Exekútor - verzia 4.0.2943.528 z 3. júla 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridanie nových zástupných reťazcov, ktoré vrátia poučenie na základe ktorého písmena § 200 odseku 2 vykoná exekúcia a reťazce, ktoré vrátia výšku trov, ktoré znášajú povinný s oprávneným na základe § 200 odsek 3 v pripade presiahnutia násobku výšky trov v § 200 odseku 2
 • filtrovanie spisov na základe percentuálnej hodnoty trov exekúcie na spisoch, ktoré sa riadia novelou EP od 1.6.2014, aby sa dali zobraziť spisy, ktorých trovy sa nachádzajú v zadanom percentuálnom pásme
 • všetky zástupné reťazce, ktoré vrátili výpočty na základe aktuálneho dátumu boli prerobené tak, aby vrátili hodnoty vypočítané k dátumu vytvárania dokumentu, t.j. pokiaľ je potrebné vytvoriť dokument so spätnou platnosťou alebo do budúcna, tak program bude prepočítavať všetky hodnoty k zadanému dátumu namiesto aktuálnemu dátumu na serveri
 • opravená chyba výpočtu základu na výpočet zákonnej odmeny v prípade, že v spise nebolo doručené/vydané upovedomenie, kde platby počas exekúcie neznižovali základ na výpočet zákonnej odmeny
 • opravená chyba, keď program pri nulom základe na výpočet odmeny exekútora vrátil minimálnu zákonnú odmenu aj napriek tomu, že na ňu exekútor nárok nemá
 • pri prechodných obdobiach rôznych sadzieb DPH vznikal problém pri výpočte DPH, kde program stále počítal k základu natvrdo aktuálnu sadzbu DPH aj napriek tomu, že už bola zaúčtovaná odmena v iných sadzbách alebo aj bez DPH. Na aktivovanie tohto spôsobu výpočtu je nutné aktivovať v nastaveniach programu možnosť "Zohľadňovať zaúčtovanú DPH na zákonnú odmenu exekútora pri výpočte predbežnej odmeny:"
 • vylepšená detekcia spisu na základe dvojčíselného roku vo variabilnom symbole platby pri zaúčtovaní platby z bankového výpisu do vyúčtovania exekučného konania
 • počas importu spisov z dávky od VšZP sa program pokúsi nájsť a nastaviť príslušný okresný súd vydavateľa poverenia podľa príslušnosti k okresnému súdu na základe trvalého pobytu prvého povinného v rade
 • import spisov VšZP dopĺňa dátum právoplatnosti, vykonateľnosti ET, dátum spísania návrhu a spisovú značku oprávneného
 • možnosť nastaviť bankový účet kontaktu ako účet, ktorý je neplatný a program s ním nebude narábať v prípade, že sa má automaticky použiť pri generovaní prevodných príkazov
 • rapídne zvýšenie rýchlosti zápisu odpovedí zo súčinnosti s bankami, kde sa úzkym hrdlom stala operácia zápisu do databázy
 • nový zástupný reťazec #$SPIS_VRAT_POVINNYCH3_DN, ktorý vráti zoznam povinných na nové riadky bez rodného čísla
 • doplnená podpora TXT formátu prevodných príkazov pre VÚB banku
 • opravená závažaná chyba spotreby pamäte, kde po hromadnom generovaní dokumentov ostával textový editor v pamäti a intenzívnom používaní sa značne spomaľoval počítač
 • tlačová zostava prílohy k zásielke obsahuje adresáta
 • upravené zobrazovanie priebehu hromadného generovania dokumentov, tak aby sa program nesnažil zobrazovať priebeh generovania aj napriek tomu, že užívateľ chcel počas generovania pracovať v inom programe
 • doplnený import výpisov z účtu vo formáte HB pre Slovenskú sporiteľňu, lebo ABO formáte Slovenskej sporiteľne neobsahuje popis transakcie
 • pri zaevidovaní nového spisu, program ponúka pridanie záznamu do došlej pošty, lenže aj v prípade, že spis mal právneho zástupcu oprávneného, tak prednastavil oprávneného ako odosielateľa pošty
