http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/594/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 593+
[~] Mantis 2701: Komunikačný modul s bankami v prípade chyby pri odoslaní požiadavky nezapíše chybové hlásenie do DB
[+] Mantis 2702: Vytvorenie spisu z XML poverenia nefunguje pokiaľ príde v asice kontajneri
[~] Mantis 2704: Prehádzané stĺpce zoznamu odoslaných faktúr
[~] Mantis 2705: Nefunguje zadanie poznámky z doručenky ďalšiemu príjemcovi dokumentu
[~] Mantis 2706: Zápis rozúčtovania dokladu do účtovného denníka hlási "Záznam bol vymazaný iným používateľom v sieti"
[+] Mantis 2708: Pridanie typu úkonu podľa EP
[+] Mantis 2712: Pridať hromadnú zmenu používateľa nad úlohami v denníku úloh
[~] Mantis 2715: Program odmaže prílohu pokiaľ sa vymažú zo zoznamu spisov všetky spisy, ktorých sa príloha týka
[~] Mantis 2716: Dohľadanie iných vlastníkov alebo držiteľov vozidiel sa volá aj prípade, že exekúcia bola ukončená, ale stále nie je zoznam subj
[+] Mantis 2714: Skartovanie spisov
[~] Mantis 2583: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj zákonných zástupcov
[+] Mantis 2718: Filtrovanie súčinností s DIPZSR podľa ID exekúcie
[+] Mantis 2719: Komunikačný modul s DIPZSR sa pokúsi získať informácie o subjekte iba raz
[~] Mantis 2709: Upraviť zástupné reťazce #$SPIS_UKONY_*, aby eliminoval duplicitné informácie
[+] Mantis 2450: Do filtrovania nad zoznamom spisov pridať filtrovanie pošty ÚPVS
[+] Mantis 2676: pridať na odpoveď SP tlačidlo zobraz spis
[+] Mantis 2720: Pri zobrazení prílohy podania ÚPVS zobraziť XML súbor transformáciou
[+] Mantis 2721: Vizualizovať hlavný formulár podania na ÚPVS
[+] Mantis 2722: Párovanie odvádzateľov poistného do Sociálnej poisťovne s adresárom programu
[+] Mantis 2725: Pridanie východzieho adresáta "Zamestnávateľ" do šablóny
[~] Mantis 2724: Pri vyhľadaní IČO na ZRSR.SK cez tlačítko za kolónkou IČO zobrazí na stránke chybové hlásenie
[~] Mantis 2727: ÚDZS - nefunguje súčinnosť od 29.3.2019
[~] Mantis 2730: Zväčšiť okno zmeny umiestnenia, poznámka a lehoty ďalšieho úkonu na spise
[+] Mantis 2707: poverenie príloha súbor asice - doplniť pre SP lustrácie
[+] Mantis 2729: Inventarizácia spisov v CRE
[+] Mantis 2733: Pridať hromadnú zmenu povinného v spise
[~] Mantis 2734: Chyba "Trying to store a string of length 9 into a field that can only contain 8" pri importe XML poverenia
[~] Mantis 2735: Chyba pri odosielaní detailov o pôvodnom exekútorovi do bánk
[~] Mantis 2738: Komunikačný modul s CRE neuzatvára spojenie na SQL server
[~] Mantis 2741: Pri prechode do zoznamu spisov z inej evidencie nie sú zapnuté východzie filtre
[+] Mantis 2742: Pridať typ úkonu podľa EP - § 42 Súčinnosť tretích osôb
[~] Mantis 2743: zrušenie filtrovania - zobrazenie zoznamu
[~] Mantis 2749: otvorenie šablón
[+] Mantis 2750: Pridať zapisovanie zmien na rôznych tabuľkách
[~] Mantis 2752: Program nevytlačí na faktúru dlhšie názvy kontaktov
[+] Mantis 2753: Pridať tlačítko na rýchle zadanie zamestnávateľa pri zápise do došlej pošty
[+] Mantis 2745: Pridať farebné zvýraznenie súčinnosti s DIPZSR v úkonoch nad spisom
[~] Mantis 2751: SP - dĺžka mena - obmedzenie
[~] Mantis 2755: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj opatrovníkov
[~] Mantis 2757: Neplatné znaky pre VS, SS, KS sa prenesú do prevodného príkazu
[~] Mantis 2761: Predĺžiť popis prílohy pri hromadnom importe príloh zo súborov
[~] Mantis 2762: Pri importe XML poverenia ponúkať zúčastnenú stranu prioritne s príznakom "ústredie"
[~] Mantis 2763: Zamedziť opakovaného označenia stavu konkurzu kontaktu adresára na základe Registra úpadcov
[~] Mantis 2764: Import poverenia z XML vytvorí denný poplatok z omeškania v percentách namiesto promile
[~] Mantis 2766: Expirácia a výmena serverového certifikátu CRIF SK
[~] Mantis 2767: Prednastaviť v adresári formát predmetu podania na ÚPVS pre Dôveru

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/593/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 593+
[+] Mantis 2652: Program zobrazuje chybové hlásenie "Cannot perform operation -- DB is not open."
