Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • import spisov Slovenskej konsolidačnej, a.s. vo formáte XLS
 • možnosť filtrovania súčinností podľa oprávneného
 • umožnuje podať súčinnosti so Sociálnou poisťovňou v prípade neštandardného formátu čísla Er v poverení, napr. Justičná pokladnica
 • program nepridá súčinnosť so Sociálnou poisťovňou v prípade, že na povinného existuje súčinnosť, ktorá je ešte v štádiu spracovania. Táto funkcionalita zamedzí duplicitného hromadnému dožiadaniu súčinnosti na rovnakého povinného
 • filtrovanie spisov na základe predmetu v došlej pošte
 • ...a mnoho daľších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená závažná chyba v komunikačnom module so Sociálnou poisťovňou, ktorá spôsobola mrznutie programu.
 • pridaná podpora nového formátu odpovedí z REGOB
 • opakovanie súčinností s bankami nevytvorí požiadavku na zomrelé osoby
 • možnosť filtrovania spisov, ktoré majú/nemajú súčinnosť s bankami
 • možnosť filtrovania spisov, ktoré majú/nemajú úkon v spise
 • možnosť vytlačiť podací hárok z označených obálok
 • ...a mnoho daľších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • Pridaný komunikačný modul s portálom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykoná kontrolu všetkých povinných so zadaným rodným číslom v živých spisoch a vyhodnotí odpoveď. Pokiaľ odpoveď obsahuje informáciu o úmrtí alebo vyhlásenie za mŕtveho, tak program dátum úmrtia priradí ku kontaktu a vyznačí úmrtie v spisoch prečiarknutím povinného. Prehľad odpovedí, ktoré okrem úmrtia obsahujú aj informácie o vykonávaní práce mimo územia SR nájdete v "Súčinnosť - obyvatelia"/"Spracovanie odpovedí z www.udzs-sk.sk". Samotné spustenie modulu je potrebné nastaviť v naplánovaných úlohách, alebo spúštať modul ručne na serveri.
 • Každá šablóna umožňuje nastaviť operáciu a cenu náhrady straty času / hotových výdavkov, ktoré sa automaticky zaúčtujú do vyúčtovania EX pri vytvorení úkonu.
 • Súčinnostný modul so Sociálnou poisťovňou a katastrom automaticky zaúčtuje náhradu do vyúčtovania EX podľa nastavenia v nastaveniach programu. Je možné aj dodatočne zaúčtovať náhrady kliknutím na ikonu zaúčtovania v súčinnostných moduloch.
 • Pri rozúčtovaní pracovnej cesty program zaúčtuje náklady s DPH podľa nastavenia operácie podľa ktorej sa zaúčtovanie vykoná.
 • Možnosť zaúčtovania poštovného do vyúčtovania EX na základe čísla balíčka. Zaúčtovanie sa vykoná operáciou nastavenou v nastavenia programu.
 • Súčinnostný modul s bankami automaticky zaúčtuje  náhradu do vyúčtovania EX podľa nastavenia v nastaveniach programu. Cena a spoplatnenie sa preberá z infornácií automaticky zaslaných po vystavení faktúry spoločnosťou CRIF-SCB, s.r.o. jeden krát mesačne. Je možné aj dodatočne zaúčtovať  náhrady.
 • Pokiaľ rodné číslo povinného nie je správne (chyba modulo 11, nesprávny formát, ...) program nedovolí pridať súčinnosť s bankami, DI PZSR, katastrom a Sociálnou poisťovňou.
 • Možnosť zobraziť iba nové alebo zmenené odpovede súčinností so Sociálnou poisťovňou.
 • Do podrobností informácií o kontakte boli pridané informácie o zamestnaniach získaných súčinnosťou so Sociálnou poisťovňou.
 • Úkony nad spisom nezobrazujú neúspešné blokovania, odblokovania a potvrdenia papierových blokácíí v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom.
 • Program zobrazuje v oprave detailu exekúcie v súčinnosti s DI PZSR informáciu o dátume ukončenia spisu a dátumu vrátenia poverenia. Pokiaľ pri oprave exekúcie nie je zadaný dátum ukončenia exekúcie, ktorý sa zasiela DI PZSR, tak program doplní z informácií o spise.
 • Možnosť filtrovať spisu na základe zoznamu čísiel spisov.
 • Možnosť hromadného exportovania príloh.
 • Pri zadávaní platby od povinného program do popisu zapíše iba meno povinného.
