Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná možnosť nastaviť východzí stav súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií. Aby nebolo nutné každú súčinnosť ručne meniť z rozpracovanej na pripravenú na odoslanie
 • program zobrazuje informáciu o spise a dátum importu dávky pri offline verzii Registra obyvateľov
 • pri hromadnej tlači pre banky program zobrazuje len relevatné šablóny pre banky
 • možnosť zvoliť tlač prehľadu hotových výdavkov na spise bez DPH a s DPH
 • do tlačovej zostavy prehľadu stavov a vymožených súm pridaný oprávnený
 • do CRE sa generuje text pohľadávky ku dňu podania návrhu a úroky do zaplatenia nie sú vyčíslené
 • optimalizácia rýchlosti opakovanie súčinností s bankami
 • do zjednodušenej I-tabuľky doplnená informácia o preplatku. Pokiaľ preplatok nie je, tak nie je zobrazená časť ohľadne preplatku
 • pri hromadnom importe príloh do došlej pošty bola doplnená technológia Windows Imaging Component, ktorá umožňuje importovať všetky bežné štandardy obrazových formátov
 • pri hromadnom pridaní príslušenstva do spisov na základe vymáhanej sumy sa vykoná aj na spisoch, ktoré obsahujú nejaké príslušenstvo
 • pridaný zástupný reťazec #$SPIS_ZOSTATOK_NA_VYMOZENIE_AKTUALNE_TEXT, ktorý vráti aktuálny zostatok vymáhaných častí pohľadávky, kde predbežné trovy exekúcie sú vyčíslené ku dňu dátumu dokumentu, t.j. zákonná odmena je počítaná k aktuálnej výške pohľadávky
 • možnosť vytvorenia obálky na základe zadania príjemcu a obdobia v ktorom mu boli generované dokumenty. Program pridá všetky dokumenty, ktoré sa adresátovi doručujú náhradným spôsobom a je potrebné zaevidovať doručenie cez poštový modul

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií