Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • automatické doplnenie údajov do výkazu inventarizácie spisov pre Sociálnu poisťovňu. Táto funkcionalita vyžaduje inštalovaný Excel 2007 alebo novší. Samotný výkaz je uložený vo formáte Excel 2007, čo zamedzuje otvoreniu v starších verziách. V prípade použitia Excel 2003 je potrebné nainštalovať Microsoft Office Compatibity Pack, ktorý nájdete na stránke spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com/sk-sk/download/details.aspx?id=3
 • ... a mnoho ďalších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • obmedzenia práv užívateľov
 • šablóna sa dá nastaviť, aby pridala do denníka úloh úlohu
 • program automaticky porovnáva súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, kde spracované súčinnosti, ktoré sú nové, alebo bola zmena oproti predchádzajúcej súčinnosti, sú vyznačené tučným písmom. Pokiaľ nedošlo k zmene v odpovedi oproti minulej súčinnosti záznamy sú zobrazené obyčajným písmom
 • pridaná možnosť opakovať súčinnosti s bankami na zadaných povinných, ktorý neboli lustrovaní viac ako 62 dní. Ale v prípade, že spis cez ktorý sa povinný lustroval sa medzičasom ukončil, tak program sa pokúsi vyhľadať ďalší živý spis, kde daný povinný figuruje. V tomto prípade síce táto súčinnosť bude spoplatnená, ale nestane sa, že by sa "živý" povinný prestal lustrovať len preto, že pôvodný spis je už ukončený.
 • dátumové položky, ktoré sa nezdajú byť v "rozumnom rozsahu" program zobrazuje červenou farbou. Týmto program informuje, že užívateľ zadal dátum napr. "01.02.0212", ...
 • filtrovanie spisov, ktoré majú zadefinovaný splátkový kalendár, podľa dátumu vrátenia poverenia, podľa dátumu návrhu oprávneného
 • program pri výskyte chyby automaticky zasiela správu o chybe programátorom, aby sa chyba objavila a opravila čo najrýchlešie. Doteraz bolo nutné mať nakonfigurovaný MAPI klient pomocou ktorého sa chyby zasielali, lenže máloktorý počitač mal nainštalovaný mailový program s MAPI rozhraním
 • pridaný nový typ príslušenstva vymáhaného pre oprávneného "ďalšie trovy oprávneného"
 • po vygenerovaný dokumentu sa nastaví kurzor na prvý riadok a už nebude potrebné preskrolovať na začiatok
 • komunikačný program sa už viac nepokúša doručiť žiadosť na súčinnosť s bankami v prípade, že banka odpísala, že požiadavka bola zadaná skôr ako dva mesiace alebo obsahuje chyby
 • do zoznamu spisov boli pridané stĺpce stav EK, poznámka a komu je spis priradený s možnosťou vypnutia v nastaveniach programu
 • opravená chyba zobrazenia úkonov nad spisom, kde program nezobrazoval všetky záznamy dokumentov u osôb, ktorým sa dokument zasielal na vedomie
 • v prípade, že nie je nastavená minimálna/maximálna odmena exekútora, tak program zobrazí informáciu a automaticky otvorí číselník na zadanie
 • pri tlači obálky, kde je dlhý popis obálky program automaticky zobrazí informáciu o možnosti tlače sprievodného zoznamu dokumentov v zásielke
 • pri hromadnom zadávaní súčinnosti s bankami program kontroluje či už nebol povinný lustrovaný. V prípade, že bol (keď aj v inom spise) program súčinnosť nepridá. Táto istá funkcia je použitá aj v prípade pridania súčinosti ručne. V prípade, že si želáte aj napriek tomu vykonať súčinnosť, tak môžete kontrolu deaktivovať
 • pri hromadnom alebo ručnom zadávaní súčinností s DI PZ SR program kontroluje či už nebol povinný v spise lustrovaný. V prípade, že si želáte aj napriek tomu vykonať súčinnosť, tak môžete kontrolu deaktivovať
 • program upozorňuje užívateľa o prípadnom prepísaní prílohy novým skenom alebo načítaným súborom
 • ... a mnoho ďalších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • možnosť zadanie dátumu vyhotovenia dokumentu pri hromadnej tlači dokumentov
 • filtrovanie spisov, kde bol uhradený celý vymáhaný nárok oprávneného pred doručením poverenia
 • zamedzenie duplicitného spustenia komunikačných modulov
 • možnosť zmeny ceny zásielky pri tlači podacieho hárku
 • možnosť importovania príloh bez pridenia k spisov s možnosťou neskoršieho pridelovania k spisom
 • pokiaľ sa omylom zadá duplicitná súčinnosť so Sociálnou poisťovňou, tak program vyhodnotí duplicitnú ako nevybavenú
 • možnosť bezobslužného importu z portálu Poradca podnikateľa, www.epi.sk s prepojením na adresár
 • tlačová zostava Spisový prehľad
 • možnosť filtrovania spisov, podľa dátumu súčinnosti so Sociálnou poisťovňou alebo katastrom
 • tlač registra spisov vo formáte A3
 • možnosť archivovania žiadostí o súčinnosť s DI PZSR
 • doplnené informácie pri párovaní osôb s EVO pri súčinnosti s DI PZSR
 • program automaticky pridá všetkých povinných do súčinnosti s DI PZ SR
 • možnosť hromadnej súčinnosti s DI PZSR

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • možnosť filtrovania záznamov od Poradcu podnikateľa (www.epi.sk) podľa IČO nachádzajúce sa v adresári, aby program zobrazil iba záznamy na osoby, ktoré evidujeme.