[~] Mantis 2654: DIPZSR - Pri blokovaní/odblokovaní/potvrdení papierovej blokácii zavolať zoznam vozidiel po každom úkone
[~] Mantis 2616: Prepracovať súčinnosť so Sociálnou poisťovňou na využívanie WebService - opravy chýb
[~] Mantis 2655: Opakovať súčinnosť so SP aj v prípade, že povinný nebol nájdený v registri alebo žiadosť bola pre chyby nevybavená
[+] Mantis 2656: Pridať meno a priezvisko fyzickej osoby pre účely súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2657: CRE lustrácia - povinného lustrovať až po úspešnom zápise do CRE
[+] Mantis 2555: v prehľade info o povinnom v spise pridať do el súčinností aj ZVJS
[~] Mantis 2658: Chybové hlásenie "Cannot open file... "
[+] Mantis 2659: Pridať používateľský dotaz SQL na "Zoznam spisov, ktoré majú neaktualizovaný zoznam vozidiel"
[+] Mantis 2467: pridať zástupný reťazec na doručovaciu adresu
[~] Mantis 2671: Odoslaná pošta ÚPVS zobrazuje zdvojené záznamy pri filtrovaní
[~] Mantis 2673: Pomalý zástupné reťazce #$SPIS_UKONY* v prípade, že povinný má veľa súvisiacich spisov a úkonov
[~] Mantis 2674: Exekučný príkaz nereaguje na stav "Odblokovať účet vo zvyšku celkovej pohľadávky podľa PNZ, resp. zmeny PNZ"
[+] Mantis 2677: Nová varianta zástupného reťazca #$SPIS_TYP_POHLADAVKY4
[~] Mantis 2678: Zrušiť obmedzenie získavania počtu stavov pri súčinnosti so SP
[+] Mantis 2679: Export tlačových zostáv do formátu HTML
[~] Mantis 2680: Program si nepamätá nastavenie akcie po zadaní príkazu do bánk
[~] Mantis 2681: Pri generovaní prevodného príkazu z platby s kategóriou "preplatok povinného" program nenastaví účet povinného
[+] Mantis 2682: Pri zápise prijatej platby v importe bankových výpisov do vyúčtovania EK prednastaviť operáciu podľa nastavenia programu
[~] Mantis 2683: Pri generovaní prevodného príkazu na trovy exekútora program do VS vloží číslo spisu
[~] Mantis 2686: Po obdržaní spracovanej súčinnosti so SP odmazať XML verziu žiadosti
[~] Mantis 2687: Pracovný názov dátovej schránky ÚPVS neobsahuje adresu
[+] Mantis 2688: ÚPVS GetEdeskInfo2 implementácia novej metódy
[~] Mantis 2689: Optimalizácia rýchlosti zápisu novej odoslanej žiadosti a zápise spracovanej odpovedi pri komunikácii so SP
[~] Mantis 2672: Zamedziť opakovaniu súčinnosti so SP na rovnakého povinného v súvisiacich spisoch
[~] Mantis 2690: Po prijatí 1000 odpovedí alebo stavov súčinnosti so SP modul skontroluje a odošle nové žiadosti
[~] Mantis 2691: Program odosiela súbory formátu ASICS na podpis, ktoré nie je potrebné podpisovať
[+] Mantis 2692: Pridanie typu úkonu podľa EP - § 145 Zápisnica o bezúspešnosti dražby nehnuteľnosti
[~] Mantis 2696: Neukladať XML žiadosť súčinnosti so SP do databázy
[+] Mantis 2698: Pridať funkcionalitu zlučovania bankových účtov kontaktov
[~] Mantis 2640: Preberanie bankových údajov z príslušenstva do prevodného príkazu
[~] Mantis 2699: Nefunguje kópia exekučného titulu
[+] Mantis 2695: Zobraziť dokumenty, ktoré neboli odoslané poštou ani ÚPVS

