POPIS ZMIEN V PROGRAME

----------------------

Legenda:

[+] pridanie funkcionality

[-] zrušenie funkcionality

[~] zmena funkcionality, oprava chyby

[!] upozornenie užívateľa

[*] doporučenie pre užívateľa

 

Nové zmeny sa vždy dopisujú na koniec popisu.

 

--- BUILD 5+ znamená, že nasledujúce popísané zmeny sú od daného BUILD čísla a vyššieho (posledné číslo vo verzii programu, napr. 1.5.34.5)

 

Zmeny vo verzii 0.9

--- BUILD 1+

[+] Prepracované zadávanie platieb do základných povoleniek s priamym napojením na číselník cenín a tlačív.

[+] Doplnená tlač potvrdenia pri platbách za hosťovacie povolenia.

 

--- BUILD 2+

[~] Opravená chyba pri tlači z modulu faktúry/dodacie listy.

 

--- BUILD 3+

[+] Do prevodu medzi rokmi doplnený prenos číselníka cenín a tlačív.

[~] V obrazovke prijatej faktúry a dodacieho listu sa zobrazuje text "Dátum prijatia" namiesto "Dátumu vystavenia".

[+] Doplnený typ platby "mimoriadna známka", ktorý sa používa na členenie cenín, tlačív a platieb.

[~] Pri cyklickom zadávaní úlovkov program nevymazáva nastavenie "Úlovok v revíroch zväzu" a "Revír".

[+] Do prehľadov doplnená tlačová zostava sumarizácie úlovkov, ktorá obsahuje tlač sumarizácie podľa revírov, podľa druhov rýb, durhové zastúpenie rýb a rebríček úspešnosti rybárov.

 

--- BUILD 4+

[+] Importovanie členov z programu od Ing. Rojka.

[~] Tlačová zostava sumarizácia úlovkov rozšírená v prvých troch sekciách o hodnotu úlovku.

[~] V obrazovke platby za povolenky a sumarizácii úlovkov chybne zoraďovalo podľa diakritiky.

[~] V povoleniach je možné zadať zaúčtovanie platby aj na bankový účet, lebo niektoré ZO si dávajú posielať platby šekom a tie sa pripisujú na bankový účet.

 

--- BUILD 5+

[!] V predchádzajúcej verzii bola ako novinka uvedené, že program importuje z programu p. Ivana Rojka. Za túto mylnú informáciu sa ospravedlňujem, lebo nešlo o program p. Rojka, ale o import programu, ktorý dodávali z Humenného. Pokiaľ užívatelia skúšali importovať údaje, program vypisoval chybové hlásenia, ktoré boli z dôvodu rozdielnej databázovej štruktúry.

[+] Importovanie členov z programu od Ing. Rojka.

 

Zmeny vo verzii 1.0

--- BUILD 6+

[~] ATP rebríček pretekárov nebral do úvahy aktuálny rok a tlačil vždy všetky údaje za všetky roky zosumarizované.

[~] Pre tlačou sumarizácie úlovkov program vypýta zadanie osoby, ktorá prehľad vypracovala a rozsah tlače revírov (iba naše/iba ostatné/všetky). Do zostavy pridaná úvodná strana.

[~] Doplnená úvodná strana do tlačovej zostavy zarybnenia revírov

[+] Do sumarizácie úlovkov doplnené tlačítko Informácie, ktoré zobrazí informáciu o počte vydaných, vrátených a nevrátených povoleniach.

[+] Do prehľadu je doplnené zobrazenie zostatkov cenín, tlačív.

 

Zmeny vo verzii 1.5

--- BUILD 8+

[+] Pridaný číselník typov brigád, ktorý sa bude prideľovať k jednotlivým brigádam a toto zadelenie bude slúžiť na sumarizovanie.

[+] Prevod údajov z predchádzajúceho roka prenáša aj číselník typov brigád.

[+] Pridaný číselník krmiva, ktorý sa bude používať pri vlastnej produkcii.

[+] Pridaný povinný údaj typ brigády do evidencie brigád. Všetky doteraz evidované brigády by ste si mali zadeliť podľa novej kategorizácie z dôvodu lepšej neskoršej sumarizácie.

[+] Pridaný nepovinný údaj do evidencie brigád, na ktorom revíry sa brigáda vykonávala, pokiaľ má byť naviazaná na revír.

[+] Do evidencie brigád je možné zadefinovať, že pri brigáde bolo použité motorové vozidlo identicky ako v evidencii rybárskej stráže.

[+] Evidenciu brigád je možné filtrovať podľa druhu brigády a revíru

[+] Pridaná nová evidencia došlej a odoslanej pošty s možnosťou tlače.

[+] Do evidencie rybárskej stráže pridaná možnosť zadať, kde sa kontrola vykonávala. Už predchádzajúcich verziách sa nachádzala možnosť zadania revíru, ale bola viazaná na kontrolované osoby. Pokiaľ kontrolóri nekontrolovali žiadnu osobu, tak evidencia nevedela informovať kde sa kontrola vykonávala.

[~] Do obrazovky detailu kontroly rybárskej stráže pridané zobrazenie revíru, kde bola osoba kontrolovaná.

[~] Rozšírené možnosti filtrovania pokladne a banky.

[~] V evidencii rybárskej stráže je povolené zadať miesto kontroly na všetky revíry SRZ.

[+] Do evidencie základných povoleniek doplnená možnosť filtrovania.

[+] Do evidencie cenín a tlačív doplnená možnosť filtrovania.

[+] Do evidencie vyznamenaní doplnená možnosť tlače zoznamu.

[+] Do evidencie disciplinárnych priestupkov doplnená možnosť tlače zoznamu.

[+] Do evidencie kontrol rybárskej stráže doplnená možnosť tlače.

[+] Do číselníka pretekárov doplnená možnosť tlače a filtrovania podľa družstva a súťaže.

[+] Doplnená možnosť tlače pokladničných a bankových dokladov.

[+] Doplnená možnosť tlače zoznamu pokladničných a bankových dokladov.

[+] Doplnená možnosť tlače zoznamu členov a štítkov v číselníka členov ZO

[+] Doplnená možnosť exportovania členskej základne do súboru formátu MS Excel

[+] Do prehľadov doplnená možnosť tlače hospodárenia revíru, ktorá primárne slúži ako výkaz k hospodáreniu vlastného chovu.

 

--- BUILD 9+

[~] Opravená chyba pri otváraní tlačovej zostavy hospodárenia revíru.

 

--- BUILD 10+

[~] Opravená chyba filtra podľa typu vyznamenania v evidencii vyznamenaní.

 

--- BUILD 11+

[~] Opravená chyba pri zisťovaní rýchlosti procesora, ktorá sa prejavovala na počítačoch s viacjadrovými procesormi alebo s viacerými procesormi.

 

--- BUILD 12+

[+] Pridané servisné činnosti, ktorými sa dajú riešiť prípadné kolízne stavy a vykonávať servisné zásahy. POZOR pri nesprávnom použití môže dôjsť k závažnému poškodeniu databázy.

[~] Ošetrené chybové hlásenia, ktoré sa zobrazovali pri odmazávaní záznamov, ktoré majú naväznosti.

 

--- BUILD 13+

[~] Opravená chyba pri tlači kapitálnych úlovkov.

[~] V tlačovej zostave kapitálnych úlovkov opravený popis stĺpca z "revír" na "Rybár - lovec".

[~] V obrazovke sumarizácie úlovkov sa zobrazuje poznámka z povoleniek.

[~] Pri platbe za povolenku sa zobrazuje počet odpracovaných hodín na brigádach aj pre členov, ktorí nemajú povinnosť zúčastňovania na brigádach.

[~] V tlačovej zostave prehľadu pošty sa zobrazovala nula v dátum pridelenia a vybavenia v prípade, že dátum nebol zadaný.

[+] Tlačová zostava prehľadu pošty tlačí záznamy odoslanej pošty červenou farbou.

[+] Pri zadávaní povolenky program vypíše dátum vrátenia povolenky v predchádzajúcom roku a pokiaľ nebola vrátená alebo vrátená po 15.1. tak sa zobrazí červenou farbou.

 

--- BUILD 14+

[~] Možnosť zadefinovať nový typ platby "prenájom" v číselníku cenín a platieb.