 • pokiaľ bol spis už ukončený, tak aj napriek tomu progra generoval záznamy do denníka pri zaevidovaní doručenky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.2907.527 z 3. júna 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • od 1.6.2014 novela EP prikazuje bankám poskytovať komplexné odpovede zo zoznamom účtov a stavom na nich bezplatne. Program bol prestavený, že každá ďalšia súčinnosť sa posiela ako komplexná požiadavka. Týka sa to samozrejme aj opakovaných požiadaviek
 • import spisov VŠZP zapíše trovy konania do príslušenstva namiesto istiny, lebo od 1.6.2014 to musí byť oddelené hlavne z dôvodu výpočtu násobkov istiny
 • možnosť zadať dátum podania návrhu pri importe spisov VŠZP
 • v prípade, že povinný mal viacero LV, tak program síce informáciu o LV z katastrálneho portálu obdržal, ale pri otvorení prehliadač PDF súborov vypisoval chybu o poškodenom súbore. Bolo to spôsobené zavedením časového obmedzenia do časti katastrálneho portálu, ktorý zobrazuje zoznam LV.
 • možnosť zadania pevnej dennej sumy zmluvnej pokuty, ...
 • bola aktivovaná požiadavka na opakovanú súčinnosť na predchádzajúce pozitívne odpovede súčinnosti s bankami
 • síce od februára 2014 program automaticky vypisuje čísla účtov vo formáte IBAN, niektorí klienti si naďalej želajú vypisovanie čísiel bankových účtov exekútorského úradu vo formáte BBAN sme pridali príslušné zástupné reťazce
 • program už neumožňuje vymazanie šablóny z číselníka šablón, lebo sa tým narušila funkčnosť viacerých častí programu. V prípade, že ste už mali nejaké šablóny, tak program automaticky vytvoril záznamy do číselníka šablón, aby bolo možné chyby, ktoré vymazaním vznikli. Pokiaľ si neželáte používať šablónu, tak deaktivujte možnosť "Ponúkať túto šablónu pri vytváraní dokumentu" čím zabezpečíte odstránenie šablóny zo zoznamu ponúkaných, ale nestratia sa doležité prepojenia
 • pri generovaní faktúr z vyúčtovania EX umožňuje generovať položky faktúr položkovite alebo sumárne s možnosťou dennej fakturácie alebo za obdobie
 • pridaný rýchly filter na zobrazenie iba platieb od povinného a odvodov oprávnenému
 • pridaný filter do vyúčtovania EX, ktorý zobrazí záznamy, kde základ+DPH<>spolu, lebo sa často stáva, že užívateľ prepíše jednu sumu a nevšimne si, že ho program informuje o nerovnosti súčtu základu a DPH voči sume spolu s DPH
 • filtrovanie vyúčtovania EX podľa toho či je spis živý alebo ukončený
 • vypnúť zobrazovanie stĺpca miesta uloženia spisu pokiaľ nie je potrebný
 • vypnúť kontrolu pravopisu v textovom editore
 • filtrovanie súčinností s bankami na základe MSG_STATUS, ktorý presne identifikuje stav súčinnosti číselnou hornotou
 • hromadná zmena právneho zástupcu umožňuje zmenu právneho zástupcu s možnosťou odmazania právneho zástupcu zo zoznamu oprávnených. Slúži to na zjednodušenie presunutie právneho zástupcu na správne miesto nad údajmi, ktoré boli konvertované z konkurenčného softvéru
 • filtrovanie spisov kde je viacero oprávnených alebo povinných
 • filtrovanie adresára podľa zamestnávateľa
 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzii

Nový videonávod nastavenia vlastného číslovania odoslaných faktúr

Vysvetľuje nastavenie programu na vlastné číslovanie odoslaných faktúr.

Nový videonávod generovania faktúr z vyúčtovania exekučného konania

Videonávod vysvetľuje použitie generátora odoslaných faktúr na základe pohybov vo vyúčtovaní exekučného konania.

Nový videonávod hromadného spracovania došlej pošty

Dovoľujeme si Vás informovať o novom videonávode, ktorý vysvetľuje hromadné spracovanie došlej pošty.