 • tlačová zostava na informačnú obrazovku o spise.
 • v prípade povinného s trvalým pobytom v malej obci bez ulíc stačí do súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zadať iba súpisné číslo a obec. Nie je potrebné vypĺňať do ulice názov obce a do orientačného čísla číslo domu.
 • komunikačný modul Poradcu podnikateľa nastavuje príznak konkurzu v adresári na základe existencie záznamu v konkurzoch na základe IČO.
 • programu stačí pri zadávaní čísla spisu zadať rok v dvojčíselnej forme, t.j. 847/12. Táto funkionalita je len kôli rýchlejšiemu zadávaniu čísiel spisov. Interne sa naďalej ukladá číslo roku v štvorčíselnom formáte.
 • možnosť hromadného ukončenia spisov
 • opravená chyba v diakritike pri kopírovaní do schránky z programu, kde pri vložení do inej aplikácie niektoré diakritické znaky boli nesprávne interpretované.
 • pri filtrovaní odpovedí súčinnosti so Sociálnou poisťovňou podľa typu zamestnaneckého pomeru program nezobrazuje záznamy v prípade, že zamestnanecký pomer už bol ukončený.
 • opravená chyba JPEG error #36, ktorá sa občas zobrazovala pri skenovaní dokumentov do programu.
 • pokiaľ je zaevidovaný majetok povinného v nejakom spise, program majetok zobrazuje vo všetkých spisoch povinného.
 • možnosť filtrovať spisy, kde je povinný zomrelý
 • opravená chyba pri opakovaní potvrdenia papierovej blokácie vozidla DIPZSR z prehľadu potvrdení.
 • možnosť filtrovania spisov podľa dátumového rozsahu vytvorených dokumentov, podľa adresáta dokumentu, podľa použitej šablóny dokumentu.
 • program nedovolí poslať súčinnosť s bankami s chýbajúm rodným číslom v prípade občana SR.
 • možnosť prechodu zo zoznamu spisov z všetkých modulov súčinností a z finančného prehľadu bez nutnosti zatvárania zoznamu súčinností. Touto funkciou môžete okamžite pracovať nad daným spisov s možnosťou návratu do zoznamu súčinností alebo finančného prehľadu.
 • spájanie kontaktov a iných číselníkov je prístupné len užívateľom, ktorí majú povolené správcom programu, aby sa predišlo nesprávnemu použitie fukcionality.
 • stav súčinnosti s bankami je zobrazovaný v slovenskom jazyku.
 • v prípade zaevidovania platby PZ oprávnenému, program doplní právneho zástupcu oprávného ako prijímateľa platby.
 • pri ukončení spisu program zistí nevybavené úlohy v denníku úloh, ponúkne užívateľovi ukončenie úloh v denníku.
 • v prípade, že zadáte súčinnosť so SP na fyzickú osobu podnikateľa, kde nemáte zadané IČO, program nevytvorí žiadosť na právnickú osobu.
 • možnosť zobrazenia štatistiky využitia šablón za určité obdobie. Táto funkcionalita umožňuje zobraziť počet použití šablón za dané obdobie. Pokiaľ nejaké šablóny nepoužívate, tak je výhodnejšie deaktivovať šablónu, nech ju program nepoužíva. Tým znížite počet zobrazovaných šablón pri práci s programom.
 • pri zadávaní čísla účtu oprávneného v exekučnom titule program upozorňuje na priradenie čísla účtu, ktorý nepatrí oprávnenému ani právnemu zástupcovi oprávneného.
 • možnosť hromadného ukončenia úloh v denníku.
 • program pri uložení nového spisu automaticky ponúka zapísania informácie o prijatí návrhu do evidencie došlej pošty. Táto možnosť sa dá deaktivovať v nastaveniach programu.
 • ... a mnoho ďalších zlepšení a opráv chýb

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • možnosť filtrovania súčinností so Sociálnou poisťovňou na základe odpovedí. Je možné zobraziť všetky súčinnosti, kde povinný je napr. na dôchodku, zamestnaný, ...
 • možnosť filtrovania spisov podľa počtu dní kedy bola/nebola vykonaná súčinnosť so Sociálnou poisťovňou ale katastrom.
 • v prípade negatívnej súčinnosti s katastrom, program umožní vytlačiť informáciu.
 • možnosť zadania dátumu zaúčtovania dokladu do vyúčtovania EX.
 • do účtov exekútorského úradu je možné zadať aj IBAN/BIC-SWIFT.
 • možnosť odfiltrovať súčinnosti s DI PZSR podľa oprávneného. Vhodné napr. pri zobrazení zoznamu vozidiel, ktoré sú blokované v spisoch určitého oprávneného.
 • pri pridaní súčinnosti s bankami, program automaticky pridá všetkých povinných v spise.
 • možnosť vytvorenia hromadnej súčinnosti s bankami v zozname spisov.