[~] Opravená chyba, ktorá sa prejavovala pri zadávaní kontrolovaných osôb rybárskou strážou. Pokiaľ sa aj od tejto verzie naďalej zobrazuje chybove hlásenie, ktoré obsahuje text "PK_E_RS_KONTROLOVANI", tak spusteti opravu v "Služby/Servisné činnosti" v ušku činnosti zaškrtnite voľbu "Kontrola hodnôt generátorov" a kliknite na tlačítko "Vykonaj".

 

--- BUILD 15+

[~] Tlačová zostava štíkov v číselníku členov sa netlačia čiary.

[~] Tlačová zostava dodacích listov, faktúr neobsahuje dátum a čas, kedy bola zostava vytlačená.

[~] Oprava chyby zobrazovania červenou farbou v dátume vrátenia povolenky pri vydávaní, ktorá bola implementovaná do verzie ...13

 

--- BUILD 16+

[~] Opravená chyba, ktorá sa objavovala po zatlačení šípky dole v dohľadávacom zozname program odmazával zadané údaje.

 

--- BUILD 17+

[~] Do tlačovej zostavy štítky členov ZO sa doplnilo PSČ.

[~] V sumarizácii úlovkov program zobrazuje aj súčet hmotnosti rýb a všetky údaje sú priebežne aktualizované.

 

--- BUILD 18+

[~] Doplnený export sumarizácie v elektronickej podobe pre Radu SRZ.

[+] Do číselníku druhov rýb je nutné doplniť číslo ryby podľa definície udanej Radou SRZ. Pokiaľ nebudú zadané všetky čísla rýb, ktoré sa budú exportovať v sumarizácii, tak program bude počas exportu o tom informovať, ale export prevedie.

[+] Program sa pokúsi doplniť čísla rýb, kde algoritmus je postavený na identičnosti skratky ryby.

[~] Pri zadavaní alebo oprave položiek v povolenke program na pozadí aktualizuje zobrazenie.

[~] Export sumarizácie úlovkov exportuje názov ryby a druh revíru.

 

--- BUILD 19+

[~] Tlačová zostava sumarizácie úlovkov v tretej časti počítala percentá stále z celkového počtu zaevidovaných úlovkov aj napriek tomu, že zostava sa generovala iba pre "náš revír" alebo "zväzové revíry".

[~] Opravená chyba, ktorá sa objavila počas opakovania zadania úlovku do sumarizácie. Pokiaľ sa v cykle zadával revír SRZ, tak v ďalšom kole program vyhlásil, že ho nenašiel.

[~] Tlačová zostava sumarizácie úlovkov obsahuje možnosť zmeny zotriedenia úspečnosti rybárov podľa

    - hodnoty

    - počtu

    - váhy

    - rybárov abecedne

 

Zmeny vo verzii 1.6

--- BUILD 20+

[~] Doplnené duálne zobrazovanie a prepočítanie z SKK na EUR.

[~] Opravená chyba zobrazenia povoleniek, ktoré sú otvorené z obrazovky člena do minulého roka.

[~] Pri vyhodnocovaní výsledkov Plávanej LRU program vynechá umiestnenie, ktoré by získal pretekár, ktorý bol diskvalifikovaný.

[~] Oprava chyby pri počítaní hodín kontrol v hospodárení revíru.

[~] Importovanie číselníka revírov podľa predefinovaného zoznamu sa vykoná automaticky pri prevode údajov zo starého roka. Pokiaľ predefinovaný číselník neexistuje, tak program použije zoznam v minulého roka.

[+] Pri zadávaní úlovkov je možné zadať návštevnosť revíru.

[+] Do prehľadov doplnená tlačová zostava návštevnosti revírov.

[~] Pri zadávaní úlovkov program ponúka iba lovné a chyť-a-pusť revíry.

[!] Postup pri prechode na euro si prečítajte v dokumentácii v kapitole 7. postup pri prechode na euro.

 

--- BUILD 21+

[~] Pri zadávaní úlovkov program nevyžaduje zadanie ryby, lebo pri revíroch chyť a pusť sa nezadávajú úlovky, ale iba úspešnosť.

 

--- BUILD 22+

[~] Opravená chyba pri zadávaní pošty.

 

--- BUILD 23+

[+] Pri zadávaní úlovkov program zobrazuje v dolnej lište zoznamu súčet všetkých návštev.

[+] Pred tlačov zarybnenia program vypýta zadanie osoby, ktorá vypracoval prehľad.

