] Mantis 2856: Umožniť pri generovaní faktúr z vyúčtovania EX definovať, že komu sa fakturuje
[+] Mantis 2863: Umožniť filtrovanie spisov na základe chýbajúceho dátumu doručenia poverenia exekútorovi
[~] Mantis 2864: CRE lustrácia sa zasekne, keď príde prázdna odpoveď
[~] Mantis 2868: Chyba funkcionality hromadnej konverzie adresy na ulicu, súpisné a orientačné číslo
[~] Mantis 2869: Nesprávne umiestnenie dočasných súborov, ktoré sa otvárajú v asociovanom priehliadači

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/595/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 595+
[~] Mantis 2769: Program nesprávne vyznačuje nové a zmenené odpovede zo súčinnosti SP vo verzii 594
[~] Mantis 2714: Skartovanie spisov
[+] Mantis 2775: Pridať tlačovú zostavu na výsledok lustrácie povinného v CRE
[+] Mantis 2774: Umožniť automatické vygenerovanie PDF poslednej súčinnosti a priloženia do podania
[~] Mantis 2776: Chyba pri importe konkurzov od Prvej bánovskej
[~] Mantis 2768: Upraviť tlač spisového prehľadu - obsah spisu
[+] Mantis 2603: Zoznam dokumentov v spise s cenou poštovného
[+] Mantis 2778: Pri exporte prevodného príkazu umožniť zapísať dátum prevodu do záznamov v príkaze
[+] Mantis 2773: Umožniť vkladanie viacerých súborov do príloh zo súborov
[+] Mantis 2028: Doplniť modul DIPZSR o "mnou blokované"
[~] Mantis 2779: Pridať kompletnú adresu PZ vo zverejnení upovedomenia v OV
[+] Mantis 2765: V úkonoch nad spisom zobraziť v predmete súčinnosti s DIPZSR počet vozidiel alebo negatívnu súčinnosť
[~] Mantis 2780: Nastaviť nulu do ceny poštovného v prípade, že sa dokument odoslal cez dátovú schránku
[~] Mantis 2787: Transakcia len na čítanie blokuje použitie interných dokladov v účtovníctve
[+] Mantis 2784: Zobrazovanie poznámky k spisu počas hromadnej tlače
[+] Mantis 2788: Zobrazenie počtu nájdených spisov na základe lustrácie v CRE v zozname úkonov nad spisom
[+] Mantis 2772: Lustrácia / filtrovanie počtu exekúcií v CRE
[+] Mantis 2760: pridať zástupný reťazec zostáva vymôcť pre oprávneného
[~] Mantis 2789: Lustračný modul CRE nezobrazuje spisy, ktoré boli vymazané z programu v časti registrácia do CRE
[+] Mantis 2790: Filtrovanie spisov v lustračnom module CRE na základe časti čísla spisu
[~] Mantis 2791: Umožniť parsovanie orientačného a súpisného čísla s písmenami napr. "Pod mostom 123/65A"
[~] Mantis 2792: Eliminácia zbytočného odriadkovania v zástupných reťazcoch vracajúcich viacriadkové texty
[~] Mantis 2797: Opraviť názov úkonu podľa EP - § 66
[+] Mantis 2798: Pridať filtrovanie číselníka úkonov podľa EP na základe časti názvu úkonu
[~] Mantis 2802: Zoznam spisov v CRE pri inventarizácii je nesprávne zoradený
[~] Mantis 2803: Chyba pri oprave účtu v účtovnom rozvrhu
[+] Mantis 2801: poštový podací hárok-pridať pri exporte podací hárok doporučený list so službou doručenka (stĺpec AG=X)
[+] Mantis 2804: Pokiaľ sa generuje väčšie množstvo faktúr z vymoženého plnenia, tak program nereaguje
[+] Mantis 2805: Umožniť vyradenie povinného v spise zo zápisu do CRE
[+] Mantis 2806: Pridať tlačítko tlače výsledku súčinnosti z katastra do obrazovky detailu súčinnosti
[+] Mantis 2808: Do knihy pohľadávok pridať stĺpec základu a DPH
[+] Mantis 2796: Pridať typ úkonu podľa EP - § 61o ods.1 Upovedomenie o ukončení exekúcie
