Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • offline odpovede z RegOb sa dajú filtrovať podľa novej a zmenej odpovede a prítomnosti adresy prechodného pobytu mimo SR
 • možnosť filtrovania súčinností so Sociálnou poisťovňou na základe dátumu a času zmeny odpovede
 • pridané tlačídlo na rýchle nastavenie základných parametrov filtrovania súčinností s bankami
 • možnosť rýchleho odfiltrovania ponúkaných šablón v hromadnej tlači na šablóny na mzdy a iný príjem
 • možnosť zlučovania šablón v číselníku, ktoré sa primárne používa na zlučovanie veľkého počtu šablón po prechode z konkurenčného programu
 • možnosť zadania ručne zadanej zákonnej odmeny v lehote
 • do Ičkovej obrazovky stavu spisu doplnená možnosť ignorovať ručne zadanú zákonnú odmenu exekútora
 • obrazovka definovania parametrov spisu zobrazuje nároky exekútora v lehote aj po lehote bez nutnosti prepínania rozbaľovacieho zoznamu
 • pridaný zástupný reťazec, ktorý vráti náhradu hotových výdavkov s DPH #$SPIS_NAHRADA_VYDAVKOV_S_DPH
 • možnosť filtrovania zamestnávateľa v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou na základe časti názvu s ignorovaním diakritiky
 • na východzích adresátoch v šablóne je možné nastaviť, aby adresátovi netlačilo v hromadnej tlači dokument
 • pri filtrovaní zamestnaneckých pomerov v súčinnosti so SP program vyhodnocuje aj pracovné pomery ako aktívne v prípade, že v dátume konca pracovného pomeru je zadaný dátum do budúcna, t.j. jedná sa o pracovný pomer na dobu určitú
 • možnosť nastavenia spracovania bankového výpisu, aby pri vyhľadávaní uprednostnil variabilný symbol oprávneného pred číslom EX
 • pridaná tlačová zostava knihy odoslanej pošty
 • možnosť hromadnej konverzie starého formátu čísla účtu na IBAN a BIC
 • pokiaľ je zákonná odmena ručne zadaná, tak program nesmie zaokrúhľovať odmenu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • komunikačný modul s ÚDZS prepojený cez webservice
 • program ponúka pri druhej verzii rozúčtovacej obrazovky možnosť zlúčenia záznamov na výdajovej strane, aby sa zredukoval počet záznamov a znížili poplatky za počet pohybov na bankovom účte
 • pokiaľ dôjde k opakovanej súčinnosti s bankami, kde spis poslednej súčinnosti bol ukončený, tak systém označí novú požiadavku ako prioritnú a komunikačný modul ju doručí do CRIFu akoby sa jednalo o novú súčinnosť
 • pridaný nový formát CSV odpovede offline Registra obyvateľov
 • pridaný používateľský export obsahujúci zoznam povinných, počty spisov a ich zoznam
 • tlač zoznamu úkonov nad spisom
 • tlač položiek prevodného príkazu
 • systémový dotaz, ktorý vráti zoznam spisov, kde sa nezhoduje vydavateľ poverenia s adresátom dokumenty na základe §44
 • pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia prvú a poslednú splátku podľa splátkového kalendára a výšku splátky
 • do zjednodušenej verzie Ičkovej obrazovky doplnená paušálna odmena exekútora pri zobrazení skutočných trov exekúcie
 • možnosť tlače prílohy k zásielke podľa aktuálneho zoradenia záznamov
 • program zamedzí zadanie logicky nesprávneho dátumu vydania a doručenia poverenia, aby sa zamedzilo zadaniu dátumov v tvare napr. "03.05.0215"
 • komunikačný modul súčinností s bankami neodošle požiadavku z nezmyselným dátumom vydania poverenia
 • pridaná kontrola správnosti rodného čísla a IČO pri exporte XML dávky do VŠZP
 • používateľské dotazy sa dajú okrem exportu do formátu CSV zobraziť na obrazovke alebo tlačiť cez používateľsky definovanú tlačovú zostavu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • aktualizácia komunikačného modulu s bankami na nový serverový certifikát

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • možnosť deaktivovania šifrovanej komunikácie s katastrálnym portálom v prípade, že beriete na seba riziko, ktoré prináša nešifrovaná komunikácia
 • možnosť obmedzenie počtu zasielania opakovaných požiadaviek na jedno opakovanie. Touto možnosťou zamedzíme veľkému počtu opakovaných žiadostí v jeden deň v prípade, že ste v minulosti zadávali alebo opakovali súčinnosti nárazovo, tak každé opakovanie spôsobuje opakovanie veľkého počtu záznamov
 • možnosť definovanie vlastnej hlavičky pre prílohu k zásielke v závislosti od druhu zásielky
 • možnosť filtrovania súčinností s bankami podľa dátumu reálneho odoslania do CRIFu a podľa toho či je požiadavka prioritná, t.j. zadaná ručne, alebo opakovaná
 • v súčinnosti s DIPZSR sa presnejšie definuje stav komunikácie, kde sa pridali stĺpce na stav vyhľadania subjektu a vyhľadanie vozidiel
 • pridaný zástupný reťazec na rodné číslo povinného #$POVINNY_RC
 • do univerzálneho exportu / importu spisov boli doplnený právny zástupcovia oprávneného a povinného
 • pridaný nový stav "čaká na overenie" pri súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, ktorý bol pridaný medzi stavy evidované a overené a komunikačný modul ich vyhodnotí ako evidované

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • oprava chyby Mantis 1682: Dynamic SQL Error - Input parameter mismatch for procedure VRAT_FORMATOVANE_MENO z verzie 542