Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • dátum splatnosti istiny pri importe dávky z VšZP sa nastavuje podľa dátumu vydania exekučného titulu namiesto pôvodného dátumu právoplatnosti
 • pridaná tlač detailu súčinnosti s bankami priamo z detailu
 • umožnené zadať nulovú výšku úroku, lebo v niektorých prípadoch je vypočítaný úrok zaokrúhlený na nulu a nebolo možné zaevidovať do vyčíselných úrokov
 • pridaný zástupný reťazec na súvisiace živé spisy
 • rozšírenie detailnej informácie v chybovej správe v komunikácii s bankami
 • pridaný zástupný reťazec vracajúci sumu istiny ku dňu vykonateľnosti exekučného titulu
 • implementácia Registra fyzických osôb, ktorý nahrádza register obyvateľov. RFO vráti údaje o histórii pobytov, rodinné väzby, právnu spôsobilosť, národnosť, ...
 • filtrovanie spisov, kde poviný nemá zadaný dátum úmrtia
 • pridaný zástupný reťazec, ktorý vráti číslo účtu exekútora bez názvu banky a typu účtu
 • doplnený systémový SQL dotaz, ktorý vráti sumár zaúčtovanej zákonnej odmeny exekútora podľa rokov
 • pri nadväzovaní príkazov do bánk na predchádzajúci, program automaticky prepočíta variabilnú časť pohľadávky k aktuálnemu dňu
 • znovuzavedená možnosť automatického opakovania súčinností s bankami, kde sa všetky opakované dotazy zasielajú ako hromadná žiadosť s možnosťou definovania, že ktoré žiadosti sa môžu opakovať (podľa prvej súčinnosti) a tie ktoré boli prvýkrát zadané od 8/2016, tak ako často sa majú opakovať
 • do spisu je možné zadať informácie o zmene exekútora v komunikácii s bankami a pri odosielaní elektronických požiadaviek na banky bez nutnosti opätovného zadávania

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom sme rozšírili počet našich pracovníkov poskytujúcich technickú podporu. Vzhľadom na narastajúci počet našich klientov reagujeme na potrebu zvyšovania kvality našich služieb. Všetky kontaktné informácie nájdete na odkaze Kontakty.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná prvá verzia exportu elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS v zjednodušenej verzii
 • opravená chyba komunikačného modulu so Sociálnou poisťovňou, keď aj napriek možnosti zaslania opakovanej súčinnosti zasielal nové, ktoré predlžovali dĺžku trvania komunikácie
 • opravená závažná chyba pri prijímaní odpovedí na žiadosti od bánk
 • doplnená konverzia denného úroku v promile na percentá pre príkazy do bánk
 • nové zástupné reťazce na nárok oprávneného podľa návrhu oprávneného do riadku a istiny podľa exekučného titulu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaný export elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS pre doporučené listy v zjednodušenej verzii
 • do exportu XML pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa do aktivít obdobia zapisujú aj aktivity na súvisiacich spisoch
 • možnosť vypnúť zobrazovanie súvisiacich spisov pri generovaní dokumentu pre banky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná podpora skupinových žiadostí na stavy účtov v komunikácii s bankami, ktoré sú uprednostňované pri zadávaní novej žiadosti
 • zavedená podpora DatabaseID pre komunikáciu s bankami v prípade potreby komunikácie s bankami s jedným ID exekútora a viacerých databáz
 • zmenená východzia hodnota odblokovania účtu v zmenovom exekučnom príkaze s bankami, kde sa predpokladá, že ten zmenový exekučný príkaz bude už posledný a po úhrade má bank odblokovať účet vo zvyšku pohľadávky
 • pridané nové zástupné reťazce #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE1 a #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE2, ktoré vracajú aktuálny nárok do riadku
 • pridané zástupné reťazce na DPH náhrady hotových výdavkov do a nad 14 dní
 • pridaný systémový dotaz na zoznam živých spisov, kde je povinný zamestnaný a nebol vydaný §66 ods 1d
 • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií