Dovoľujeme si Vás informovať o novom videonávode, ktorý vysvetľuje hromadné spracovanie došlej pošty.

Dovoľujeme si Vás informovať o novom videonávode, ktorý vysvetľuje použitie súčinnostného modulu s online spracovaním súčinností s registrom obyvateľov.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • hromadné importovanie skenovaných dokumentov s pripadením do došlej pošty a do príloh nad spisom
 • import dávky z VŠZP kontroluje prítomnosť povinného v adresári na základe IČO, rodného čísla a/alebo dátumu narodenia
 • priradiť spisy k prílohe na základe čiarového kódu doručenky. Táto funkcia slúži na automatické načítanie spisov ktorých dokumenty boli zaradené do obálky a kópu doručenky chceme zaradiť do príloh nad spisom
 • pri zadávaní došlej pošty zadať údaje z poverenie do spisu
 • kopírovanie exekučného titulu, aby ste pri zadávaní exekučných titulov, nemuseli vypĺňať všetky položky, ale len opravili, ktoré sú iné ako kopírovaný exekučný titul
 • zrýchlená možnosť zadať povinného, oprávneného a vydavateľa poverenia pri zadávaní došlej pošty
 • po dvojitom kliknutí na súvisiaci spis sa v hlavnom zozname automaticky nastaví ten spis (pokiaľ to je možné, napr. vyhovuje podmienke hlavného filtrovania)
 • možnosť exportovať kontakty z adresára do CSV súboru
 • vizualizovaný stav upovedomenia o začatí exekúcie semafórovým systémom na čísle spisu v zozname spisov. Pokiaľ bolo vydané UoZE a nebolo ešte doručené žiadnemu povinnému, tak spis svieti na červeno. Pokiaľ sú viacerí povinní a nebolo doručené každému, tak spis svieti na oranžovo. Pokiaľ všetci povinný majú doručené upovedomenie, tak svieti na zeleno. Táto možnosť je napojená na typ úkonu podľa EK. Aby program vedel identifikovať UoZE, tak musia mať všetky šablóny na základe §47 exekučného poriadku nastavenú túto možnosť. POZOR: Pokiaľ to nemáte aktivované a dodatočne aktivujete, tak pri zapísaní zmeny do šablóny môže program dlhšiu dobu neodpovedať, lebo spätne dohľadá doručenie na všetkých spisoch
 • do nastavení programu pribudla možnosť obmedzenia pridania súčinností s DIPZSR tak, aby program nepridal súčinnosť do iného spisu na toho istého povinného v inom spise. Štandardne program kontroluje prítomnosť povinného a spisu v zozname súčinností
 • filtrovanie spisov podľa toho, či majú alebo nemajú zadaný variabilný symbol definovaný na spise. Táto funkcia je užitočná pri odfiltrovaní spisov, kde ešte nie je zadaný VS ale je ľubovolný zadaný pre účely exportov výkazov pre VŠZP.
 • filtrovanie spisov podľa dátumu úmrtia povinného
 • vytvorenie kópie obálky z nedoručenej zásielky. Pokiaľ sa vám vráti zásielka ako nedoručená a chcete opakovane vytvoriť novú obálku obsahujúce tie isté dokumenty ako sú v nedoručenej zásielke
 • tlač knihy došlej pošty v rozsahu dátumov prijatia
 • nové zástupné reťazce na skutočné trovy, ...
 • pridaný dátum splatnosti pri generovaní faktúr z vyúčtovania EX
 • filtrovanie spisov na základe súčinností rozšírené o stav súčinnosti
 • zástupné reťazce vracajúce dátumy príkazov na začatie (mzda, iný príjem, banka, nehnuteľnosť)
 • filtrovanie odoslanej pošty na základe druhu zásielky
 • zlučovanie v číselníku stavov exekučného konania a umiestneniach spisov
 • zobrazenie počtu obálok a sumy v odoslanej pošte
 • upozorňovanie na zadané číslo účtu do pokladov pre prevodný príkaz pokiaľ zadaný účet nie je účtom oprávneného alebo jeho právneho zástupcu
 • nepridať súčinnosť s katastrom pokiaľ je súčinnosť v stave neodoslaná
 • ...a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzii

