Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • nová rozúčtovacia obrazovka platby od povinného, ktorá ponúka rozpočet platby na konkrétne položky pohľadávky s prípravou na prevodný príkaz. Pokiaľ sa zistí, že povinný má iný živý spis, tak program automaticky ponúka preúčtovanie preplatku do súvisiaceho spisu
 • zavedená možnosť definovania vzťahu osoby k spisu. Týmto vieme zadefinovať vzťahy ako "povinný, oprávnený, zákonný zástupca, opatrovník, manžel/manželka, druh/družka, syn/dcéra, iný nešpecifikovaný stav s možnosťou pridania poznámky. Táto funkcionalita umožňuje spojiť spisy do súvisov, kde sa v súvisiacich spisoch zobrazia aj spisy súvisiacich osôb
 • možnosť upresnenia právnej formy osoby v spise. Táto možnosť nachádza uplatnenie, pokiaľ máme jedného povinného v evidencii v jednom spise ako fyzickú osobu podnikateľa a v inom ako súkromnú osobu bez potreby dvoch kontaktov v adresári, kde sa strácajú súvisy
 • zákonný zástupca môže zastupovať maloletú alebo nesvojprávnu osobu. V prípade maloletej osoby sa zákonný zástupca použije len do dovŕšenia 18. roka života maloletého a potom program automaticky bude narábať už ako s plnoletou osobou. V prípade označenia zákonného zástupcu ako zástupcu pre nesvojprávnu osobu, program nebude testovať vek osoby
 • opatrovník môže zastupovať či povinného alebo zákonného zástupcu povinného
 • zavedená možnosť definovania minimálnej a maximálnej zákonnej odmeny exekútora v zníženej sadzbe, aby sme umožnili použitie programu v rôznych výkladoch zákona
 • možnosť definovania osoby v spise, že či je v spise na základe exekučného titulu, návrhu oprávneného, v exekučnom konaní alebo je tam zadaná len ako súviasiaca osoba
 • možnosť definovania pohľadávky na základe exekučného titulu, návrhu oprávneného a v exekučnom konaní
 • import spisov VŠZP importuje do poznámky k spisu zamestnávateľa
 • program upozorňuje na platnosť certifikátu potrebného na komunikáciu s Centrálnym registrom exekúcií
 • filtrovanie konkurzov z portálu CRIBIS na základe dátumu zverejnenia
 • možnosť hromadnej zmeny stavu a akcie záznamov v súčinnosti s CRE
 • opravený odkaz na portál CRIBIS z adresára
 • možnosť deaktivovania zasielania opakovaných súčinností so SP na základe predchádzajúcej spracovanej súčinnosti
 • vylepšené zobrazenie naskenovanej prílohy v hromadnom spracovaní došlej pošty s možnosťou maximalizovania okna
 • automatické pridanie poplatku súčinnosti s DIPZSR do vyúčtovania EX pri spoplatnení
 • optimalizácia rýchlosti exporti dávky pre Slovenskú konsolidačnú, a.s.
 • optimalizácia rýchlosti hromadného spracovania doručeniek
 • optimalizácia rýchlosti zobrazenia súvisiacich spisov
 • zamedzená možnosť vymazania pohybu z vyúčtovania EX pri výbere záznamov do prevodného príkazu, kde často dochádzalo k tomu, že si užívateľ myslel, že odmazaním záznamov dojde len k odstráneniu záznamov z prevodného príkazu aj napriek upozorneniu, že sa maže z vyúčtovania EX
 • zlepšené dohľadanie osoby v REGOBe na základu dátumu narodenia, lebo často dochádzalo k tomu, že program odosielal meno, priezvisko a dátum narodenia a obdržal informáciu, že osoba nebola nájdená. Z tohoto dôvodu sa v prípade lustrácie bez rodného čísla posiela aj lustrácia na základe krstného mena a dátumu narodenia, ktorý síce vráti viacero osôb, ale v zozname sa nachádza aj hľadaná osoba so zmeneným priezviskom
 • možnosť kopírovania záznamu vo vyúčtovaní EX nad spisom