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/591/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 591+
UPOZORNIŤ, že update 4504 môže potrvať dlhšie v závislosti od počtu odoslaných podaní na ÚPVS
[+] Mantis 2585: Filtrovanie spisov podľa účastníkov konania právnej formy štát
[~] Mantis 2587: Pridanie súčinnosti zo Sociálnou poisťovňou zahlási "na povinného je súčinnosť v procese vybavovania"
[+] Mantis 2586: Filtrovanie adresára na základe právnej formy štát
[+] Mantis 2588: Kopírovanie hodnôt z aktívnom stĺpci
[~] Mantis 2589: Chyba pri zlúčení kontaktu v adresári "violation of FOREIGN KEY constraint "FK_CRE_LUST_ADRESAR"
[+] Mantis 2590: Možnosť vypnúť ponuku na zápis nového spisu po importe z XML poverenia do CRE
[~] Mantis 2591: Presunutie informačného okna na potreby správy pre oprávneného do nástenky
[~] Mantis 2592: Lustrácia v CRE zlyhá na timeout servera
[+] Mantis 2593: Filtrovanie súčinností s DIPZSR umožniť zahrnúť aj súvisiace spisy
[+] Mantis 2595: Vytváranie oznámenia pre MSSR OV pre automatické odoslanie na zverejnenie UoZE v OV
[~] Mantis 2598: Po siedmych dňoch program prestane upozorňovať na odpovede z ÚDZS
[+] Mantis 2599: Pridať zástupné reťazce na lustrácie s CRE bez niektorých detailov o spisoch
[+] Mantis 2600: Pridať zástupné reťazce na úkony za posledných 180 dní
[+] Mantis 2601: Import XML poverení od Justičnej pokladnice označí spisy na rozlíšenie
[+] Mantis 2602: Hromadné pridanie záznamov do došlej pošty z evidovaných príloh
[~] Mantis 2604: Chyba pri exporte spisov do formátu SYLK
[+] Mantis 2605: Rýchle zadanie dátumov podania návrhu pri filtrovaní spisov
[+] Mantis 2609: Umožniť vypnúť dotaz na aktualizáciu záznamu v CRE po rozúčtovaní platby
[+] Mantis 2607: Automatické generovanie podaní výkazu súdneho exekútora o vymoženom plnení pre Justičnú pokladnicu
[+] Mantis 2612: Filtrovanie súčinností s CRE na základe zoznamu spisov
[~] Mantis 2613: Lustrácie s CRE spôsobia pád komunikačného modulu pri obdržaní dlhých textov
[+] Mantis 2614: Podfarbiť lustrácie v CRE v úkonoch nad spismi
[+] Mantis 2615: Pridať do nastavení programu možnosť upresniť, ktoré formuláre ÚPVS sa budú podpisovať
[+] Mantis 2618: Doplniť tento paragraf v oprave šablóny - typ úkonu podľa EP - využívame pri leasingu
[+] Mantis 2620: Zoznam oprávnených podľa počtu podaných návrhov s uvedením čísla
[+] Mantis 2621: Odklad exekúcie s odblokovaním účtu a zachovaním poradia od 1.1.2019
[+] Mantis 2622: Zástupné reťazce pre úkony v spise bez adresáta
[~] Mantis 2624: Zacyklenie lustrácie s CRE
[+] Mantis 2625: Optimalizácia rýchlosti volania zoznamu vozidiel určených na blokáciu
[~] Mantis 2626: Optimalizácia rýchlosti SQL príkazu pri načítavaní povinného pre komunikáciu s bankami
[+] Mantis 2629: Neznáma kombinácia Encoding = "Base64" - MimeType = 'application/vnd.etsi.asic-s+zip'
[+] Mantis 2630: Neexistujúca implementácia pre MIME_TYPE "application/x-asic"