[~] Opravené chyby "Ambiguous field name between a field and a field in the select list with name", ktoré sa objavovali pri zadávaní alebo pri filtrovaní zoznamov.

 

--- BUILD 24+

[~] Opravená chyba duálneho ocenenia v druhej časti platby za základnú povolenku.

 

--- BUILD 25+

[~] Zabudované povinné zálohovanie a obnovenie databázy zo staršou verziou štruktúry. Pre beh programu je nutná verzia štruktúry databázy ODS 11.1.

[~] Aktualizácia vstavaného SQL servera na verziu Firebird 2.1.1.17910

  

--- BUILD 26+

[~] Spresnené zaokrúhlenie pri prepočte na euro.

[~] Pokiaľ evidencia priestupkov obsahuje nevybavený priestupok, tak pri predaji povoleniek svieti pokuta na červeno bez ohľadu na nedoplatok.

[~] Evidencia priestupkov nevyžaduje zadanie revíru, lebo nie každý priestupok musí byť priradený k revíru.

 

--- BUILD 27+

[~] V čiselníku cenín a tlačív je možné zadefinovať nový typ "školné".

[~] Opravená chyba v mene v tlačovej zostave pošty.

[~] Opravená chyba pri aktualizácii príznaku člena.

[~] Opravená chyba v servisnej funkcii prepočítania hodnôt generátorov.

 

--- BUILD 28+

[~] Príslušnosť k základnej organizácii a číslo základnej povolenky v hosťovacích povolenkách už nie je povinným údajom.

[~] Ceny v hosťovacích povolenkách akceptujú dve desatinné miesta.

 

--- BUILD 29+

[~] Pred zálohovaním a obnovovaním zo zálohy je možné zvoliť ľubovolnú cestu k záložnému súboru.

 

Zmeny vo verzii 1.7

--- BUILD 30+

[~] Doplnený typ platby "manipulačné".

[~] Opravená chyba pri výpočte týždennej hosťovacej povolenky.

[~] Opravená chyba zobrazovania ponuky pri vystavovaní základnej povolenky.

[~] Pri základnej povolenke program zobrazuje zadelenie člena do skupín.

[~] Opravená chyba "Dynamic SQL Error" pri oprave hosťovacej povolenky ZO.

[~] Opravená chyba "Dynamic SQL Error" pri oprave hosťovacej povolenky ZO SRZ.

 

--- BUILD 31+

[~] Opravené chyby v tlačových zostavách, kde na niektorých miestach sa objavovala nesprávna mena.

[~] Opravená chyba pri výbere členov rybárskej stráže v niektorých prípadoch.

[~] Pri zadávaní kontrolovanej osoby rybárskou strážou program automaticky pridelí revír kontroly z hlavnej obrazovky.

[~] Aktualizovaný Firebird Embedded SQL Server na verziu 2.1.3.

 

--- BUILD 32+

[~] Opravená chyba pri oprave kapitálneho úlovku.

 

--- BUILD 33+

[+] Doplnené dôvody ukončenia členstva podľa §10 stanov SRZ (12/2003).

 

--- BUILD 34+

[~] Upravená tlačová zostava kapitálnych úlovkov.

[~] Doplnená kontrola členstva, ktorá môže byť nekonzistentná po dodatočných zmenách typov cenín. Funkcia je dostupná v zozname členov ZO.

 

--- BUILD 35+

[~] Cena za mernú jednotku zarybnenia obsahuje štyri desatinné miesta.

--- BUILD 36+

[~] Všetky okná so zoznamami sa dajú maximalizovať a zapamätajú si svoju veľkosť pri znovuotvorení.

[+] Program zobrazuje email a telefón pri vydávaní základnej povolenky.

[~] Opravená chyba pri tlači hosťovacej povolenky, kde program tlačil nesprávny revír.

[~] Opravená chyba v tlači zostavy faktúr, dodacích listov, kde v rozpise DPH sa uvádzala suma zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.

[~] Sumy na položkách faktúr a dodacích listov umožnuje zadať na tri desatinné miesta. Tlačová zostava sa ale tlačí na dve so zaokrúhlením.

[~] Úprava tlačovej zostavy pošty.

[+] Do tlače štítkov členov bol pridaný dátum narodenia