http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/586/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 586+
[~] Mantis 2295: Import XML poverenia verzia 1.9
[~] Mantis 2428: Chýbajúca klávesová skratka vo Vyučtovaní EX
[+] Mantis 2430: Na základe čísla Er/Ek poverenia ponúknuť spis na zápis došlej pošty z ÚPVS
[+] Mantis 2431: Potvdzovanie správ z ÚPVS pri ApprovalStatus = NONE
[~] Mantis 2432: Opakovaný príjem správy z ePodateľne ÚPVS je potrebné eliminovať
[+] Mantis 2433: Označenie kontaktu príznakom "ústredie"
[~] Mantis 2434: Do tlačovej zostavy knihy pohľadávok vložiť variabilný symbol
[~] Mantis 2435: Lomítko v názve súbory prílohy došlej pošty ÚPVS zabraňuje uloženiu prílohy na disk
[~] Mantis 2436: Chyba pri podpisovaní XML výkazu exekútora
[+] Mantis 2437: Pokiaľ účet CRIBISu nefunguje, lebo Code=202, tak oznámiť klientovi na nástenke
[+] Mantis 2438: Pokiaľ ÚPVS doručí správu, ktorú modul nevie spracovať, tak sa vyradí z parsovania
[~] Mantis 2274: zvýšiť počet znakov v exekučnom titule v kolónke "typ exekučn. titulu"
[+] Mantis 2426: Pridať komunikačný modul s ZVJS
[+] Mantis 2301: došlá pošta ÚPVS - pridať funkciu hromadná zmena stavu: nespracovaný...,ignorovaná správa, zapísať do spisu
[~] Mantis 2419: Úhradu odpočítava aj od trov exekúcie
[+] Mantis 2439: Exportovanie XML dávky pre VšZP v zaheslovanom ZIP súbore
[+] Mantis 2440: Zapisovať oznámenia a info o prijatí na spracovanie ÚPVS do spisov automaticky