http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/587/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 587+
[~] Mantis 2441: Chyba pri zlučovaní kontaktov v adresári "violation of FOREIGN KEY constraint "FK_ZVJS_ADRESAR" on table "ZVJS""
[~] Mantis 2443: Pridanie súčinnosti do RFO pridáva novú exekúciu
[~] Mantis 2430: Na základe čísla Er/Ek poverenia ponúknuť spis na zápis došlej pošty z ÚPVS
[~] Mantis 2442: súčinnosť s bankami - dátum súčinnosti + opakovanie súčinností
[~] Mantis 2426: Pridať komunikačný modul s ZVJS
[+] Mantis 2444: Pri otváraní prílohy ÚPVS program hlási neznámu kombináciu "application/vnd.etsi.asic-e+zip"
[+] Mantis 2445: Zobrazenie veľkostí priložených súborov v odoslanej pošte ÚPVS
[~] Mantis 2446: Zamedziť volaniu MassiveCheckMessageStatus pri StatusCode = 01006 pri súčinnosti s bankami
[~] Mantis 2447: Došlá pošta ÚPVS - viackrát zapísaná v spise
[+] Mantis 2448: Filtrovanie súčinností s katastrálnym portálom na základe katastrálneho územia
[+] Mantis 2454: Implementácia XML poverenia vo verzii 1.11
[+] Mantis 2376: Automatické preklopenie informácií o majetku povinného do správy pre oprávneného
[~] Mantis 2457: Chyba pri vyhľadávaní podľa čísla spisu v zozname odoslanej pošty do ÚPVS
[~] Mantis 2458: Chyba pri filtrovaní spisov na základe dôvodu výmazu oprávneného z ORSR
[+] Mantis 2459: Tlač výsledku súčinnosti so ZVJS priamo z detailu
[+] Mantis 2460: Doplniť stĺpce do tlačovej zostavy vyúčtovania exekučného konania
[~] Mantis 2461: Pri zobrazení detailu konkurzu cez CRIBIS sa zobrazí chybové hlásenie
[~] Mantis 2462: Poplatok za súčinnosť s DIPZSR zapisuje v nesprávnej výške
[~] Mantis 2472: Chyba pri ručnom pridaní odoslanej faktúry
[~] Mantis 2468: Krátky vstupný rozsah pre položku "Výška úroku, pokuty v EUR"
[+] Mantis 2473: Hromadná zmena sadzby DPH s následným prepočtom sumy
[~] Mantis 2474: Výmena serverového certifikátu CRIF