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravná verzia chyby v predchádzajúcej verzii
 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná možnosť nastaviť východzí stav súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií. Aby nebolo nutné každú súčinnosť ručne meniť z rozpracovanej na pripravenú na odoslanie
 • program zobrazuje informáciu o spise a dátum importu dávky pri offline verzii Registra obyvateľov
 • pri hromadnej tlači pre banky program zobrazuje len relevatné šablóny pre banky
 • možnosť zvoliť tlač prehľadu hotových výdavkov na spise bez DPH a s DPH
 • do tlačovej zostavy prehľadu stavov a vymožených súm pridaný oprávnený
 • do CRE sa generuje text pohľadávky ku dňu podania návrhu a úroky do zaplatenia nie sú vyčíslené
 • optimalizácia rýchlosti opakovanie súčinností s bankami
 • do zjednodušenej I-tabuľky doplnená informácia o preplatku. Pokiaľ preplatok nie je, tak nie je zobrazená časť ohľadne preplatku
 • pri hromadnom importe príloh do došlej pošty bola doplnená technológia Windows Imaging Component, ktorá umožňuje importovať všetky bežné štandardy obrazových formátov
 • pri hromadnom pridaní príslušenstva do spisov na základe vymáhanej sumy sa vykoná aj na spisoch, ktoré obsahujú nejaké príslušenstvo
 • pridaný zástupný reťazec #$SPIS_ZOSTATOK_NA_VYMOZENIE_AKTUALNE_TEXT, ktorý vráti aktuálny zostatok vymáhaných častí pohľadávky, kde predbežné trovy exekúcie sú vyčíslené ku dňu dátumu dokumentu, t.j. zákonná odmena je počítaná k aktuálnej výške pohľadávky
 • možnosť vytvorenia obálky na základe zadania príjemcu a obdobia v ktorom mu boli generované dokumenty. Program pridá všetky dokumenty, ktoré sa adresátovi doručujú náhradným spôsobom a je potrebné zaevidovať doručenie cez poštový modul

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • na tlačovú zostavu vystavenej faktúry sme pridali informáciu o platiteľovi, ktorá sa zobrazí pri generovaní faktúry, kde odberateľom je oprávnený, ale platiteľom je povinný
 • návrhy do 31.05.2010 neznižujú základ zákonnej odmeny exekútora o platby, ktoré boli zaplatené na nárok oprávneného pred doručením poverenia
 • možnosť nastaviť program, aby nezapočítal trovy oprávneného v exekučnom konaní do základu pre výpočet zákonnej odmeny exekútora
 • SYLK export spisov rozšírený v časti exekučného titulu o názov, dátum vydania, právoplatnosti, vykonateľnosti
 • pridaný stav exekúcie do súvisiacich spisov
 • pokiaľ komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou zistí, že sa podáva opakovaná súčinnosť, tak namiesto novej súčinnosti pridá opakovanú súčinnosť, pri ktorej sa nezasiela poverenie a tým sa výrazne zvyšuje rýchlosť odoslania súčinností do SP
 • pokiaľ je poverenie naskenované vo formáte, ktorého veľkosť súboru je vyššia ako 512kB, tak komunikačný program súčinnosti so SP zmenší prílohu na maximálnu povolenú veľkosť
 • doplnené filtrovanie spisov na základe súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií
 • možnosť filtrovania súčinností s CRE na ukončené exekučné konania
 • zobrazenie súčinnosti s CRE v úkonoch nad spisom. Táto súčinnosť nie je zobrazovaná v súvisiacich spisoch, lebo to nemá opodstatnenie
 • možnosť pridať súčinnosť s CRE v úkonoch nad spisom
 • pokiaľ súčinnosť so SP bola podaná na fyzickú osobu - podnikateľa, tak program vytvorí dve súčinnosti, kde jedna je na osobu (FO) a druhá ako na zamestnávateľa (PO). Lenže pokiaľ sa jedna vyhodnotí ako nevybavená, tak sa nedala pridať opakovaná súčinnosť dokým druhá bola v stave evidovaná alebo overená
 • z rozúčtovacej obrazovky je možné otvoriť zoznam spisov, kde sa rozúčtovávaný spis zobrazí ako zvolený a je možné rýchlo zobraziť všetky informácie o spise
 • prepojenie konkurzov Cribis a ORSR s detailom adresára

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Videonávod vysvetľuje použitie súčinnostného modulu s Centrálnym registrom exekúcií