[+] Mantis 2795: pridať typ úkonu podľa EP - § 186 Upovedomenie a exekučný príkaz odobratím veci
[+] Mantis 2809: Pridať možnosť generovať text do podania ÚPVS s variabilným symbolom, s označením oprávneného a číslom spisu
[~] Mantis 2810: Chyba "validation error" pri oprave dokumentu v obálke pre Slovenskú poštu
[+] Mantis 2812: Pridať možnosť filtrovania kontaktu iba na povinných pri zápise do vyúčtovania alebo rozúčtovaní bankového výpisu
[~] Mantis 2814: Lustračný modul na CRE opakuje lustrovanie povinného po 80 dňoch
[+] Mantis 2815: Pridať typ odoslanej faktúry - Ťarchopis
[+] Mantis 2816: Pridať stĺpec MimeType do príloh odoslanej pošty ÚPVS na ľahšiu identifikáciu typu
[+] Mantis 2817: Podpora ZIP ZEPf formátu na otvorenie a uloženie do súboru
[+] Mantis 2818: Doplniť podporu rozoznávania ÚPVS kontajnera MultiPartDocument
[+] Mantis 2820: Pridať systémový SQL dotaz na spisy, kde bola pozitívna súčinnosť na banky, ale nie je vydaný PnZ ani EP
[~] Mantis 2824: Pridanie prílohy zo spisu alebo zo súboru do podania ÚPVS spôsobí "Stream read error."
[~] Mantis 2825: Pri ručnom pridávaní povinného do spisu prednastaviť, že sa má zapísať do CRE
[+] Mantis 2829: Pridať možnosť označenia spisu značkami
[+] Mantis 2819: ExeServis - pridať servisný modul na vykonanie dlhotrvajúcich operácií
[+] Mantis 2832: Umožniť filtrovanie exportu prevodných príkazov
[+] Mantis 2833: Umožniť zobrazenie poverenie v pôvodnom XML formáte
[+] Mantis 2834: Pri zobrazení spisov zo zoznamu záznamov v súčinnostiach umožniť zobraziť s a bez súvisiacich spisov
[+] Mantis 2835: Upozorniť na nástenke, že v predchádzajúcom mesiaci nedošlo k požadovanému plneniu zo strany povinného
[~] Mantis 2836: Nedostatočná identifikácia povinného v niektorých zástupných reťazcoch do správy pre oprávneného
[+] Mantis 2838: Pridať filtrovanie spisov na základe verzie zápisu v Centrálnom registri exekúcií

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/593/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 593+
[+] Mantis 2652: Program zobrazuje chybové hlásenie "Cannot perform operation -- DB is not open."
[~] Mantis 2654: DIPZSR - Pri blokovaní/odblokovaní/potvrdení papierovej blokácii zavolať zoznam vozidiel po každom úkone
[~] Mantis 2616: Prepracovať súčinnosť so Sociálnou poisťovňou na využívanie WebService - opravy chýb
[~] Mantis 2655: Opakovať súčinnosť so SP aj v prípade, že povinný nebol nájdený v registri alebo žiadosť bola pre chyby nevybavená
[+] Mantis 2656: Pridať meno a priezvisko fyzickej osoby pre účely súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2657: CRE lustrácia - povinného lustrovať až po úspešnom zápise do CRE
[+] Mantis 2555: v prehľade info o povinnom v spise pridať do el súčinností aj ZVJS
[~] Mantis 2658: Chybové hlásenie "Cannot open file... "
[+] Mantis 2659: Pridať používateľský dotaz SQL na "Zoznam spisov, ktoré majú neaktualizovaný zoznam vozidiel"
[+] Mantis 2467: pridať zástupný reťazec na doručovaciu adresu
[~] Mantis 2671: Odoslaná pošta ÚPVS zobrazuje zdvojené záznamy pri filtrovaní
[~] Mantis 2673: Pomalý zástupné reťazce #$SPIS_UKONY* v prípade, že povinný má veľa súvisiacich spisov a úkonov
[~] Mantis 2674: Exekučný príkaz nereaguje na stav "Odblokovať účet vo zvyšku celkovej pohľadávky podľa PNZ, resp. zmeny PNZ"