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • implementovaný online komunikačný modul s registrom obyvateľov
 • výrazné zvýšenie rýchlosti zobrazenia úkonov nad spisom. Vzhľadom na narastajúci počet záznamov v úkonoch nad spisom sa zobrazenie zoznamu úkonom značne spomaľovalo
 • zrýchlené hromadné spracovanie doručeniek, kde zapísanie doručenia do všetkých dokumentov trvalo dlho
 • vyznačovanie zmien v odpovediach zo súčinnosti s bankami. Program zvýrazní tučným písmom novú pozitívnu odpoveď na súčinnosť a pozitívnu súčinnosť po predchádzajúcej negatívnej súčinnosti. Samozrejmá je aj možnosť filtrovania iba nových a zmenaných odpovedí. Opakované súčinnosti aj na predchádzajúce pozitívne súčinnosti si treba aktivovať v nastaveniach programu
 • filtrovanie súčinností s bankami podľa skupiny do ktorej je zaradený oprávnený. Slúži to na zobrazenie všetých súčinností nad spismi, kde máme napríklad oprávneného VŠZP, ktorej spisy máme napojené na viacero pobočiek, takže filtrovanie na konkrétneho oprávneného je nedostatočné
 • urýchlené spracovanie hromadného importu skenov, kde v predchádzajúcej verzii program ukladal do náhľadov obrázky v pôvodnej veľkosti, čo spôsobovalo výrazné zahltenie operačnej pamate pri väčšom pošte obrázkov. V aktuálnej verzii program pracuje už iba so zmenšeninami, ale do databázy sa ukladajú v pôvodnej veľkosti
 • kontrola pravopisu vo Worde bola aktivovaná
 • hromadné generovanie faktúr vytvorí pre každý záznam vstupujúci do faktúry samostatný riadok vo faktúre s dátumom samotného pohybu vo vyúčtovaní pre lepšiu identifikáciu fakturovaných položiek
 • možnosť filtrovania adresára na osoby, kde nie je zadané IČO. Vhodné pri filtrovaní adresára na fyzické osoby podnikateľov, ktorí nemajú zadané IČO
 • možnosť filtrovania adresára podľa právnej formy osoby
 • odstránenie duplicitných záznamov súčinnosti s ÚDZS v úkonoch nad spismi
 • možnosť filtrovania zoznamu súčinností s bankami na konkrétnu banku
 • tlač prílohy k zásielke odoslanej pošty sa tlačí v poradí ako sú dokumenty zobrazené na obrazovke
 • zobrazenie súčinnostného modulu s DIPZSR z úkonov nad spisom. Program automaticky zobrazí zoznam súčinností odfiltrovaný podľa spisu nad ktorým bola súčinnosť vykonaná
 • nové zástupné reťazce #$URAD_DATUM_NARODENIA_ICO, #$URAD_DATUM_NARODENIA, #$URAD_RODNE_CISLO
 • zrušené obmedzenie dĺžky popisu obálky. Program vygeneruje popis obálky bez orezania na pôvodných 75 znakov. Týmto je možné zabezpečiť vytlačenie ľubovolnej dĺžky popisu obálky. Vzhľadom na obmedzený priestor na doručenke si každý musí sledovať, že koľko dokumentov zaradí do jednej obálky, aby sa generovaný popis zmestil do vymedzeného priestoru na doručenke
 • program ponúkne tlač prílohy k zásielke štandardne od 5 dokumentov v obálke. Pokiaľ si neželáte tlačiť prílohu k zásielke, tak v nastaveniach programu "Nastavenia pošty" zadajte nulu do počtu dokumentov od ktorých sa ponúka tlač prílohy. Prípadne si zadajte inú hodnotu počtu dokumentov pre tlač prílohy
 • vyriešený problém so spomaľovaním programu počas dňa, ktorému dochádzalo na úradoch s veľkým počtom spracovávaných spisov za jeden deň, kde sa dočasné tabuľky výpočtov zahlcovali a neboli priebežné vyprázdňované
 • odoslaná faktúra tlačí IBAN a SWIFT namiesto čísla účtu
 • možnosť nastaviť aby generované faktúry obsahovali variabilný symbol spisu namiesto poradového čísla faktúry
 • ...a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzii

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom sme rozšírili počet našich pracovníkov poskytujúcich technickú podporu. Vzhľadom na narastajúci počet našich klientov reagujeme na potrebu zvyšovania kvality našich služieb. Všetky kontaktné informácie nájdete na odkaze Kontakty.