http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/596/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 596+
[~] Mantis 2839: Chyba pri prepínaní nárokov exekútora v rozúčtovacej obrazovke prijatej platby od povinného
[~] Mantis 2841: Chyba pri zápise pohybu z bankového výpisu "A component named frmEImportHomebankingPridaj already exists."
[~] Mantis 2840: Vo vyvolanej skrátenej obrazovke (evidencii) programu tlačidlom F9 chýba kolónka "nástenka"
[~] Mantis 2844: CRE lustrácia spôsobuje "Connection pool is full"
[+] Mantis 2845: Pridať generovanie predmetu podania cez ÚPVS pre Union zdravotnú poisťovňu
[~] Mantis 2834: Pri zobrazení spisov zo zoznamu záznamov v súčinnostiach umožniť zobraziť s a bez súvisiacich spisov
[~] Mantis 2846: Chyba pri zobrazení tlačovej zostavy na obrazovke "Access violation"
[~] Mantis 2847: Chyba pri importe poverenia z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej dĺžky čísla exekučného titulu
[~] Mantis 2848: Chyba pri zlučovaní kontaktov v adresári v prípade, že je kontakt v účastníkoch konania v spise ako zastupovaná osoba
[+] Mantis 2799: Zobraziť miesto uloženia spisu pri zapisovaní došlej pošty ÚPVS do spisu
[+] Mantis 2666: Doplniť filtrovanie odpovedí SP, kde je pri dôchodku uvedené "došetriť individuálne"
[+] Mantis 2568: Hromadná zmena bankového účtu v zobrazených spisoch
[+] Mantis 2661: V úkonoch nad spisom nezobrazovať spracované súčinnosti
[+] Mantis 2849: Filtrovanie vyúčtovania exekučného konania na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2850: Priraďovanie došlej pošty z ÚPVS aj na základe čísla spisu a variabilného symbolu oprávneného
[~] Mantis 2852: Vytvorenie spisu z XML poverenia nastaví stav aktuálnosti spisu na "neaktualizovaný"
[+] Mantis 2853: Pridať nastavenie pre koho sa vymáha v číselníku typov príslušenstva
[+] Mantis 2854: Pridať zástupný reťazec na zoznam dokumentov v spise bez interných dokumentov
[+] Mantis 2855: Zamedziť opakovaného označenia stavu konkurzu kontaktu adresára na základe informácie z CRIBISu, EPI alebo PBI konkurzov
[~] Mantis 2857: Párovanie položiek bankového výpisu nefunguje pri vytvorení prevodného príkazu z príjmovej strany vyúčtovania EX
[~] Mantis 2858: Chybové hlásenie pri zatvorení okna na rozúčtovanie platby
[+] Mantis 2859: Filtrovanie príkazov do banky na základe IBAN účtu na vymožené plnenie
[+] Mantis 2667: v Odoslanej pošte pridať možnosť vyhľadávania aj podľa popisu obálky
[+] Mantis 2860: Pridať úkon z EP § 57 odst. 1. písm g)
[+] Mantis 2862: Umožniť filtrovanie spisov na základe kategórií, kde vyhovujú všetky zadané kategórie
[~] Mantis 2856: Umožniť pri generovaní faktúr z vyúčtovania EX definovať, že komu sa fakturuje
[+] Mantis 2863: Umožniť filtrovanie spisov na základe chýbajúceho dátumu doručenia poverenia exekútorovi
[~] Mantis 2864: CRE lustrácia sa zasekne, keď príde prázdna odpoveď
[~] Mantis 2868: Chyba funkcionality hromadnej konverzie adresy na ulicu, súpisné a orientačné číslo
[~] Mantis 2869: Nesprávne umiestnenie dočasných súborov, ktoré sa otvárajú v asociovanom priehliadači