Exekútor - verzia 4.0.3105.535 z 12. decembra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • oprava chyby v implementácii úročenia pohľadávok, ktorých súčet úročených istín do zaplatenia je vyšší ako samotná vymáhaná istina z predchádzajúcej verzie
 • možnosť filtrovania spisov, ktoré obsahujú istiny, ktoré nie sú napojené na exekučné tituly. Táto funkcia slúži na identifikáciu spisov, ktoré nie je možné exportovať do XML súboru pre VšZP
 • komunikačný modul s bankami odošle aj žiadosti na súčinnosť v spisoch, ktoré majú dátum podania návrhu novší ako dátum vydania poverenia
 • možnosť filtrovania záznamov vo vyúčtovaní exekučných konaní, kde sa súčet rozúčtovacích položiek nerovnajú hlavnému záznamu. Napr. pokiaľ sa prijala platba, lenže užívateľ dodatočné opravil záznamy rozúčtovania a súčet skrytých záznamov sa nerovné hlavnému záznamu
 • možnosť zadania pevnej sumy za mesiac alebo rok pri "úročení istiny"
 • pridaná kategória "preplatok povinného" na zjadnodušenie evidencie preplatkov povinného
 • možnosť definície východzieho stavu exekučného konania v nastaveniach programu
 • pri zatvorení okna pridania dokumentu do spisu krížikom, klávesou ESC alebo tlačítkom "Nezapíš" sa program pre istotu spýta, že si užívateľ skutočne chce zrušiť uloženie dokumentu zmeny v ňom
 • pridané nové zástupné reťazce ohľadne predbežných trov pri trojročnom plnení, skutočných trov, ...

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.3076.534 z 12. novembra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • implementácia úročenia pohľadávok, ktorých súčet úročených istín do zaplatenia je vyšší ako samotná vymáhaná istina
 • možnosť definovania východzej sumy príslušenstva. Napríklad pokiaľ zadáte na poplatok za vydanie poverenia sumu 16,50 EUR, tak program bude pri zadávaní príslušenstva automaticky prednastavovať túto sumu
 • pokiaľ sa pri ručnom výbere dokumentu do obálky zadá filtrovanie podľa adresáta alebo spisu, tak program neobmedzuje počet zobrazených záznamov
 • implementácia nástenky, ktorá informuje o nových odpovediach zo súčinností, počet úloh z denníka, ... Samotná nástenka je zobrazená napravo od hlavnej obrazovky namiesto niekoľkonásobného klikania na OK pri spustení programu
 • pridaná možnosť zopakovania označených súčinností s bankami

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.3030.532 z 2. októbra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridanie súčinnostného modulu na Obchodný register. Videonávod vysvetľujúci použitie modulu nájdete v sekcii videonávodov
 • rozúčtovacia obrazovke platby od povinného integruje mechanizmus dvojfázového odvodu finančných prostriedkov a vrátenia preplatku. Detailný videonávod vysvetľujúci aktuálnu verziu je v sekcii videonávodov
 • pridané zástupné reťazce #$SPIS_KOPIA_POVERENIA a #$SPIS_KOPIA_POVERENIA2 na zoznam adresátov, ktorým sa doručovala kópia poverenia. Na zobrazenie ústredia Sociálnej poisťovne v prípade, že bola vykonaná elektronická súčinnosť so Sociálnou poisťovňou je nutné nastaviť v nastaveniach programu v sekcii "Súčinnosť so Soc. poisťovňou" kontakt, ktorý prináleží ústrediu SP
 • možnosť zamedziť zobrazenie negatívnych odpovedí od bánk v zozname úkonov nad spisom. Pokiaľ sa súčinnosť opakuje viac krát do roka, tak v zozname je veľmi veľa negatívnych odpovedí, ktoré zahusťujú prehľad úkonov
 • od tejto verzie súčinnostný modul s ÚDZS vykoná kontrolu na všetky osoby v adresári program umožňuje zadať zomrelú osobu na súčinnosť s online Registrom obyvateľov, lebo často je potrebné zistiť miesto posledného pobytu a miesto úmrtia osoby
 • vylepšená kontrola správnosti rodného čísla
 • filtrovanie súčinností so Sociálnou poisťovňou na základe dátumu začiatku pracovného pomeru a súhrnnej výšky dôchodkov

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.3033.533 z 12. októbra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná možnosť hromadnej zmeny operácie v pokladoch pre prevodný príkaz v spise
 • spätné doplnenie dátumov doručenia UoZE a UoĎT
 • filtrovanie spisov podľa toho kto vytvoril dokument
 • filtrovanie súčinností s ORSR - len v živých spisoch

