Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pri bezdomovcovi bez ulice, súpisného a orientačného čísla posielať nulu do Sociálnej poisťovne
 • upravený vzorec na výpočet DPH
 • univerzálny import spisov nastaví správne "vymôcť pre"
 • implementovaný import dávky z Justičnej pokladnice
 • pridaný systémový SQL dotaz na zostavu pre oprávneného "Prehľad spisov oprávneného"
 • úprava komunikačného modulu po zmene štruktúry tabuľky prehľadu úhrad Sociálnej poisťovne, kde načítavalo nesprávne údaje od 9.2.2017
 • možnosť nastaviť v nastaveniach programu, že po vyhľadaní osoby v RFO sa vráti viacero záznamov na tú istú osobu, tak program automaticky vyžiada detaily o osobe. Pokiaľ vyhľadanie získa viacero záznamov na viac ako jednu osobu, tak sa automatické vyžiadanie nenastaví a používateľ musí zvoliť, na ktorú osobu chce získať detaily
 • implementované knihy pohľadávok a záväzkov
 • možnosť nastaviť šablóny, že ponúkať iba na spisoch, kde dátum podania návrhu je v rozmedzí dvoch dátumov. Užitočná funkcia, pokiaľ po zmene zákona chceme nastaviť starú šablónu, aby bola ponúkaná iba na staré spisy z obdobia, keď šablóna platila

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • dátum splatnosti istiny pri importe dávky z VšZP sa nastavuje podľa dátumu vydania exekučného titulu namiesto pôvodného dátumu právoplatnosti
 • pridaná tlač detailu súčinnosti s bankami priamo z detailu
 • umožnené zadať nulovú výšku úroku, lebo v niektorých prípadoch je vypočítaný úrok zaokrúhlený na nulu a nebolo možné zaevidovať do vyčíselných úrokov
 • pridaný zástupný reťazec na súvisiace živé spisy
 • rozšírenie detailnej informácie v chybovej správe v komunikácii s bankami
 • pridaný zástupný reťazec vracajúci sumu istiny ku dňu vykonateľnosti exekučného titulu
 • implementácia Registra fyzických osôb, ktorý nahrádza register obyvateľov. RFO vráti údaje o histórii pobytov, rodinné väzby, právnu spôsobilosť, národnosť, ...
 • filtrovanie spisov, kde poviný nemá zadaný dátum úmrtia
 • pridaný zástupný reťazec, ktorý vráti číslo účtu exekútora bez názvu banky a typu účtu
 • doplnený systémový SQL dotaz, ktorý vráti sumár zaúčtovanej zákonnej odmeny exekútora podľa rokov
 • pri nadväzovaní príkazov do bánk na predchádzajúci, program automaticky prepočíta variabilnú časť pohľadávky k aktuálnemu dňu
 • znovuzavedená možnosť automatického opakovania súčinností s bankami, kde sa všetky opakované dotazy zasielajú ako hromadná žiadosť s možnosťou definovania, že ktoré žiadosti sa môžu opakovať (podľa prvej súčinnosti) a tie ktoré boli prvýkrát zadané od 8/2016, tak ako často sa majú opakovať
 • do spisu je možné zadať informácie o zmene exekútora v komunikácii s bankami a pri odosielaní elektronických požiadaviek na banky bez nutnosti opätovného zadávania

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaný export elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS pre doporučené listy v zjednodušenej verzii
 • do exportu XML pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa do aktivít obdobia zapisujú aj aktivity na súvisiacich spisoch
 • možnosť vypnúť zobrazovanie súvisiacich spisov pri generovaní dokumentu pre banky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom sme rozšírili počet našich pracovníkov poskytujúcich technickú podporu. Vzhľadom na narastajúci počet našich klientov reagujeme na potrebu zvyšovania kvality našich služieb. Všetky kontaktné informácie nájdete na odkaze Kontakty.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná prvá verzia exportu elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS v zjednodušenej verzii
 • opravená chyba komunikačného modulu so Sociálnou poisťovňou, keď aj napriek možnosti zaslania opakovanej súčinnosti zasielal nové, ktoré predlžovali dĺžku trvania komunikácie
 • opravená závažná chyba pri prijímaní odpovedí na žiadosti od bánk
 • doplnená konverzia denného úroku v promile na percentá pre príkazy do bánk
 • nové zástupné reťazce na nárok oprávneného podľa návrhu oprávneného do riadku a istiny podľa exekučného titulu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií