Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • hromadné pridanie príslušenstva nastaví správne platnosť príslušenstva (ET, NO, EK)
 • v prípade, že na povinného nemáte rodné číslo, tak komunikačný modul zostaví prvých šesť číslic rodného čísla z dátumu narodenia
 • pridaná možnosť definovania prefixu a postfixu roka spisu pre CRE, aby sme mohli pred rok a za rok pridať nejaký oddeľovač a tým poslať spis v tvaru napr. "123/EF2016GH". V predchádzajúcej verzii programu bolo možné dať prefix a postfix aj číslu spisu v roku, t.j. momentálnej je možné odoslať do CRE číslo spisu v tvare napr. "AB123CD/EF2016GH"
 • upravený kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016
 • komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou oreže dĺžku ulice v prípade, že je dlhšia ako 30 znakov
 • zobrazenie počtu a sumy záznamov v importe bankových výpisov
 • opravená chyba filtrovania spisov na základe výsledku súčinnosti s ORSR
 • pridaná možnosť hromadnej zmeny meny pohľadávky v záznamoch pre CRE
 • pokiaľ záznam v CRE mal nastavený príznak, že bol spracovaný, tak pri zmene alebo vymazaní záznamu z CRE sa záznam neodkomunikoval a ostal v stave "pripravený na odoslanie"
 • pokiaľ má povinný IČO kratšie ako 8 číslic, tak komunikačný modul s CRE pošle IČO doplnené úvodnými nulami, aby vzniklo IČO dlhé 8 číslic
 • pridaná možnosť filtrovania evidencie DPH podľa rozsahu dátumov

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba pri detekcii zmenenej odpovede v prípade opätovného zamestnania v súčinnosti so SP
 • implementovaný nový formát importného súboru RegOb
 • opravená chyba pri automatickom opakovaní súčinnosti s bankami, kde sa nezopakovali všetky opakovateľné v prípade, že predchádzajúca súčinnosť bola archivovaná
 • import spisov VšZP automaticky prednastaví prednostnú pohľadávku
 • možnosť pridania popisu prevodného príkazu na lepšiu identifikáciu prevodného príkazu
 • opravená chyba pri zápise do CRE v prípade postúpeného spisu
 • umožnené zadanie prefixu a postfixu k poradovému číslu spisu pri zápise do CRE

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná história zmien nad obálkami v module odoslanej pošty
 • pri importe dávky VšZP program rozlišuje či sa jedná o výkaz nedoplatkov alebo platovný výmer
 • možnosť filtrovania spisov podľa vzťahu oprávneného v spise a v ktorom bode je uvedený v spise
 • filtrovanie súčinností so SP podľa stavu exekúcie spisu
 • možnosť nastaviť program, aby pri súčinnosti s katastrálnym portálom nezisťoval v prípade fyzických osôb iba na základe mena, priezviska a dátumu narodenia. Obmedzí sa obdržanie LV v prípade osôb s rovnakým meno, priezviskom a dátumom narodenia
 • pri zapisovaní nového záznamu do vyúčtovania EX program ponúka len druhy dokladov daného účtovného roka
 • filtrovanie spisov podľa oprávneného na základe informácií z ORSR
 • na základe typov úkonov na základe Exekučného poriadku vie program zamedziť vydanie dokumentu a nastaviť prízkak zamedzenia vydania ďalších dokumentov
 • pridaný zástupný reťazec #$SPIS_ZOSTATOK_PREDBEZNYCH_TROV_EX_ZNIZENE
 • do kontaktu boli pridané poklady pre dedičské konanie
 • program upozorňuje na nesprávnu funkčnosť modulu na konkurzy z portalu cribis.sk v prípade, že neobdržal aktuálny vestník
 • možnosť filtrovania kontaktov v adresári na základe chýbajúceho orientačného a súpisného čísla
 • pokiaľ povinný obsahuje v súpisnom alebo orientačnom čísle adresy TP alebo sídla firmy lomítka alebo písmená, tak súčinnostný modul pošle len číselnú časť
 • v nastaveniach programu je možné nastaviť, aby FO v súčinnosti so SP nezisťovalo informácie o ňom ako zamestnávateľovi
 • doplnená možnosť importu a exportu spisu spolu s poznámkou v spise pri univerzálnom formáte spisu vo formáte XML
 • pridané systémové dotazy na tabuľky, ktoré sa zasielajú mobilným operátorom /Orange/O2 na súčinnosť
 • zobrazenie poradového čísla dokumentu v spise v obálke odoslanej pošty
 • pridaný systémový dotaz na úspešnosť vymáhania
 • pridaná podpora pre SEPA prevodný príkaz vo formáte pain.001.001.04

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba detekcie okresného súdu pri súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, kde bol problém pri detekcii Považská/Banská Bystrica, Bratislava 1-5 a Košice 1-2
 • doplnený používateľský dotaz na vymoženú odmenu exekútora podľa oprávnených
 • pri exporte prevodných príkazov sa kontroluje správnosť IBAN a BIC
 • rozúčtovacia obrazovka umožňuje zobrazenie všetkých častí pohľadávky bez zohľadnenia úhrad na jednotlivých častiach
 • obrazovka informácií o spise obsahuje sumy spolu pre oprávneného a jeho PZ, paušálnu odmenu, náhradu za stratu času
 • zobrazenie histórie zmien na adresári kontaktov, vyúčtovaní EX, importom bankových výpisov
 • možnosť vytvárania vlastných zástupných reťazcov
 • pri vypnutom filtrovaní záznamov vstupujúcich do fakturácie a prevodných príkazov sa zobrazujú všetky záznamy, ktoré neboli vložené do fakturácie alebo prevodných príkazov
 • pokiaľ položka bankového výpisu neobsahuje popis, tak do popisu rozúčtovacej platby sa vloží názov kontaktu
 • v nastaveniach programu pribudla možnosť nastaviť poradové číslo dokumentu v popise obálky
 • pridaný zástupný reťazec, ktorý vráti zoznam platieb, ktorý je vyžadovaný VšZP ako prehľad úrad do záverečnej správy
 • filtrovanie spisov na základe súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zohľadňuje súvisiace spisy
 • možnosť vytvárania zálohových faktúr
 • možnosť filtrovania odpovedí ÚDZS, kde sa zobrazujú povinní a/alebo oprávnení v živých spisoch
 • východzí stav pohľadávky sa nastavuje ako neprednostná pohľadávka