[+] Mantis 2677: Nová varianta zástupného reťazca #$SPIS_TYP_POHLADAVKY4
[~] Mantis 2678: Zrušiť obmedzenie získavania počtu stavov pri súčinnosti so SP
[+] Mantis 2679: Export tlačových zostáv do formátu HTML
[~] Mantis 2680: Program si nepamätá nastavenie akcie po zadaní príkazu do bánk
[~] Mantis 2681: Pri generovaní prevodného príkazu z platby s kategóriou "preplatok povinného" program nenastaví účet povinného
[+] Mantis 2682: Pri zápise prijatej platby v importe bankových výpisov do vyúčtovania EK prednastaviť operáciu podľa nastavenia programu
[~] Mantis 2683: Pri generovaní prevodného príkazu na trovy exekútora program do VS vloží číslo spisu
[~] Mantis 2686: Po obdržaní spracovanej súčinnosti so SP odmazať XML verziu žiadosti
[~] Mantis 2687: Pracovný názov dátovej schránky ÚPVS neobsahuje adresu
[+] Mantis 2688: ÚPVS GetEdeskInfo2 implementácia novej metódy
[~] Mantis 2689: Optimalizácia rýchlosti zápisu novej odoslanej žiadosti a zápise spracovanej odpovedi pri komunikácii so SP
[~] Mantis 2672: Zamedziť opakovaniu súčinnosti so SP na rovnakého povinného v súvisiacich spisoch
[~] Mantis 2690: Po prijatí 1000 odpovedí alebo stavov súčinnosti so SP modul skontroluje a odošle nové žiadosti
[~] Mantis 2691: Program odosiela súbory formátu ASICS na podpis, ktoré nie je potrebné podpisovať
[+] Mantis 2692: Pridanie typu úkonu podľa EP - § 145 Zápisnica o bezúspešnosti dražby nehnuteľnosti
[~] Mantis 2696: Neukladať XML žiadosť súčinnosti so SP do databázy
[+] Mantis 2698: Pridať funkcionalitu zlučovania bankových účtov kontaktov
[~] Mantis 2640: Preberanie bankových údajov z príslušenstva do prevodného príkazu
[~] Mantis 2699: Nefunguje kópia exekučného titulu
[+] Mantis 2695: Zobraziť dokumenty, ktoré neboli odoslané poštou ani ÚPVS

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/594/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 594+
[~] Mantis 2701: Komunikačný modul s bankami v prípade chyby pri odoslaní požiadavky nezapíše chybové hlásenie do DB
[+] Mantis 2702: Vytvorenie spisu z XML poverenia nefunguje pokiaľ príde v asice kontajneri
[~] Mantis 2704: Prehádzané stĺpce zoznamu odoslaných faktúr
[~] Mantis 2705: Nefunguje zadanie poznámky z doručenky ďalšiemu príjemcovi dokumentu
[~] Mantis 2706: Zápis rozúčtovania dokladu do účtovného denníka hlási "Záznam bol vymazaný iným používateľom v sieti"
[+] Mantis 2708: Pridanie typu úkonu podľa EP
[+] Mantis 2712: Pridať hromadnú zmenu používateľa nad úlohami v denníku úloh
[~] Mantis 2715: Program odmaže prílohu pokiaľ sa vymažú zo zoznamu spisov všetky spisy, ktorých sa príloha týka
[~] Mantis 2716: Dohľadanie iných vlastníkov alebo držiteľov vozidiel sa volá aj prípade, že exekúcia bola ukončená, ale stále nie je zoznam subj
[+] Mantis 2714: Skartovanie spisov
[~] Mantis 2583: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj zákonných zástupcov
[+] Mantis 2718: Filtrovanie súčinností s DIPZSR podľa ID exekúcie
[+] Mantis 2719: Komunikačný modul s DIPZSR sa pokúsi získať informácie o subjekte iba raz
[~] Mantis 2709: Upraviť zástupné reťazce #$SPIS_UKONY_*, aby eliminoval duplicitné informácie
[+] Mantis 2450: Do filtrovania nad zoznamom spisov pridať filtrovanie pošty ÚPVS
[+] Mantis 2676: pridať na odpoveď SP tlačidlo zobraz spis