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.2977.531 z 5. septembra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • v informačnej obrazovke o spise sa v sumárnom prehľade pohybov vo vyúčtovaní nezobrazujú a netlačia záznamy, ktoré majú kategóriu nešpecifikovaná
 • možnosť farebného zvýraznenia spisov na základe miesta uloženia spisu a stavu exekučného konania. Samotná definícia farby sa definuje pri konkrétnych záznamoch v príslušných číselníkoch.
 • pridané nové zástupné reťazce, ktoré vrátia nároky exekútora podľa skutočných trov so zníženou zákonnou odmenou exekútora
 • možnosť hromadného nastavenia typu úkonu podľa § EP na šablónach, ktoré je dostupné cez ikonu služieb v číselníku šablón
 • možnosť negácie podmienky filtrovania spisov na základe dokumentu v spise, t.j. je možné odfiltrovať spisy, ktoré neobsahujú dokument podľa definovanej podmienky. Slúži na zobrazenie napr. spisov, ktoré nemajú vydaný dokument podľa §44 EP, ...
 • filtrovanie konkurzov na základe časti názvu osoby/firmy a pri otvorení detailu sa program odfiltruje zoznam adresára podľa mena a priezviska
 • pokiaľ je spis označený, že má pozastavený odvod, tak program umožňuje zaúčtovať odvod oprávnenému a odvod PZ oprávneného na inú operáciu, aby nedošlo k mylným prevodom v prípade napr. čakania na výsledok zmeny účasníka konania
 • zavedený systém dvojfázového odvodu oprávnenému a PZ oprávneného, kde pri rozúčtovaní platby sa odvod oprávneného a jeho zástupcovi zaeviduje na "dočasnú operáciu", ktorá keď je nastavená ako nešpecifikovaná kategória, tak sa čakajúca platba nezobrazuje v Ičkovej obrazovke o spise. Často sa stávalo, že zamestnanci úradu videli odvod oprávnenému, ale v skutočnosti boli peniaze ešte stále na úrade. Až keď sa platba vráti v bankovom výpise, tak pri spracovaní výpisu program automaticky zmení operáciu na "skutočný" odvod oprávnenému prip. jeho zástupcovi a aj Ičková obrazovka začne zobrazovať, že peniaze boli odvedné
 • možnosť kopírovania záznamu v hlavnej evidencii vyúčtovania EX
 • pri hromadnej tlači dokumentov program umožňuje namiesto tlače dokumentu samotný dokument uložiť na disk. Slúži to napríklad, keď exekútor zapíše spisy do evidencie a potom hromadne vygeneruje návrh na začatie exekúcie a samotné súbory dodá oprávnenému na vytlačenie a  podpis
 • filtrovanie príloh na základe popisu prílohy
 • vylepšená funkcionalita vytvorenia hromadnej obálky na opakované doručenie dokumentov
 • možnosť filtrovania spisov na základe nemajetnosti, t.j. filtrovať len spisy, kde bola vykonaná súčinosť, ale zistilo sa, že povinný nemá účet, list vlastníctva, nemá žiadny príjem popr. je neaktívny zamestnávateľ
 • optimalizované zobrazenie rozúčtovacej obrazovky aj na malých rozlíšeniach
 • doplnený zástupný reťazec, ktorý vráti dĺžku exekučného konania napr. "3 roky 11 mesiacov a 25 dní"
 • možnosť zadania ukončovacieho/archívneho čísla spisu pri ukončení spisu a pridaný príslušný zástupný reťazec
 • pridaný zástupné reťazce s číslom spisu, ktoré vytlačí čiarové kódy, ktorý sa dajú využiť pri tlači spisového obalu a potom sa zoznam spisov dá na základe čiarového kódu rýchlo odfiltrovať
 • pokiaľ doručenie zásielky zapisuje do denníka informáciu podľa nastavenia šablóny, tak do poznámky zapíše informáciu o tom, že kedy a komu bola zásielka doručená
 • doplnená možnosť tlače žiadosti a výsledku súčinnosti so Sociálnou poisťovňou pomocou generátora tlačových zostáv, ktoré dopĺňa možnosť tlače cez Internet Explorer, kde od verzie IE10 hromadná tlač prestala fungovať. Samotná konverzia na textový formát sa vykonáva samotným komunikačným modulom, čo môže trvať dlhšiu dobu podľa počtu súčinností zadaných do evidencie. Dokým neskončí konverzia, táto funkcionalita nebude dostupná na zatiaľ neskonvertované záznamy


 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií