Exekútor - verzia 5.0.3181.539 zo 7. apríla 2015

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravná verzia chyby v predchádzajúcej verzii
 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 5.0.3180.538 z 2. apríla 2015

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • na tlačovú zostavu vystavenej faktúry sme pridali informáciu o platiteľovi, ktorá sa zobrazí pri generovaní faktúry, kde odberateľom je oprávnený, ale platiteľom je povinný
 • návrhy do 31.05.2010 neznižujú základ zákonnej odmeny exekútora o platby, ktoré boli zaplatené na nárok oprávneného pred doručením poverenia
 • možnosť nastaviť program, aby nezapočítal trovy oprávneného v exekučnom konaní do základu pre výpočet zákonnej odmeny exekútora
 • SYLK export spisov rozšírený v časti exekučného titulu o názov, dátum vydania, právoplatnosti, vykonateľnosti
 • pridaný stav exekúcie do súvisiacich spisov
 • pokiaľ komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou zistí, že sa podáva opakovaná súčinnosť, tak namiesto novej súčinnosti pridá opakovanú súčinnosť, pri ktorej sa nezasiela poverenie a tým sa výrazne zvyšuje rýchlosť odoslania súčinností do SP
 • pokiaľ je poverenie naskenované vo formáte, ktorého veľkosť súboru je vyššia ako 512kB, tak komunikačný program súčinnosti so SP zmenší prílohu na maximálnu povolenú veľkosť
 • doplnené filtrovanie spisov na základe súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií
 • možnosť filtrovania súčinností s CRE na ukončené exekučné konania
 • zobrazenie súčinnosti s CRE v úkonoch nad spisom. Táto súčinnosť nie je zobrazovaná v súvisiacich spisoch, lebo to nemá opodstatnenie
 • možnosť pridať súčinnosť s CRE v úkonoch nad spisom
 • pokiaľ súčinnosť so SP bola podaná na fyzickú osobu - podnikateľa, tak program vytvorí dve súčinnosti, kde jedna je na osobu (FO) a druhá ako na zamestnávateľa (PO). Lenže pokiaľ sa jedna vyhodnotí ako nevybavená, tak sa nedala pridať opakovaná súčinnosť dokým druhá bola v stave evidovaná alebo overená
 • z rozúčtovacej obrazovky je možné otvoriť zoznam spisov, kde sa rozúčtovávaný spis zobrazí ako zvolený a je možné rýchlo zobraziť všetky informácie o spise
 • prepojenie konkurzov Cribis a ORSR s detailom adresára

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Nový videonávod súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií

Videonávod vysvetľuje použitie súčinnostného modulu s Centrálnym registrom exekúcií

Exekútor - verzia 5.0.3159.537 z 5. marca 2015

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná možnosť nastaviť východzí stav súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií. Aby nebolo nutné každú súčinnosť ručne meniť z rozpracovanej na pripravenú na odoslanie
 • program zobrazuje informáciu o spise a dátum importu dávky pri offline verzii Registra obyvateľov
 • pri hromadnej tlači pre banky program zobrazuje len relevatné šablóny pre banky
 • možnosť zvoliť tlač prehľadu hotových výdavkov na spise bez DPH a s DPH
 • do tlačovej zostavy prehľadu stavov a vymožených súm pridaný oprávnený
 • do CRE sa generuje text pohľadávky ku dňu podania návrhu a úroky do zaplatenia nie sú vyčíslené
 • optimalizácia rýchlosti opakovanie súčinností s bankami
 • do zjednodušenej I-tabuľky doplnená informácia o preplatku. Pokiaľ preplatok nie je, tak nie je zobrazená časť ohľadne preplatku
 • pri hromadnom importe príloh do došlej pošty bola doplnená technológia Windows Imaging Component, ktorá umožňuje importovať všetky bežné štandardy obrazových formátov
 • pri hromadnom pridaní príslušenstva do spisov na základe vymáhanej sumy sa vykoná aj na spisoch, ktoré obsahujú nejaké príslušenstvo
 • pridaný zástupný reťazec #$SPIS_ZOSTATOK_NA_VYMOZENIE_AKTUALNE_TEXT, ktorý vráti aktuálny zostatok vymáhaných častí pohľadávky, kde predbežné trovy exekúcie sú vyčíslené ku dňu dátumu dokumentu, t.j. zákonná odmena je počítaná k aktuálnej výške pohľadávky
 • možnosť vytvorenia obálky na základe zadania príjemcu a obdobia v ktorom mu boli generované dokumenty. Program pridá všetky dokumenty, ktoré sa adresátovi doručujú náhradným spôsobom a je potrebné zaevidovať doručenie cez poštový modul

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 5.0.3148.536 z 27. januára 2015

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná súčinnosť s Centrálnym registrom exekúcií. Videonávod nájdete tu.
 • aktualizovaná vizuálna stránka programu
 • zobrazenie odoslanej pošty v spise
 • hromadná tlač označených dokumentov v spise
 • možnosť definovať, na ktorú tlačiareň sa vytlačí obálka
 • možnosť hromadne tlačiť dokumenty podľa dvoch šablón. Umožní to tlač napríklad príkazu na začatie a exekučného príkazu
 • možnosť zadať nešpecifikovanú osobu pri hromadnej tlači, kde môžete definovať napr. zamestnávateľa, ktorému posielate dokument vo viacerých spisoch

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií