Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • výmena serverového certifikátu komunikácie s bankami
 • filtrovanie záznamov v CRE na základe výsledku komunikácie

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • hromadné pridanie príslušenstva nastaví správne platnosť príslušenstva (ET, NO, EK)
 • v prípade, že na povinného nemáte rodné číslo, tak komunikačný modul zostaví prvých šesť číslic rodného čísla z dátumu narodenia
 • pridaná možnosť definovania prefixu a postfixu roka spisu pre CRE, aby sme mohli pred rok a za rok pridať nejaký oddeľovač a tým poslať spis v tvaru napr. "123/EF2016GH". V predchádzajúcej verzii programu bolo možné dať prefix a postfix aj číslu spisu v roku, t.j. momentálnej je možné odoslať do CRE číslo spisu v tvare napr. "AB123CD/EF2016GH"
 • upravený kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016
 • komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou oreže dĺžku ulice v prípade, že je dlhšia ako 30 znakov
 • zobrazenie počtu a sumy záznamov v importe bankových výpisov
 • opravená chyba filtrovania spisov na základe výsledku súčinnosti s ORSR
 • pridaná možnosť hromadnej zmeny meny pohľadávky v záznamoch pre CRE
 • pokiaľ záznam v CRE mal nastavený príznak, že bol spracovaný, tak pri zmene alebo vymazaní záznamu z CRE sa záznam neodkomunikoval a ostal v stave "pripravený na odoslanie"
 • pokiaľ má povinný IČO kratšie ako 8 číslic, tak komunikačný modul s CRE pošle IČO doplnené úvodnými nulami, aby vzniklo IČO dlhé 8 číslic
 • pridaná možnosť filtrovania evidencie DPH podľa rozsahu dátumov

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba detekcie okresného súdu pri súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, kde bol problém pri detekcii Považská/Banská Bystrica, Bratislava 1-5 a Košice 1-2
 • doplnený používateľský dotaz na vymoženú odmenu exekútora podľa oprávnených
 • pri exporte prevodných príkazov sa kontroluje správnosť IBAN a BIC
 • rozúčtovacia obrazovka umožňuje zobrazenie všetkých častí pohľadávky bez zohľadnenia úhrad na jednotlivých častiach
 • obrazovka informácií o spise obsahuje sumy spolu pre oprávneného a jeho PZ, paušálnu odmenu, náhradu za stratu času
 • zobrazenie histórie zmien na adresári kontaktov, vyúčtovaní EX, importom bankových výpisov
 • možnosť vytvárania vlastných zástupných reťazcov
 • pri vypnutom filtrovaní záznamov vstupujúcich do fakturácie a prevodných príkazov sa zobrazujú všetky záznamy, ktoré neboli vložené do fakturácie alebo prevodných príkazov
 • pokiaľ položka bankového výpisu neobsahuje popis, tak do popisu rozúčtovacej platby sa vloží názov kontaktu
 • v nastaveniach programu pribudla možnosť nastaviť poradové číslo dokumentu v popise obálky
 • pridaný zástupný reťazec, ktorý vráti zoznam platieb, ktorý je vyžadovaný VšZP ako prehľad úrad do záverečnej správy
 • filtrovanie spisov na základe súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zohľadňuje súvisiace spisy
 • možnosť vytvárania zálohových faktúr
 • možnosť filtrovania odpovedí ÚDZS, kde sa zobrazujú povinní a/alebo oprávnení v živých spisoch
 • východzí stav pohľadávky sa nastavuje ako neprednostná pohľadávka

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba pri detekcii zmenenej odpovede v prípade opätovného zamestnania v súčinnosti so SP
 • implementovaný nový formát importného súboru RegOb
 • opravená chyba pri automatickom opakovaní súčinnosti s bankami, kde sa nezopakovali všetky opakovateľné v prípade, že predchádzajúca súčinnosť bola archivovaná
 • import spisov VšZP automaticky prednastaví prednostnú pohľadávku
 • možnosť pridania popisu prevodného príkazu na lepšiu identifikáciu prevodného príkazu
 • opravená chyba pri zápise do CRE v prípade postúpeného spisu
 • umožnené zadanie prefixu a postfixu k poradovému číslu spisu pri zápise do CRE

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná história zmien nad obálkami v module odoslanej pošty
 • pri importe dávky VšZP program rozlišuje či sa jedná o výkaz nedoplatkov alebo platovný výmer
 • možnosť filtrovania spisov podľa vzťahu oprávneného v spise a v ktorom bode je uvedený v spise
 • filtrovanie súčinností so SP podľa stavu exekúcie spisu
 • možnosť nastaviť program, aby pri súčinnosti s katastrálnym portálom nezisťoval v prípade fyzických osôb iba na základe mena, priezviska a dátumu narodenia. Obmedzí sa obdržanie LV v prípade osôb s rovnakým meno, priezviskom a dátumom narodenia
 • pri zapisovaní nového záznamu do vyúčtovania EX program ponúka len druhy dokladov daného účtovného roka
 • filtrovanie spisov podľa oprávneného na základe informácií z ORSR
 • na základe typov úkonov na základe Exekučného poriadku vie program zamedziť vydanie dokumentu a nastaviť prízkak zamedzenia vydania ďalších dokumentov
 • pridaný zástupný reťazec #$SPIS_ZOSTATOK_PREDBEZNYCH_TROV_EX_ZNIZENE
 • do kontaktu boli pridané poklady pre dedičské konanie
 • program upozorňuje na nesprávnu funkčnosť modulu na konkurzy z portalu cribis.sk v prípade, že neobdržal aktuálny vestník
 • možnosť filtrovania kontaktov v adresári na základe chýbajúceho orientačného a súpisného čísla
 • pokiaľ povinný obsahuje v súpisnom alebo orientačnom čísle adresy TP alebo sídla firmy lomítka alebo písmená, tak súčinnostný modul pošle len číselnú časť
 • v nastaveniach programu je možné nastaviť, aby FO v súčinnosti so SP nezisťovalo informácie o ňom ako zamestnávateľovi
 • doplnená možnosť importu a exportu spisu spolu s poznámkou v spise pri univerzálnom formáte spisu vo formáte XML
 • pridané systémové dotazy na tabuľky, ktoré sa zasielajú mobilným operátorom /Orange/O2 na súčinnosť
 • zobrazenie poradového čísla dokumentu v spise v obálke odoslanej pošty
 • pridaný systémový dotaz na úspešnosť vymáhania
 • pridaná podpora pre SEPA prevodný príkaz vo formáte pain.001.001.04

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií