http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/608/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 608+

[~] Mantis 3215: Modul UDZS zlyhá na vytvorení dôveryhodného spojenia
[~] Mantis 3026: Umožniť zaevidovať pôvodného vydavateľa poverenia + zástupné reťazce
[+] Mantis 2394: Doplnenie funkcionality v došlej pošte UPVS - odpovedať na došlú poštu priamo
[+] Mantis 3218: možnosť v Oprave šablóny v Pridaní úlohy do denníka po doručení zásielky PRIDAT VIAC ÚLOH
[+] Mantis 3219: možnosť v Oprave šablóny v Pridaní úlohy do denníka po po generovaní dokumentu PRIDAT VIAC ÚLOH
[+] Mantis 3217: možnosť v Oprave šablóny v Pridaní úlohy do denníka po doručení zásielky aj oprávnenému (nie len povinnému)
[+] Mantis 3208: Pridať do kontaktu príslušný okresný súd podľa trvalého pobytu alebo sídla
[+] Mantis 3214: Pri oprave spisu ponúkať číslo účtu opráveného filtrovaný podľa oprávnených
[~] Mantis 3188: Zrušiť obmedzenie dĺžky znakov pri oprave kontaktu - podklady pre dedičské konanie
[~] Mantis 3222: Zmena serverového certifikátu ARDACO.com

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/607/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 607+

[+] Mantis 3193: Umožniť voliteľný smer zoradenia stĺpca v zozname záznamov
[+] Mantis 3194: Implementovať možnosť zväčšovania zobrazovaných formulárov
[~] Mantis 3195: Zlepšiť párovanie kontaktov FOP a PO k zistenej dátovej schránke ÚPVS
[+] Mantis 3196: Pridať zástupný reťazec na výsledok súčinnosti s bankami do správy pre oprávneného bez menovania zoznamu účtov
[+] Mantis 3145: Chýbajúce údaje a zástupné reťazce pre "repodajové spisy"
[+] Mantis 3198: Pridať typ úkonu podľa exekučného poriadku §38 ods. 2
[+] Mantis 3197: Doplniť filtrovanie záznamov na základe spisov do 3/2017 a od 4/2017 do vyúčtovania EX a nástenky
[+] Mantis 3199: Pridať typ úkonu podľa exekučného poriadku §179a + zástupné reťazce k nim
[+] Mantis 3201: Pridať zástupné reťazce na dátum doručenie oznámenia o ZSE oprávneným
[+] Mantis 3202: Implementácia odosielania súčinnosti s katastrom cez dátovú schránku ÚPVS
[~] Mantis 3203: Párovanie adresára so záznamami z Obchodného vestníka prestane párovať
[+] Mantis 3205: Pridať hromadnú funkcionalitu na doplnenie dátumu vydania UoZE v štatistických dátumoch do spisov
[~] Mantis 3207: Pomalý zápis kontaktu s IČOm do adresára
[~] Mantis 3179: Pridať systémový SQL dotaz na zistenie v ktorých spisoch je účastník konania SO v adresári ale FOP v spise
[+] Mantis 3211: Pridať zástupný reťazec na špecifický symbol oprávneného v spise
[+] Mantis 3212: Umožniť vypnúť zobrazovanie poznámky pri generovaní dokumentu v hromadnej tlači na základe pozitívnej súčinnosti s bankami
[+] Mantis 3213: Pridať filtrovanie zoznamu vozidiel na základe VIN čísla vozidla
[+] Mantis 3026: Umožniť zaevidovať pôvodného vydavateľa povenia + zástupné reťazce
[+] Mantis 3206: Možnosť vyradiť z ručného hromadného vytvárania súčinnosti so Sociálnou poisťovňou povinného
[+] Mantis 3209: Pridať systémový dotaz SQL na poštovné v spisoch

 

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/605/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 605+

[~] Mantis 3152: Chyba pri ukladaní údajov o schránke IČO: 00690295
[~] Mantis 3153: Chyba pri zobrazení kontaktov získaných z ÚPVS
[+] Mantis 3142: Upozorniť na nedoručené podania cez ÚPVS
[+] Mantis 3132: Implementácia získavania zverejnených vydaní Obchodného vestníka cez WebService
[+] Mantis 3155: Pridať zástupný reťazec na dátum vydania Upovedomenia o zastavení §61n
[+] Mantis 3130: Upozorniť pri rozúčtovaní platby na viacerých povinných
[+] Mantis 3156: Vylepšený systém zálohovania databázy pomocou modulu ExeBackup
[+] Mantis 3157: Pridať tlačidlo na tlač výsledku CRE lustrácie v detaily lustrácii
[+] Mantis 3066: Pridať používateľský SQL dotaz na zoznam spisov s dátumom doručenia UoZSE oprávnenému a súdu
[~] Mantis 3148: Chybové hlásenie "Trying to store a string of length 275 into a field that can only contain 256"
[~] Mantis 3158: Chyba náväznosti platiteľa faktúry na adresár
[~] Mantis 3149: Chybové hlásenie pri pokuse o vymazanie kontaktu z adresára, kde je napojenie na faktúry
[~] Mantis 3159: Odmenu za nepeňažné plnenie nezahrňovať do maximálnej výšky odmeny do výšky vymáhaného nároku oprávneného od 4/2017
[~] Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v Obchodnom vestníku
[~] Mantis 3160: Doručenie Upovedomenia o začatí exekúcie právnemu zástupcovi povinného nezapíše dátum doručenia do spisu
[~] Mantis 3162: Po uplynutí 30 lehoty na repodaj program na niektorých spisoch nevyznačí kategóriu na odblokovanie
[+] Mantis 3129: Nedovoliť odoslať väčšie podania, ktoré nie sú technicky prijateľné ÚPVS
[~] Mantis 3164: Zlučovanie záznamov zlúčuje aj záznamy, ktoré nie sú zobrazené, ale sú označené
[~] Mantis 3165: Vymazanie záznamov vymaže aj záznamy, ktoré nie sú zobrazené, ale sú označené
[~] Mantis 3128: Prepracovať službu dodatočného doplnenia dátumu doručenia UoZE na menšie transakčné bloky
[+] Mantis 3166: Program generuje identický pracovný názov pre kontakt v adresári ÚPVS a znemožňuje vybrať správny
[+] Mantis 3167: Pridať filtrovanie spisov na základe pohlavia povinného z rodného čísla

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/606/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 606+

[~] Mantis 3168: Odpovede na súčinnosť so Sociálnou poisťovňou majú chybné diakritické znaky
[~] Mantis 3171: Pri zadaní do vyhľadávacieho políčka * bez ďalšieho textu spôsobí chybu "Dynamic SQL Error"
[~] Mantis 2781: Hromadný zápis dátumu doručenia do dokumentov a do spisov
[+] Mantis 2956: Umožniť nad spisom zadefinovať účty na vymáhanie a na trovy exekútora
[~] Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v Obchodnom vestníku
[~] Mantis 3175: Import poverenia spôsobí chybu "Range check error"
[+] Mantis 3173: Filtrovanie došlej pošty ÚPVS nezobrazí niektoré typy správ
[~] Mantis 3169: Chybné označovanie spisov farbou podľa stavu vydania a doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie
[+] Mantis 3063: Pri filtrovaní spisov na základe typu prílohy umožniť výber z viacerých typov
[+] Mantis 3179: Pridať systémový SQL dotaz na zistenie v ktorých spisoch je účastník konania SO v adresári ale FOP v spise
[+] Mantis 3180: Umožniť vypnúť lustráciu s ZVJS iba na základe mena a priezviska bez rodného čísla a dátumu narodenia
[+] Mantis 3181: Chyba "No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page." pri otváraní prílohy transformáciou
[~] Mantis 3182: Poradie exekúcií v tlačovej zostave lustrácie v CRE
[~] Mantis 3183: Pokiaľ v spise niektorý povinný blokuje pridanie súčinnosti, tak celý spis je vynechaný
[~] Mantis 3166: Program generuje identický pracovný názov pre kontakt v adresári ÚPVS a znemožňuje vybrať správny
[+] Mantis 3177: Upozorniť pri generovaní dokumentu v spise, kde je povinný alebo oprávnený dosiahli v EK plnoletosť
[+] Mantis 3184: Pridať možnosť v kontakte vyradiť osobu z oznámenia termínu odoslania správ oprávnenému
[+] Mantis 3170: V zozname spisov zobrazovať pri účastníkoch konania, že či majú doručovateľnú dátovú schránku
[~] Mantis 3185: Do obálky odoslanej pošty použitie funkcie "Pridanie obálky pre konkrétneho adresáta" zaraďuje aj dokumenty odoslané cez ÚPVS
[~] Mantis 3186: Modul registra úpadcov zlyhá na vytvorení dôveryhodného spojenia na základe certifikátu
[~] Mantis 3187: Nesprávne sumy v prehľade spisov k vyúčtovaniu vo finančnom prehľade
[~] Mantis 3189: Zrušiť obmedzenie dĺžky znakov pri oprave spisu, zastavenie 233/2019 - dedičské konanie
[~] Mantis 3192: Program upozorní na duplicitu pracovného názvu kontaktu, ale po zadaní jedinečného označenia zmenu neuloží
[~] Mantis 3191: Lustrácia CRE sa vykonáva príliš dlho a blokuje registráciu do CRE
[+] Mantis 3176: Upraviť zástupné reťazce, aby nevyčíslovali predbežné úroky pri nároku podľa ET a NO
[~] Mantis 3172: Upraviť zástupný reťazec generujúci popis pohľadávky pri predbežnom vyčíslení úroku do zaplatenia

 

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/604/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 604+

[~] Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v Obchodnom vestníku
[~] Mantis 3133: Chybové hlásenie pri pridávaní hromadnej súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 3134: Pridať zástupné reťazce na číslo spisu bez formátovania od 4/2017
[+] Mantis 3136: Pridať typ úkonu podľa EP - 233/2019 § 8 ods. 5 - zaslanie spisu
[+] Mantis 3135: Pridať filtrovanie spisov na základe skupiny kontaktov, ktorej sa generoval dokument
[~] Mantis 3137: Orezať koncové nuly z úrokovej sadzby v zástupnom reťazci #$BANKY_ZOZNAM_POHYBLIVYCH_CIASTOK
[~] Mantis 3139: Zástupné reťazce, ktoré vracajú IČ DPH povinného píšu do textu DIČ: SK0123456789 namiesto IČ DPH: SK0123456789
[~] Mantis 3140: Pridať zástupný reťazec na dátum doručenia Upovedomenia o zastavení §61n oprávnenému
[~] Mantis 3143: Pridať PSČ do zástupných reťazcov *_NAZOV_ADRESA a *_NAZOV_ADRESA_DORUCOVACIA
[~] Mantis 3151: Prechod Sociálnej poisťovne na komunikáciu WebService na SSL TSL 1.2