[~] Mantis 2634: Chyba "Cannot change Visible in OnShow or OnHide." pri prvom kliknutí na nejaké tlačítko po spustení programu
[~] Mantis 2635: Chyba pri zástupnom reťazci #$SPIS_PRISL_SUDNE_TROVY
[~] Mantis 2616: Prepracovať súčinnosť so Sociálnou poisťovňou na využívanie WebService
[+] Mantis 2606: Zobraziť históriu zmien na úkonmi v spise
[+] Mantis 2623: Zobrazenie poznámky pri rozúčtovaní došlej platby do spisu
[~] Mantis 2608: Aktualizácia záznamu v CRE, ale pridanie neprebehlo
[~] Mantis 2637: Program si nepamätá posledný priečinok z ktorého sa pridávajú prílohy do spisu
[~] Mantis 2638: Program si nepamätá exportný príečinok na prevodné príkazy
[~] Mantis 2639: Zobrazenie odpovedí z registra obyvateľov cez tlačítko otáznika za rodným číslom v adresári zobrazí zoznam z poradí od najnovšej

 

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/592/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 592+
[~] Mantis 2641: Pridať optimalizáciu šablón na zmenu logiky nahradzovania zástupných reťazcov
[+] Mantis 2355: doplniť tlačítko zrušiť filter do kontaktov
[~] Mantis 2643: Komunikačný modul SP nesťahuje oznámené platby
[~] Mantis 2644: Komunikačný modul SP cyklicky odosiela nepodateľné žiadosti
[~] Mantis 2645: Filtrovanie došlej pošty z ÚPVS na základe značky odosielateľa a/alebo príjemcu nie je možné filtrovať na viac ako 25 znakov
[~] Mantis 2647: Komunikačný modul pri získavaní odpovede na súčinosť skončí na výnimku "Server error"
[~] Mantis 2649: filtrovanie v súčinnostiach podľa skráteného tvaru spisu 2/19 nefunguje - vyhodí 2/1999
[~] Mantis 2650: Po expirácii tokenu pri komunikácii so SP je potrebné sa znova prihlásiť
[~] Mantis 2651: Nový šifrovací certifikát na komunikáciu s ÚPVS

http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/590/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 590+
[~] Mantis 2571: Umožniť podpisovanie neobmedzeného počtu súborov pomocou QSign pri prípave odoslanie do ÚPVS
[~] Mantis 2574: V niektorých prípadoch sa odpoveď banky na inú žiadosť nezapíše do požiadavky
[+] Mantis 2575: Lustrácie povinných v CRE
[~] Mantis 2576: Pri vytvorení spisu z prílohy došlej pošty ÚPVS automaticky použiť dátum podania z dátumu prijatia poverenia na dátovej schránky
[+] Mantis 2577: Filtrovanie spisov na základe vyúčtovania exekučného konania ako súčtu sumy od-do
[+] Mantis 2579: Systémový SQL dotaz na zoznam spisov zamestnaných povinných bez vydaného §66 ods. 1d, ÚVTOS ako ZEC ignoruje
[+] Mantis 2580: Systémový SQL dotaz na zoznam živých spisov zamestnaných povinných bez vydaného §89 vo výkone trestu alebo väzby
[~] Mantis 2581: Načítať názov protiúčtu z výpisu banky vo formáte SEPA CAMT.053.001.02
[+] Mantis 2582: Vylepšenie filtrovania na základe zostatku na vymoženie oprávnenému a pridať zostatok na vymoženie pre exekútora
[~] Mantis 2583: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj zákonných zástupcov