[+] Mantis 2720: Pri zobrazení prílohy podania ÚPVS zobraziť XML súbor transformáciou
[+] Mantis 2721: Vizualizovať hlavný formulár podania na ÚPVS
[+] Mantis 2722: Párovanie odvádzateľov poistného do Sociálnej poisťovne s adresárom programu
[+] Mantis 2725: Pridanie východzieho adresáta "Zamestnávateľ" do šablóny
[~] Mantis 2724: Pri vyhľadaní IČO na ZRSR.SK cez tlačítko za kolónkou IČO zobrazí na stránke chybové hlásenie
[~] Mantis 2727: ÚDZS - nefunguje súčinnosť od 29.3.2019
[~] Mantis 2730: Zväčšiť okno zmeny umiestnenia, poznámka a lehoty ďalšieho úkonu na spise
[+] Mantis 2707: poverenie príloha súbor asice - doplniť pre SP lustrácie
[+] Mantis 2729: Inventarizácia spisov v CRE
[+] Mantis 2733: Pridať hromadnú zmenu povinného v spise
[~] Mantis 2734: Chyba "Trying to store a string of length 9 into a field that can only contain 8" pri importe XML poverenia
[~] Mantis 2735: Chyba pri odosielaní detailov o pôvodnom exekútorovi do bánk
[~] Mantis 2738: Komunikačný modul s CRE neuzatvára spojenie na SQL server
[~] Mantis 2741: Pri prechode do zoznamu spisov z inej evidencie nie sú zapnuté východzie filtre
[+] Mantis 2742: Pridať typ úkonu podľa EP - § 42 Súčinnosť tretích osôb
[~] Mantis 2743: zrušenie filtrovania - zobrazenie zoznamu
[~] Mantis 2749: otvorenie šablón
[+] Mantis 2750: Pridať zapisovanie zmien na rôznych tabuľkách
[~] Mantis 2752: Program nevytlačí na faktúru dlhšie názvy kontaktov
[+] Mantis 2753: Pridať tlačítko na rýchle zadanie zamestnávateľa pri zápise do došlej pošty
[+] Mantis 2745: Pridať farebné zvýraznenie súčinnosti s DIPZSR v úkonoch nad spisom
[~] Mantis 2751: SP - dĺžka mena - obmedzenie
[~] Mantis 2755: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj opatrovníkov
[~] Mantis 2757: Neplatné znaky pre VS, SS, KS sa prenesú do prevodného príkazu
[~] Mantis 2761: Predĺžiť popis prílohy pri hromadnom importe príloh zo súborov
[~] Mantis 2762: Pri importe XML poverenia ponúkať zúčastnenú stranu prioritne s príznakom "ústredie"
[~] Mantis 2763: Zamedziť opakovaného označenia stavu konkurzu kontaktu adresára na základe Registra úpadcov
[~] Mantis 2764: Import poverenia z XML vytvorí denný poplatok z omeškania v percentách namiesto promile
[~] Mantis 2766: Expirácia a výmena serverového certifikátu CRIF SK
[~] Mantis 2767: Prednastaviť v adresári formát predmetu podania na ÚPVS pre Dôveru

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/592/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 592+
[~] Mantis 2641: Pridať optimalizáciu šablón na zmenu logiky nahradzovania zástupných reťazcov
[+] Mantis 2355: doplniť tlačítko zrušiť filter do kontaktov
[~] Mantis 2643: Komunikačný modul SP nesťahuje oznámené platby
[~] Mantis 2644: Komunikačný modul SP cyklicky odosiela nepodateľné žiadosti
[~] Mantis 2645: Filtrovanie došlej pošty z ÚPVS na základe značky odosielateľa a/alebo príjemcu nie je možné filtrovať na viac ako 25 znakov
[~] Mantis 2647: Komunikačný modul pri získavaní odpovede na súčinosť skončí na výnimku "Server error"
[~] Mantis 2649: filtrovanie v súčinnostiach podľa skráteného tvaru spisu 2/19 nefunguje - vyhodí 2/1999
[~] Mantis 2650: Po expirácii tokenu pri komunikácii so SP je potrebné sa znova prihlásiť
[~] Mantis 2651: Nový šifrovací certifikát na komunikáciu s ÚPVS