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná implementácia na import bankových výpisov vo formáte SEPA a exportu prevodných príkazov vo formáte SEPA. Niektoré banky už dnes umožňujú klientom komunikovať vo formáte SEPA XML a od februára 2016 prechádzajú všetky banky na SEPA komunikáciu
 • možnosť vypnúť generovanie popisu nároku do CRE, kde program vygeneruje len jednoduchý text "s príslušenstvom"
 • možnosť filtrovanie globálneho vyúčtovania EX na záznamy, ktoré sú nesprávne rozúčtované na strane výdaj. Zväčša sa to stáva, keď sa používateľ zasahuje do záznamov, ktoré vznikli z rozúčtovacej obrazovky a nesprávne modifikuje sumy, ktorých súčet sa nerovná sume rozúčtovanej sumy
 • pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia bankový účet exekútora, kde sa riadi tým, že pokiaľ je spis vymáhaný na účet oprávneného, tak vráti číslo účtu bežného exekútora na trovy exekúcie inak vráti depozitný účet exekútora. Týmto sa dá zabezpečiť to, že do dokumentu sa bude uvádzať bankový účet exekútora podľa toho, že či sa vymáha celá pohľadávka na účet exekútora alebo iba trovy exekúcie
 • pokiaľ pri vytváraní obálky pre jedného adresáta s viacerými dokumentami nebol čiarový kód nájdený, tak program prestane pokračovať na akceptovaní ďalších čiarových kódov, aby sa predišlo tomu, že si obsluha nevšimne, že čiarový kód nebol akceptovaný a aj napriek tomu ho vložia do obálky
 • pridaná evidencia návštev, telefonátov za naznamenávanie poznámok na úrovni kontaktu
 • pridaný systémový dotaz na zoznam dokumentov v spisoch
 • do tlačovej zostavy "Zoznam dokumentov v zásielke" doplnení dátum odoslania, poradové číslo dokumentu v spise a možnosť generovania upozorňujúceho textu na prítomnosť odpovednej obálky na spätné zaslanie zoznamu na adresu úradu
 • pri vytváraní obálky pre konkrétneho adresáta je možné zadať, že sa majú pridať len dokumenty zo živých spisov
 • pridaná možnosť filtrovania ORSR podľa toho, že či zaniknutá osoba má alebo nemá právneho nástupcu
 • rozšírené filtrovanie odpovedí súčinnosti so Sociálnou poisťovňou na dôvody nevybavenia
 • možnosť vypnúť detekciu nesprávnych rodných čísiel, ktoré sú pridelené cudzincom VšZP pri exporte XML dávky
 • doplnený nový formát súboru pre import z Registra obyvateľov
 • zvýraznenie kontaktu v adresári a odoslanej pošte obdobne ako v evidencii spisov v prípade, že sa jedná o zrušenú, vymazanú spoločnosť alebo fyzickú osobu s pozastavenou alebo zruženou živnosťou
 • pridané tlačítko na prechod do zoznamu spisov priamo z globálneho vyúčtovania EX
 • pridaná možnosť tlačenia vystavených faktúr v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii
 • pridané filtrovanie došlej pošty podľa dátumu príchodu pošty
 • opravená chyba filtrovania spisov na základe PSČ a dátumu narodenia povinného
 • opravená chyba importu spisov, kde sa do ručnej zadanej zákonnej odmeny zadala nula a spôsobilo to nesprávne výpočty trov exekúcie
 • opravená chyba, keď pri niektorých povinných v spisoch VŠZP mali na obálku tlačenú neúplnú adresu, kde chýbalo PSČ a mesto
 • možnosť nastaviť v oprávneniach používateľov obmedzenie, aby používateľ videl iba svoje spisy
 • pridaná možnosť zlučovania druhov zásielok
 • pred zadaním dátumu vykonateľnosti exekučného titulu program automaticky dosadí rovnaký dátum ako dátum právoplatnosti
 • opravená chyba pri výpočte DPH zo sumy bez DPH
 • opravená chyba, keď v položkách prevodného príkazu sa zobrazovala nesprávna osoba. Samotný prevodný príkaz bol ale poukázaný na správneho príjemcu
 • možnosť zobraziť informácie o spise aj v globálnom vyúčtovaní EX
 • pridané poradové číslo v došlej pošte na tlač do knihy došlej pošty s možnosťou dodatočného prečíslovania
 • pridané zástupné reťazce na zoznam dokumentov v spise
 • možnosť obmedziť prístup do číselníka šablón používateľom, aby sa zamedzilo neoprávnenej manipulácie so šablónami
 • možnosť upresnenia typu pohľadávky (prednostná, neprednostná, výživné) + pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia textové popisy na typ pohľadávky. Po aktulizácii na túto verziu nebudú mať spisy vyznačený typ pohľadávky, ale v hromadných funkciách je možné hromadne nastaviť typ pohľadávky
 • pri importe dávky VšZP dá upresniť spôsob generovania špecifického symbolu a do variabilného symbolu dosadzuje správne symboly
 • pri povolovaní nájdeného subjektu v súčinosti s DIPZSR program umožní nastaviť zaškrtnutie automaticky v prípade, že sa rodné číslo, IČO, dátum narodenia zhodujú. Túto možnosť treba zapnúť v nastaveniach programu
 • pridané filtrovanie odoslanej pošty na základe dátumu odoslania, doručenia a vrátenia zásielky
 • export dávky pre VŠZP do čísla exekučného titulu prenesie iba číselné hodnoty, t.j. pokiaľ je číslo ET napr. "PV123/2001" tak sa do dávky prenesie iba "1232001"
 • pridaná možnosť hromadnej tvorby obálkok pre jeden dokument na už expedovaný dokument
 • pridaná možnosť filtrovania pridania dokumentov do obálky pre konkrétneho adresáta podľa toho, že či je spis živý alebo ukončený
 • do špeciálnych funkcíí pridaná funkcia na detekciu duplicity názov kontaktov, aby sme vedeli jednoduhšie zistiť rovné osoby, ktoré nevieme identifikovať na základe inej duplicity
 • pridané filtrovanie prehľadu úrad z portálu Sociálnej poisťovne
 • pridaná možnosť nastaviť program, aby každý nový spis mal implicitne zadaný príznak zabráneniu vydania exekučného príkazu. Pokiaľ spis má zakázaný exekučný príkaz, tak program nedovolí vygenerovať exekučný príkaz. Oprávnená osoba môže príznak zrušiť. Ostatní ho môžu len nastaviť. Oprávnenia osôb nastavíte v číselníku používateľov a východzie nastavenie nového spisu v nastaveniach programu. Na to, aby blokácia fungovala správne je potrebné na každej šablóne nastaviť správny paragraf EP
 • opravená chyba pri filtrovaní došlej pošty na základe čísla spisu v prípade, že bol spis ako ďalší ktorého sa zásielka týka
 • filtrovanie odoslanej pošty na základe typu úkonu podľa EP v dokument a poznámky z doručenky
 • možnosť zobraziť súvisiace spise v samostatnom okne po stlačení ikony spisov v súvisiacich spisoch
 • možnosť zobrazenia histórie zmien nad spismi a došlou poštou
 • pridaná možnosť filtrovania spisov podľa právnej formy oprávneného
 • z odoslanej pošty je možné zobraziť spisy, ktorých dokumenty sa nachádzajú v označených obálkach
 • pridané číslo strany a počet strán podacieho hárku odoslanej pošty
 • možnosť hromadného opakovaného doručovania nedoručených zásielok s možnosťou opakovanej tlače dokumentov na základe čiarového kódu vrátenej obálky
 • možnosť dočasnej vypnúť kontrolu maximálnych súm na konkrétnej položke pri rozúčtovaní platby od povinného
 • pridané napojenie popisu pohybu vo vyúčtovaní EX na číselník textov
 • pridaná tlačová zostava priebežného sumárneho vyúčtovania EX
 • pridaná možnosť v došlej pošte špecifikovať osobu na ktorú sa viaže došlá pošta. Napríklad v spise je viacero povinných a k jednému príde pošta do spisu, aby bola možnosť špecifikovať, že ku ktorému sa viaže
 • pridaný systémový dotaz na počet vydaných dokumentov v spisoch
 • odstránená chyba pri filtrovaní spisov na základe variabilného symbolu pri úvodných nulách

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií