http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/595/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 595+
[~] Mantis 2769: Program nesprávne vyznačuje nové a zmenené odpovede zo súčinnosti SP vo verzii 594
[~] Mantis 2714: Skartovanie spisov
[+] Mantis 2775: Pridať tlačovú zostavu na výsledok lustrácie povinného v CRE
[+] Mantis 2774: Umožniť automatické vygenerovanie PDF poslednej súčinnosti a priloženia do podania
[~] Mantis 2776: Chyba pri importe konkurzov od Prvej bánovskej
[~] Mantis 2768: Upraviť tlač spisového prehľadu - obsah spisu
[+] Mantis 2603: Zoznam dokumentov v spise s cenou poštovného
[+] Mantis 2778: Pri exporte prevodného príkazu umožniť zapísať dátum prevodu do záznamov v príkaze
[+] Mantis 2773: Umožniť vkladanie viacerých súborov do príloh zo súborov
[+] Mantis 2028: Doplniť modul DIPZSR o "mnou blokované"
[~] Mantis 2779: Pridať kompletnú adresu PZ vo zverejnení upovedomenia v OV
[+] Mantis 2765: V úkonoch nad spisom zobraziť v predmete súčinnosti s DIPZSR počet vozidiel alebo negatívnu súčinnosť
[~] Mantis 2780: Nastaviť nulu do ceny poštovného v prípade, že sa dokument odoslal cez dátovú schránku
[~] Mantis 2787: Transakcia len na čítanie blokuje použitie interných dokladov v účtovníctve
[+] Mantis 2784: Zobrazovanie poznámky k spisu počas hromadnej tlače
[+] Mantis 2788: Zobrazenie počtu nájdených spisov na základe lustrácie v CRE v zozname úkonov nad spisom
[+] Mantis 2772: Lustrácia / filtrovanie počtu exekúcií v CRE
[+] Mantis 2760: pridať zástupný reťazec zostáva vymôcť pre oprávneného
[~] Mantis 2789: Lustračný modul CRE nezobrazuje spisy, ktoré boli vymazané z programu v časti registrácia do CRE
[+] Mantis 2790: Filtrovanie spisov v lustračnom module CRE na základe časti čísla spisu
[~] Mantis 2791: Umožniť parsovanie orientačného a súpisného čísla s písmenami napr. "Pod mostom 123/65A"
[~] Mantis 2792: Eliminácia zbytočného odriadkovania v zástupných reťazcoch vracajúcich viacriadkové texty
[~] Mantis 2797: Opraviť názov úkonu podľa EP - § 66
[+] Mantis 2798: Pridať filtrovanie číselníka úkonov podľa EP na základe časti názvu úkonu
[~] Mantis 2802: Zoznam spisov v CRE pri inventarizácii je nesprávne zoradený
[~] Mantis 2803: Chyba pri oprave účtu v účtovnom rozvrhu
[+] Mantis 2801: poštový podací hárok-pridať pri exporte podací hárok doporučený list so službou doručenka (stĺpec AG=X)
[+] Mantis 2804: Pokiaľ sa generuje väčšie množstvo faktúr z vymoženého plnenia, tak program nereaguje
[+] Mantis 2805: Umožniť vyradenie povinného v spise zo zápisu do CRE
[+] Mantis 2806: Pridať tlačítko tlače výsledku súčinnosti z katastra do obrazovky detailu súčinnosti
[+] Mantis 2808: Do knihy pohľadávok pridať stĺpec základu a DPH
[+] Mantis 2796: Pridať typ úkonu podľa EP - § 61o ods.1 Upovedomenie o ukončení exekúcie
[+] Mantis 2795: pridať typ úkonu podľa EP - § 186 Upovedomenie a exekučný príkaz odobratím veci
[+] Mantis 2809: Pridať možnosť generovať text do podania ÚPVS s variabilným symbolom, s označením oprávneného a číslom spisu
[~] Mantis 2810: Chyba "validation error" pri oprave dokumentu v obálke pre Slovenskú poštu
[+] Mantis 2812: Pridať možnosť filtrovania kontaktu iba na povinných pri zápise do vyúčtovania alebo rozúčtovaní bankového výpisu
[~] Mantis 2814: Lustračný modul na CRE opakuje lustrovanie povinného po 80 dňoch
[+] Mantis 2815: Pridať typ odoslanej faktúry - Ťarchopis
[+] Mantis 2816: Pridať stĺpec MimeType do príloh odoslanej pošty ÚPVS na ľahšiu identifikáciu typu
[+] Mantis 2817: Podpora ZIP ZEPf formátu na otvorenie a uloženie do súboru
[+] Mantis 2818: Doplniť podporu rozoznávania ÚPVS kontajnera MultiPartDocument
[+] Mantis 2820: Pridať systémový SQL dotaz na spisy, kde bola pozitívna súčinnosť na banky, ale nie je vydaný PnZ ani EP
[~] Mantis 2824: Pridanie prílohy zo spisu alebo zo súboru do podania ÚPVS spôsobí "Stream read error."
[~] Mantis 2825: Pri ručnom pridávaní povinného do spisu prednastaviť, že sa má zapísať do CRE
[+] Mantis 2829: Pridať možnosť označenia spisu značkami
[+] Mantis 2819: ExeServis - pridať servisný modul na vykonanie dlhotrvajúcich operácií
[+] Mantis 2832: Umožniť filtrovanie exportu prevodných príkazov
[+] Mantis 2833: Umožniť zobrazenie poverenie v pôvodnom XML formáte
[+] Mantis 2834: Pri zobrazení spisov zo zoznamu záznamov v súčinnostiach umožniť zobraziť s a bez súvisiacich spisov
[+] Mantis 2835: Upozorniť na nástenke, že v predchádzajúcom mesiaci nedošlo k požadovanému plneniu zo strany povinného
[~] Mantis 2836: Nedostatočná identifikácia povinného v niektorých zástupných reťazcoch do správy pre oprávneného
[+] Mantis 2838: Pridať filtrovanie spisov na základe verzie zápisu v Centrálnom registri exekúcií