 • Číslo účtu bolo rozšírené o možnosť zadania IBAN/SWIFT, kde pri oprave program automaticky dopočíta IBAN zo zadaného čísla účtu ako príprava pre SEPA prevody.
 • V adresári je možné nastaviť, aby program pri hromadnej tlači netlačil zásielky a nastavil iný druh zásielky ako bol nastavený pri vytvorení dokumentu.
 • Možnosť odfiltrovať spisy, ktoré nemajú zadaný príslušný okresný súd vydávajúci poverenie.
 • ...a mnoho daľších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • Pridaný komunikačný modul na vytváranie prevodných príkazov pre import do bankingových riešení. Videonávod k použitiu funkcionality nájdete v sekcii "Videonávody"/"Generovanie prevodných príkazov z vyúčtovania exekučného konania"
 • Možnosť hromadnej zmeny skupiny v adresári, čo môžete použiť na spojenie napr. rovnakého oprávneného s rôznymi pobočkami do jednej skupiny a potom vo filtrovaní spisov zobraziť len spisy oprávneného zo skupiny.
 • Pokiaľ v denníku úloh označíte viacero úloh z rôznych spisov, tak program po kliknutí na ikonu zoznamu spisov zobrazí všetky spisy označené v denníku a môžete s odfiltrovaným zoznamom pracovať.
 • Filtrovanie spisov na základe zoznamu spisov zadaných ako voľný text, kde zadáte čísla EX do riadku a program automaticky vyfiltruje spisy, ktoré nájde v zozname.
 • Filtrovanie spisov podľa toho, či bola alebo nebola vykonaná súčinnosť so Sociálnou poisťovňou neberie do úvahy spisy, ktoré boli označené Sociálnou poisťovňou ako nevybavené.
 • Filtrovanie denníka podľa predmetu úlohy.
 • V každom súčinnostnom module program ponúka možnosť zobraziť spisy povinného v súčinnosti alebo priamo povinného.
 • Pokiaľ má povinný vyznačený dátum úmrtia, tak sa nepoužije v súčinnostiach.
 • Program automaticky nastavil formát meny z "€" na "EUR", ale v nastaveniach spisu je možné nastaviť späť. Táto funkcionalita bola zapracovaná na základe námietok povinného, ktorý namietal, že znak "€" nie je platným znakom meny.
 • Možnosť hromadného nastavenia vydavateľa poverenia. Táto funkcionalita slúži pre importované spisy, ktoré po importe nemajú nastavený príslušný súd.
 • Pridané zástupné reťazce na zoznam platieb povinného / oprávnenému:
  #$POKLADNA_VSETKOvšetky pohyby vo vyúčtovaní
  #$POKLADNA_PLATBY_OPRAVNENY_IBA_DATUM_SPOLUvšetky platby oprávnenému (iba dátum a suma spolu)
  #$POKLADNA_PLATBY_POVINNY_IBA_DATUM_SPOLUvšetky platby povinného (iba dátum a suma spolu)
 • Možnosť konverzie adresára na nový formát, kde program umožní hromadne skonvertovať. Táto funkcionalita slúži klientom, ktorí prešli z konkurenčného softvéru a potrebujú skonvertovať kontakty na samostatné meno + priezvisko
 • Opravená chyba filtrovania spisov podľa úhrad pre poverením pokiaľ nie je zadané doručenie a/alebo vydanie poverenia.
 • Možnosť kopírovať záznam v došlej pošte, aby nebolo nutné zadávať všetky parametre, ale použiť iný záznam ako vzor.
 • V číselníku úradov podľa príslušnosti bola pridaná funkcionalita na hromadnú zmeny príslušnosti obce k súdu
 • Informácia o nespracovaných odpovedí z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zobrazuje pri prihlásení do programu informáciu iba o odpovediach, ktoré obdržal najviac pred týždňom.
 • Opravená chyba pri blokovaní vozidla, keď povinný bol iba vlastníkom vozidla a nebol držiteľom.
 • Do informačnej obrazovky o spise v sumárnom prehľade pohybov pokladne boli pridané stĺpce základu DPH a DPH-
 • V súčinnostiach so Sociálnou poisťovňou program zobrazuje v zozname kód banky platiteľa poistného.
 • ...a mnoho daľších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.
Verzia opravuje jedinú chybu, ktorá súvisí s vyčíslením zostatku pohľadávky do výkazu inventarizácie spisov pre Sociálnu poisťovňu.