http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/593/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 593+
[+] Mantis 2652: Program zobrazuje chybové hlásenie "Cannot perform operation -- DB is not open."
[~] Mantis 2654: DIPZSR - Pri blokovaní/odblokovaní/potvrdení papierovej blokácii zavolať zoznam vozidiel po každom úkone
[~] Mantis 2616: Prepracovať súčinnosť so Sociálnou poisťovňou na využívanie WebService - opravy chýb
[~] Mantis 2655: Opakovať súčinnosť so SP aj v prípade, že povinný nebol nájdený v registri alebo žiadosť bola pre chyby nevybavená
[+] Mantis 2656: Pridať meno a priezvisko fyzickej osoby pre účely súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2657: CRE lustrácia - povinného lustrovať až po úspešnom zápise do CRE
[+] Mantis 2555: v prehľade info o povinnom v spise pridať do el súčinností aj ZVJS
[~] Mantis 2658: Chybové hlásenie "Cannot open file... "
[+] Mantis 2659: Pridať používateľský dotaz SQL na "Zoznam spisov, ktoré majú neaktualizovaný zoznam vozidiel"
[+] Mantis 2467: pridať zástupný reťazec na doručovaciu adresu
[~] Mantis 2671: Odoslaná pošta ÚPVS zobrazuje zdvojené záznamy pri filtrovaní
[~] Mantis 2673: Pomalý zástupné reťazce #$SPIS_UKONY* v prípade, že povinný má veľa súvisiacich spisov a úkonov
[~] Mantis 2674: Exekučný príkaz nereaguje na stav "Odblokovať účet vo zvyšku celkovej pohľadávky podľa PNZ, resp. zmeny PNZ"
[+] Mantis 2677: Nová varianta zástupného reťazca #$SPIS_TYP_POHLADAVKY4
[~] Mantis 2678: Zrušiť obmedzenie získavania počtu stavov pri súčinnosti so SP
[+] Mantis 2679: Export tlačových zostáv do formátu HTML
[~] Mantis 2680: Program si nepamätá nastavenie akcie po zadaní príkazu do bánk
[~] Mantis 2681: Pri generovaní prevodného príkazu z platby s kategóriou "preplatok povinného" program nenastaví účet povinného
[+] Mantis 2682: Pri zápise prijatej platby v importe bankových výpisov do vyúčtovania EK prednastaviť operáciu podľa nastavenia programu
[~] Mantis 2683: Pri generovaní prevodného príkazu na trovy exekútora program do VS vloží číslo spisu
[~] Mantis 2686: Po obdržaní spracovanej súčinnosti so SP odmazať XML verziu žiadosti
[~] Mantis 2687: Pracovný názov dátovej schránky ÚPVS neobsahuje adresu
[+] Mantis 2688: ÚPVS GetEdeskInfo2 implementácia novej metódy
[~] Mantis 2689: Optimalizácia rýchlosti zápisu novej odoslanej žiadosti a zápise spracovanej odpovedi pri komunikácii so SP
[~] Mantis 2672: Zamedziť opakovaniu súčinnosti so SP na rovnakého povinného v súvisiacich spisoch
[~] Mantis 2690: Po prijatí 1000 odpovedí alebo stavov súčinnosti so SP modul skontroluje a odošle nové žiadosti
[~] Mantis 2691: Program odosiela súbory formátu ASICS na podpis, ktoré nie je potrebné podpisovať
[+] Mantis 2692: Pridanie typu úkonu podľa EP - § 145 Zápisnica o bezúspešnosti dražby nehnuteľnosti
[~] Mantis 2696: Neukladať XML žiadosť súčinnosti so SP do databázy
[+] Mantis 2698: Pridať funkcionalitu zlučovania bankových účtov kontaktov
[~] Mantis 2640: Preberanie bankových údajov z príslušenstva do prevodného príkazu
[~] Mantis 2699: Nefunguje kópia exekučného titulu
[+] Mantis 2695: Zobraziť dokumenty, ktoré neboli odoslané poštou ani ÚPVS