Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • hromadné pridanie príslušenstva nastaví správne platnosť príslušenstva (ET, NO, EK)
 • v prípade, že na povinného nemáte rodné číslo, tak komunikačný modul zostaví prvých šesť číslic rodného čísla z dátumu narodenia
 • pridaná možnosť definovania prefixu a postfixu roka spisu pre CRE, aby sme mohli pred rok a za rok pridať nejaký oddeľovač a tým poslať spis v tvaru napr. "123/EF2016GH". V predchádzajúcej verzii programu bolo možné dať prefix a postfix aj číslu spisu v roku, t.j. momentálnej je možné odoslať do CRE číslo spisu v tvare napr. "AB123CD/EF2016GH"
 • upravený kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016
 • komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou oreže dĺžku ulice v prípade, že je dlhšia ako 30 znakov
 • zobrazenie počtu a sumy záznamov v importe bankových výpisov
 • opravená chyba filtrovania spisov na základe výsledku súčinnosti s ORSR
 • pridaná možnosť hromadnej zmeny meny pohľadávky v záznamoch pre CRE
 • pokiaľ záznam v CRE mal nastavený príznak, že bol spracovaný, tak pri zmene alebo vymazaní záznamu z CRE sa záznam neodkomunikoval a ostal v stave "pripravený na odoslanie"
 • pokiaľ má povinný IČO kratšie ako 8 číslic, tak komunikačný modul s CRE pošle IČO doplnené úvodnými nulami, aby vzniklo IČO dlhé 8 číslic
 • pridaná možnosť filtrovania evidencie DPH podľa rozsahu dátumov

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií