Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • aktualizácia komunikačného modulu s bankami na nový serverový certifikát

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • oprava chyby Mantis 1682: Dynamic SQL Error - Input parameter mismatch for procedure VRAT_FORMATOVANE_MENO z verzie 542

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • nová rozúčtovacia obrazovka platby od povinného, ktorá ponúka rozpočet platby na konkrétne položky pohľadávky s prípravou na prevodný príkaz. Pokiaľ sa zistí, že povinný má iný živý spis, tak program automaticky ponúka preúčtovanie preplatku do súvisiaceho spisu
 • zavedená možnosť definovania vzťahu osoby k spisu. Týmto vieme zadefinovať vzťahy ako "povinný, oprávnený, zákonný zástupca, opatrovník, manžel/manželka, druh/družka, syn/dcéra, iný nešpecifikovaný stav s možnosťou pridania poznámky. Táto funkcionalita umožňuje spojiť spisy do súvisov, kde sa v súvisiacich spisoch zobrazia aj spisy súvisiacich osôb
 • možnosť upresnenia právnej formy osoby v spise. Táto možnosť nachádza uplatnenie, pokiaľ máme jedného povinného v evidencii v jednom spise ako fyzickú osobu podnikateľa a v inom ako súkromnú osobu bez potreby dvoch kontaktov v adresári, kde sa strácajú súvisy
 • zákonný zástupca môže zastupovať maloletú alebo nesvojprávnu osobu. V prípade maloletej osoby sa zákonný zástupca použije len do dovŕšenia 18. roka života maloletého a potom program automaticky bude narábať už ako s plnoletou osobou. V prípade označenia zákonného zástupcu ako zástupcu pre nesvojprávnu osobu, program nebude testovať vek osoby
 • opatrovník môže zastupovať či povinného alebo zákonného zástupcu povinného
 • zavedená možnosť definovania minimálnej a maximálnej zákonnej odmeny exekútora v zníženej sadzbe, aby sme umožnili použitie programu v rôznych výkladoch zákona
 • možnosť definovania osoby v spise, že či je v spise na základe exekučného titulu, návrhu oprávneného, v exekučnom konaní alebo je tam zadaná len ako súviasiaca osoba
 • možnosť definovania pohľadávky na základe exekučného titulu, návrhu oprávneného a v exekučnom konaní
 • import spisov VŠZP importuje do poznámky k spisu zamestnávateľa
 • program upozorňuje na platnosť certifikátu potrebného na komunikáciu s Centrálnym registrom exekúcií
 • filtrovanie konkurzov z portálu CRIBIS na základe dátumu zverejnenia
 • možnosť hromadnej zmeny stavu a akcie záznamov v súčinnosti s CRE
 • opravený odkaz na portál CRIBIS z adresára
 • možnosť deaktivovania zasielania opakovaných súčinností so SP na základe predchádzajúcej spracovanej súčinnosti
 • vylepšené zobrazenie naskenovanej prílohy v hromadnom spracovaní došlej pošty s možnosťou maximalizovania okna
 • automatické pridanie poplatku súčinnosti s DIPZSR do vyúčtovania EX pri spoplatnení
 • optimalizácia rýchlosti exporti dávky pre Slovenskú konsolidačnú, a.s.
 • optimalizácia rýchlosti hromadného spracovania doručeniek
 • optimalizácia rýchlosti zobrazenia súvisiacich spisov
 • zamedzená možnosť vymazania pohybu z vyúčtovania EX pri výbere záznamov do prevodného príkazu, kde často dochádzalo k tomu, že si užívateľ myslel, že odmazaním záznamov dojde len k odstráneniu záznamov z prevodného príkazu aj napriek upozorneniu, že sa maže z vyúčtovania EX
 • zlepšené dohľadanie osoby v REGOBe na základu dátumu narodenia, lebo často dochádzalo k tomu, že program odosielal meno, priezvisko a dátum narodenia a obdržal informáciu, že osoba nebola nájdená. Z tohoto dôvodu sa v prípade lustrácie bez rodného čísla posiela aj lustrácia na základe krstného mena a dátumu narodenia, ktorý síce vráti viacero osôb, ale v zozname sa nachádza aj hľadaná osoba so zmeneným priezviskom
 • možnosť kopírovania záznamu vo vyúčtovaní EX nad spisom

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • komunikačný modul súčinností s bankami upresnostňuje v odosielaní nové žiadosti oproti opakovaným
 • možnosť obmedzenia počtu opakovaných súčinností s bankami, ktoré zabezpečí rovnomernejšie rozloženie opakovaných súčinností s bankami
 • v nastaveniach programu je možné nastaviť, aby súčinnosť s Registrom obyvateľov bola vykonávaná na základe krstného mena a dátumu narodenia. Táto možnosť bola zavedená preto, aby sa úrad mohol rozhodnúť, že či chce zisťovať osoby aj v prípade, že kombinácia meno, priezvisko a dátum narodenia vráti negatívny výsledok.
 • program upozorňuje po stlačení klávesy ESC pri zadávaní nového spisu, že spis ešte nie je uložený
 • automatické opakovanie súčinností s bankami bolo presunuté do komunikačného modulu, aby užívateľ nebol blokovaný pri spustení automatického opakovania pri spustení programu
 • v detailoch kontaktu boli pridané aj súčinnosti s online Registrom obyvateľov

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravná verzia chyby v predchádzajúcej verzii
 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií